Lenkija planuoja atsiųsti į Baltijos šalis kuopą karių
Len­ki­ja pa­va­sa­rį pla­nuo­ja at­siųs­ti kuo­pą ka­rių į Bal­ti­jos ša­lis.

„Len­ki­ja pla­nuo­ja at­siųs­ti kuo­pą į Bal­ti­jos ša­lis. Dėl tech­ni­nių de­ta­lių vyks­ta kon­sul­ta­ci­jos“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro Juo­zo Ole­ko at­sto­vas spau­dai Vai­do­tas Lin­kus.

Apie tai an­tra­die­nį pa­tvir­ti­no ir Len­ki­jos gy­ny­bos mi­nis­tras An­to­nis An­to­nis Ma­cie­re­wic­zius, su­si­ti­kęs su Lat­vi­jos gy­ny­bos mi­nis­tru Rai­mon­du Berg­ma­niu, pra­ne­šė Lat­vi­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja.

Pa­va­sa­rį mo­to­ri­zuo­to­ji pės­ti­nin­kų kuo­pa at­vyks į Es­ti­ją, kur da­ly­vaus ka­ri­nė­se pra­ty­bo­se, ta­čiau to­les­nės jos dis­lo­ka­vi­mo vie­tos nė­ra ži­no­mos.

Lie­tu­vo­je ir ki­to­se Bal­ti­jos ša­ly­se nuo 2014 me­tų dis­lo­kuo­ta po ro­tuo­ja­mą ame­ri­kie­čių kuo­pą.

Be to, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja per­nai pa­skel­bė apie pla­nus dis­lo­kuo­ti vie­ną ka­rių kuo­pą Bal­ti­jos ša­ly­se. Kuo­pą su­da­ro apie 100 – 150 ka­rių.

Ki­tos vals­ty­bės ka­ri­nius pa­jė­gu­mus į Lie­tu­vą siun­čia ne­re­gu­lia­riai.

Bal­ti­jos ša­lys sie­kia, kad kiek­vie­no­je jų bū­tų dis­lo­kuo­tas dau­gia­na­cio­na­li­nis ba­ta­lio­nas.