Lenkijos ir Estijos kariuomenių vadai sveikina Lietuvos sprendimą dėl šauktinių
Len­ki­jos ir Es­ti­jos ka­riuo­me­nių va­dai ket­vir­ta­die­nį pa­svei­ki­no Lie­tu­vos ke­ti­ni­mus grą­žin­ti šauk­ti­nius, pa­brėž­da­mi, kad šis žings­nis leis su­stip­rin­ti ka­ri­nes pa­jė­gas, iš­au­gus Ru­si­jos grės­mei.

„Ka­ry­bos at­žvil­giu, ma­no ma­ny­mu, tai la­bai ge­ras spren­di­mas, ir aš la­bai tei­gia­mai ver­ti­nu, jei­gu aps­kri­tai ga­liu ver­tin­ti“, - žur­na­lis­tams Vil­niu­je sa­kė vi­zi­to at­vy­kęs Len­ki­jos ge­ne­ro­las Miec­zys­la­was Go­cu­las.

Len­ki­ja, kaip ir Lie­tu­va, pra­ėju­sį de­šimt­me­tį at­si­sa­kė šauk­ti­nių ir kol kas jų grą­žin­ti ne­pla­nuo­ja, bet, pa­sak ka­riuo­me­nės va­do, ėmė ak­ty­viau reng­ti ka­riuo­me­nės re­zer­vą.

Jei pri­tars Sei­mas, Lie­tu­va pir­muo­sius šauk­ti­nius ke­ti­na pa­kvies­ti šį ru­de­nį. Kas­met pla­nuo­ja­ma pa­kvies­ti apie 3-3,5 tūkst. 19-26 me­tų jau­nuo­lių.

Maž­daug po tiek pat šauk­ti­nių kas­met at­vyks­ta ir į Es­ti­jos ka­riuo­me­nę, ku­ri, prieš­in­gai nei dau­ge­lis NA­TO ša­lių, ne­pe­rė­jo prie vi­siš­kai pro­fe­sio­na­lios ka­riuo­me­nės.

Es­ti­jos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Ri­ho Ter­ras in­ter­viu BNS Lie­tu­vos pla­nus pa­va­di­no „vi­siš­kai bū­ti­nu žings­niu, nes kiek­vie­no­je vi­suo­me­nė­je yra ri­bo­tas skai­čius žmo­nių, ku­rie no­rė­tų dirb­ti ka­riuo­me­nė­je pro­fe­sio­na­lais“.

„Ma­žai vals­ty­bei tai vie­nin­te­lis bū­das su­rink­ti pa­kan­ka­mai ka­rių“, - te­le­fo­nu iš Ta­li­no ket­vir­ta­die­nį sa­kė Es­ti­jos ge­ne­ro­las.

Pa­sak jo, į ka­riuo­me­nę Es­ti­jo­je tar­nau­ti at­ei­na apie pu­sę 18-28 me­tų jau­nuo­lių, mo­ky­mai trun­ka nuo 8 iki 11 mė­ne­sių. Stu­den­tai ga­li pa­si­rink­ti tar­nau­ti stu­di­jų me­tu ar­ba bai­gę ba­ka­lau­ro stu­di­jas.

Es­ti­jos ka­riuo­me­nės va­do tei­gi­mu, po­li­ti­nės par­ti­jos ir vi­suo­me­nė pri­ta­ria to­kiai sis­te­mai, ir ypač svar­bu, kad pa­vyz­dį ro­do ži­no­mi žmo­nės - pri­va­lo­mą tar­ny­bą at­li­ko jo sū­nus ir ša­lies pre­zi­den­to sū­nus, da­bar esan­tis ka­riuo­me­nės re­zer­ve.

Anot R.Ter­ra­so, tar­ny­bą at­li­kę es­tai taip pat la­biau ver­ti­na­mi vers­lo įmo­nių, nes ka­riuo­me­nė­je iš­siug­do ly­de­rys­tės įgū­džius, ku­rių ki­tur gau­ti su­nku.

Pa­klaus­tas, kaip ver­ti­na Ru­si­jos grės­mę, Es­ti­jos ge­ne­ro­las tei­gė, kad Mask­va pa­si­nau­do­tų at­si­vė­ru­sia ga­li­my­be, bet kol kas nė­ra pa­jė­gi mes­ti iš­šū­kį NA­TO.

„Ru­si­ja įro­dė, kad ga­li ir no­ri pa­nau­do­ti kon­ven­ci­nes ka­ri­nes pa­jė­gas, kad pa­siek­tų po­li­ti­nius tiks­lus. To­dėl tu­ri­me bū­ti la­bai at­sar­gūs. Bet ne­iš­ven­gia­mos grės­mės da­bar ne­ma­tau. Ru­si­jos va­do­vy­bė pa­skel­bė nuo­la­ti­nę ka­ro bū­se­ną, jie pa­si­nau­dos bet ko­kiu ga­li­my­bių lan­gu, bet mes esa­me NA­TO na­riai, ir Ru­si­ja kol kas nė­ra pa­si­ren­gu­si mes­ti iš­šū­kio NA­TO“, - sa­kė Es­ti­jos ka­riuo­me­nės va­das.

Es­ti­jos ka­riuo­me­nė­je tar­nau­ja apie 3 tūkst. pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je - 8 tūkst., Len­ki­jos ka­riuo­me­nė­je - 90 tūkst.