Lenkijoje – tyrimas dėl lietuvius įžeidžiančių komentarų
Len­ki­jos Sei­nų pro­ku­ra­tū­ra pra­dė­jo ty­ri­mą dėl in­ter­ne­te pa­skelb­tų lie­tu­vius įžei­džian­čių ko­men­ta­rų, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė vie­tos ži­niask­lai­da.

Nau­jie­nų por­ta­lo puns­kas.pl re­dak­to­rius Si­gi­tas Bir­ge­lis BNS sa­kė, kad apie ty­ri­mą su­ži­no­jo iš vie­tos ži­niask­lai­dos, apie tai pir­miau­sia pra­ne­šė Bals­to­gės ra­di­jas.

Pra­ne­ša­ma, kad įžei­džian­tys ko­men­ta­rai pa­si­ro­dė prie in­for­ma­ci­jos, kad nau­jas Sei­nų bur­mis­tras sa­vo pa­va­duo­to­ju ke­ti­na skir­ti lie­tu­vį.

Lie­tu­viai gau­siai gy­ve­na Len­ki­jos Sei­nų ir Puns­ko kraš­te.

Pa­sta­rai­siais me­tais Puns­ko vals­čiu­je ke­le­tą kar­tų bal­tai ir rau­do­nai - Len­ki­jos vė­lia­vos spal­vo­mis - bu­vo už­tep­ti lie­tu­viš­ki už­ra­šai.