Lenkija skyrė pinigų Vilnijos mokykloms
Len­ki­jos Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei sky­rė lė­šas nu­pirk­ti 4 mi­kroau­to­bu­sus len­kų mo­kyk­loms. Į Var­šu­vą at­siim­ti par­amos nu­vy­ko Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) po­li­ti­kai.

„Tai sim­bo­li­nė aki­mir­ka, lai­ko­tar­pis, kai įgy­ven­di­na­mi tiks­lai pa­dė­ti Vil­niaus kraš­to len­kų jau­ni­mui. Šis žings­nis įro­do, ko­kią svar­bą Len­ki­ja tei­kia jau­nų Lie­tu­vos len­kų at­ei­čiai“, – ce­re­mo­ni­jo­je, per ku­rią bu­vo per­duo­tos lė­šos, skir­tos au­to­bu­siu­kams len­kiš­koms mo­kyk­loms Vil­niaus kraš­te įsi­gy­ti, sa­kė Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Grze­gor­zas Sche­ty­na.

Len­ki­jos skir­tą par­amą at­siė­mė LLRA pir­mi­nin­kas, eu­ro­par­la­men­ta­ras Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis, Vil­niaus ra­jo­no me­rė Ma­ri­ja Rekst. „Dė­ko­ja­me ir už dva­si­nę, ir už mo­ra­li­nę par­amą, ku­ri yra ne ma­žiau svar­bi“, – sa­kė V. To­ma­ševs­kis.

Fon­do „Pa­ra­ma len­kams Ry­tuo­se“ val­dy­bos vi­cep­re­zi­den­tė Ewa Ziol­kows­ka vy­lė­si, kad šių mi­kroau­to­bu­sų įsi­gi­ji­mas pri­si­dės prie to, kad len­kiš­kos mo­kyk­los taps kon­ku­ren­cin­ges­nės ir ga­lės di­džiuo­tis ge­ra sa­vo re­pu­ta­ci­ja.

Rink­ti lė­šas mi­kroau­to­bu­sų įsi­gi­ji­mui G. Sche­ty­nos ini­cia­ty­va ėmė­si fon­das „Pa­ra­ma len­kams Ry­tuo­se“. Lė­šų sky­rė fon­das PKO BP, OR­LEN Lie­tu­va, fon­dai LO­TOS bei PGE (Len­ki­jos ener­ge­ti­nė gru­pė), gru­pės „A­zo­ty SA“, „Pocz­ty­lion-Ar­ka“, Vi­suo­me­ni­nė pen­si­nin­kų bend­ri­ja ir „Bank Pocz­to­wy“ SA. Įsi­gy­ti mi­kroau­to­bu­siu­kai bus skir­ti vai­kams į mo­kyk­las vež­ti.