Lenkijoje apdovanoti T. Venclova ir VDU LDK institutas
Vie­nas di­džiau­sių Len­ki­jos dien­raš­čių „Žeč­pos­po­li­ta“ Jer­zy Gied­roy­co me­da­liu gruo­džio 1 die­ną Var­šu­vo­je ap­do­va­no­jo ži­no­mą lie­tu­vių poe­tą, ver­tė­ją, pub­li­cis­tą, vie­ną iš­ki­liau­sių da­bar­ti­nių Ry­tų ir Vi­du­rio Eu­ro­pos kū­rė­jų li­te­ra­tū­ri­nia­me pa­sau­ly­je To­mą Venc­lo­vą ir aka­de­mi­nę in­te­lek­tua­li­nę ins­ti­tu­ci­ją – Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės ins­ti­tu­tą.

Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Len­ki­jo­je Ša­rū­nas Ado­ma­vi­čius, svei­kin­da­mas ap­do­va­no­tuo­sius, pa­žy­mė­jo, kad jie la­bai pri­si­dė­jo prie to, kad Jer­zy Gied­roy­co idė­jos bū­tų įgy­ven­din­tos rea­ly­bė­je. Dip­lo­ma­tas pa­si­džiau­gė, kad Lie­tu­vos ir Len­ki­jos in­te­lek­tua­lų pa­stan­gos tie­siant til­tus tarp abie­jų ša­lių bu­vo taip aukš­tai įver­tin­tos, – ra­šo­ma URM ra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Anot am­ba­sa­do­riaus, T. Venc­lo­vos kū­ry­ba yra ge­rai ži­no­ma už jo gim­ti­nės ri­bų, o šio ap­do­va­no­ji­mo įtei­ki­mas Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės ins­ti­tu­tui yra lo­giš­kas Jer­zy Gied­roy­co po­li­ti­nės min­ties įgy­ven­di­ni­mo įro­dy­mas. Š Ado­ma­vi­čiaus tei­gi­mu, ins­ti­tu­to veik­los įver­ti­ni­mas pa­tvir­ti­na, kad bend­ra Lie­tu­vos, Len­ki­jos, Bal­ta­ru­si­jos ir Ukrai­nos in­te­lek­tua­lų veik­la įgau­na vis nau­jas bend­ra­dar­bia­vi­mo ir tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mo for­mas kul­tū­ros, moks­lo ir švie­ti­mo sri­ty­se.

„Žeč­pos­po­li­tos“ Jer­zy Gied­roy­co ap­do­va­no­ji­mai tei­kia­mi nuo 2001 me­tų. Šie ap­do­va­no­ji­mai jau 15 me­tų kas­met tei­kia­mi as­me­nims ar­ba ins­ti­tu­ci­joms, ku­rie va­do­vau­ja­si J. Gied­roy­co pri­nci­pais ir ku­riems bū­din­gas ne­sa­va­nau­diš­kas rū­pi­ni­ma­sis vi­suo­me­nės rei­ka­lais bei ge­rų san­ty­kių tarp Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos ša­lių ug­dy­mas.

.