Lenkai parodė špygą
Var­šu­vo­je su Len­ki­jos Se­na­to ir Sei­mo na­riais su­si­tik­ti tu­rė­ję Lie­tu­vos par­la­men­ta­rai su­lau­kė laiš­ko, ku­ria­me pa­pra­šy­ta ku­riam lai­kui ati­dė­ti vi­zi­tą. Ke­lio­nės į kai­my­ni­nę ša­lį lau­kę Sei­mo na­riai tei­gia są­moks­lo teo­ri­jų ne­ku­rian­tys ir ti­kin­tys ko­le­gų iš Len­ki­jos nu­ro­dy­to­mis prie­žas­ti­mis, ku­rios su­truk­dė su­si­tik­ti.

Dvie­jų die­nų vi­zi­tą Len­ki­jo­je Sei­mo de­le­ga­ci­ja tu­rė­jo pra­dė­ti va­kar. Ta­čiau pra­ėju­sią sa­vai­tę Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tą (ERK), ku­rio na­riai ir bu­vo kvie­čia­mi ap­si­lan­ky­ti Var­šu­vo­je, pa­sie­kė Len­ki­jos Se­na­to Už­sie­nio ir Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) rei­ka­lų bei Sei­mo ES rei­ka­lų ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų pa­si­ra­šy­tas laiš­kas. Ja­me pra­šo­ma nu­kel­ti vi­zi­tą pa­lan­kes­niam lai­kui. Len­ki­jo­je dėl kons­ti­tu­ci­nės kri­zės su­sik­los­tė su­dė­tin­ga po­li­ti­nė si­tua­ci­ja, į ku­rią esą ir tu­ri kon­cen­truo­tis šios ša­lies po­li­ti­kai. Nors toks mo­ty­vas – sva­rus, eks­per­tai pa­žy­mi, jog su­si­da­riu­si pa­dė­tis dar kar­tą pa­tvir­ti­no, kad dvi­ša­liai Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kiai iš­gy­ve­na kri­zę.

Do­mė­sis, ar ne­at­si­sa­ko susitikti

„Len­kai at­siun­tė laiš­ką, kad pas juos yra for­ce majeure (ne­nu­ga­li­ma jė­ga – ne­pap­ras­tos ap­lin­ky­bės, ku­rių ne­ga­li­ma nu­ma­ty­ti ar­ba iš­veng­ti – red.), bend­ras la­bai svar­bus Se­na­to ir Sei­mo po­sė­dis dėl Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo įsta­ty­mo. To­dėl jie siū­lo ati­dė­ti vi­zi­tą spa­lio mė­ne­siui ar vė­liau“, – aiš­ki­no Sei­mo ERK pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las. Po­li­ti­ką įti­ki­no ko­le­gų iš kai­my­ni­nės ša­lies nu­ro­dy­ti mo­ty­vai. Jis pa­žy­mė­jo „neieš­kan­tis są­moks­lo teo­ri­jų“.

Ka­da ga­lė­tų vyk­ti par­la­men­ta­rų vi­zi­tas į kai­my­ni­nę ša­lį, G. Kir­ki­las su Len­ki­jos Sei­mo ES rei­ka­lų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke Iza­be­la Kloc ke­ti­na ap­tar­ti šio mė­ne­sio pa­bai­go­je, per Bra­tis­la­vo­je vyk­sian­tį ES ša­lių par­la­men­tų ERK va­do­vų su­si­ti­ki­mą. „Pak­lau­si­me, ka­da jiems pa­to­giau, ar jie dar ne­at­si­sa­kė tos idė­jos. Iš mū­sų pu­sės kol kas nie­kas ne­pa­si­kei­tė“, – sa­kė jis.

Ne­be­si­kei­čia vizitais

Pa­sak G. Kir­ki­lo, Sei­mo ERK de­le­ga­ci­jos vi­zi­to į Var­šu­vą dar­bot­var­kė jau bu­vo su­pla­nuo­ta. Su Len­ki­jos par­la­men­ta­rais ke­tin­ta ap­tar­ti dvi­ša­lius pro­jek­tus ener­ge­ti­kos, trans­por­to sri­ty­se, „Bre­xit“ re­fe­ren­du­mo Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je pa­sek­mes, dis­ku­tuo­ti apie ES at­ei­tį. „Nea­be­jo­ju, kad bū­tu­mė­me ap­si­kei­tę nuo­mo­nė­mis dėl dvi­ša­lių san­ty­kių. For­ma­liai tai ne­bu­vo įtrauk­ta į dar­bot­var­kę, bet, ži­no­ma, ne­for­ma­liuo­se po­kal­biuo­se tai ti­krai bū­tų bu­vę pa­lies­ta“, – tvir­ti­no par­la­men­ta­ras.

Pa­sta­ruo­ju me­tu Lie­tu­vos ir Len­ki­jos po­li­ti­kai iš es­mės su­si­tin­ka tarp­tau­ti­niuo­se ren­gi­niuo­se. G. Kir­ki­lo tei­gi­mu, dvi­ša­liais vi­zi­tais mū­sų ša­lių par­la­men­ta­rai ne­si­kei­čia jau be­maž me­tus. Kai­my­ni­nė ša­lis iki šiol ne­su­ren­gė Lie­tu­vos ir Len­ki­jos par­la­men­ti­nės asamb­lė­jos, ku­ri tu­rė­jo vyk­ti va­sa­rą. „Jie nie­ko ofi­cia­liai ne­sa­ko. Ne­ofi­cia­liai tur­būt ke­lia tuos pa­čius klau­si­mus dėl len­kų tau­ti­nės ma­žu­mos Lie­tu­vo­je tei­sių: pa­var­džių ra­šy­bos ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis, mo­kyk­lų, švie­ti­mo ir t. t.“, – tei­gė Sei­mo ERK va­do­vas.

G. Kir­ki­lo nuo­mo­ne, po­li­ti­niuo­se san­ty­kiuo­se tarp mū­sų ša­lių jus­ti šal­tu­kas. Tai nė­ra ge­rai, nes dvi­ša­lis bend­ra­dar­bia­vi­mas esą tu­ri bū­ti kaip ga­li­ma ak­ty­ves­nis, o ne­apib­rėž­tu­mas tu­ri ne­igia­mų pa­sek­mių.

Sie­ja ir su Sei­mo rinkimais

Sei­mo ERK na­rys And­rius Ku­bi­lius ne­siė­mė ver­tin­ti, ar mo­ty­vas vė­les­niam lai­kui nu­kel­ti dvi­ša­lį par­la­men­ta­rų su­si­ti­ki­mą yra įti­ki­na­mas. „Ne­ga­liu at­sa­ky­ti, ar va­di­na­mo­ji Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo kri­zė Len­ki­jo­je yra to­kia di­de­lė, kad jie ne­tu­ri lai­ko iš anks­to pla­nuo­tam ir reng­tam mū­sų de­le­ga­ci­jos vi­zi­tui. Tiks­liau vi­są si­tua­ci­ją ži­no pa­tys len­kai. Ta­čiau gal­būt ir na­tū­ra­lu, kad Len­ki­ja, ži­no­da­ma, jog Lie­tu­vo­je vyks rin­ki­mai, yra nu­ta­ru­si pa­lauk­ti jų re­zul­ta­tų ir ta­da su­si­tik­ti su bū­si­mą­ja val­džia“, – svars­tė jis.

Ki­ta ver­tus, kaip pri­si­mi­nė A. Ku­bi­lius, po pra­ėju­siais me­tais kai­my­ni­nė­je ša­ly­je įvy­ku­sių par­la­men­to rin­ki­mų Lie­tu­vos po­li­ti­kai ne kar­tą siū­lė ko­le­goms iš Len­ki­jos su­si­tik­ti for­ma­laus ar ne­for­ma­laus po­kal­bio ir ap­tar­ti ak­tua­liau­sius klau­si­mus, bet į to­kius siū­ly­mus ne­gau­ta jo­kių kons­truk­ty­ves­nių at­sa­ky­mų.

Taip pat A. Ku­bi­lius pa­žy­mė­jo, kad sa­vo ša­ly­je tu­ri­me daug ką ap­gal­vo­ti bei aps­vars­ty­ti, pa­vyz­džiui, vals­ty­bės po­li­ti­ką Vil­niaus re­gio­ne, tau­ti­nėms ma­žu­moms ak­tua­lius klau­si­mus. „Ma­tau il­ga­lai­kį mū­sų pa­čių po­li­ti­kos už­da­vi­nį, kur vie­nas ar ki­tas su­si­ti­ki­mas ti­krai nė­ra kaž­ko­kios eg­zis­ten­ci­nės svar­bos“, – ak­cen­ta­vo jis.

Len­ki­ja grę­žia­si nuo Lietuvos

Apž­val­gi­nin­ko Ja­ce­ko Ko­ma­ro tei­gi­mu, dėl Kons­ti­tu­ci­nio Tri­bu­no­lo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų, su­si­ju­sių su jo su­da­ry­mu ir veik­la, Len­ki­jo­je su­sik­los­tė la­bai su­dė­tin­ga si­tua­ci­ja. Nau­jo­ji Len­ki­jos val­džia sie­kia ap­ri­bo­ti šios aukš­čiau­sio­sios teis­mo ins­tan­ci­jos įga­lio­ji­mus, nes tei­gia no­rin­ti keis­ti ša­lies sant­var­ką – kur­ti ne­prik­lau­so­mą ir tei­sin­gą res­pub­li­ką bei bai­mi­na­si, kad Kons­ti­tu­ci­nis Tri­bu­no­las ne­leis re­for­muo­ti vals­ty­bės. ES į vi­sus pro­ce­sus rea­guo­ja griež­tai, aiš­kin­da­ma, kad val­dan­čio­sios par­ti­jos ly­de­rio Ja­ros­la­wo Kac­zyns­kio vi­zi­ja nė­ra de­mo­kra­tiš­ka. „Kri­zė yra stip­ri, val­dan­tie­ji mo­bi­li­zuo­ja­si ir dis­ku­tuos, ką da­ry­ti to­liau“, – pa­brė­žė eks­per­tas.

Spren­di­mą at­šauk­ti Lie­tu­vos Sei­mo de­le­ga­ci­jos vi­zi­tą J. Ko­ma­ras ver­ti­no ne­vie­na­reikš­miš­kai. Vie­na ver­tus, Len­ki­jos par­la­men­ta­rų nu­ro­dy­ta prie­žas­tis yra iš­ties rim­ta. „Iš ki­tos pu­sės, tai ro­do tai, kad san­ty­kiai su Lie­tu­va nė­ra pa­tys svar­biau­si da­bar­ti­niams Len­ki­jos val­dan­tie­siems“, – pa­žy­mė­jo jis. Tai, anot J. Ko­ma­ro, le­mia ke­lios prie­žas­tys. Pir­miau­sia – val­dan­čio­sios J. Kac­zyns­kio par­ti­jos po­žiū­ris į už­sie­nio po­li­ti­ką, kai svar­biau­sias tiks­las yra ras­ti ba­lan­są tarp Vo­kie­ti­jos, Ru­si­jos ir ES. Taip pat Len­ki­ja vis la­biau orien­tuo­ja­si į Vi­šeg­ra­do ša­lis (Če­ki­ją, Veng­ri­ją, Slo­va­ki­ją), to­dėl san­ty­kiai su Lie­tu­va yra nu­stum­ti į an­trą pla­ną.

Ne­pai­sy­da­mas už­si­tę­su­sios pa­uzės dvi­ša­liuo­se po­li­ti­niuo­se san­ty­kiuo­se, J. Ko­ma­ras vi­lia­si, kad Sei­mo na­rių vi­zi­tas į Len­ki­ją vis dėl­to įvyks. „Len­ki­jos Sei­me ir­gi yra žmo­nių, ku­riems san­ty­kiai su Lie­tu­va yra svar­būs. Ne­tu­riu abe­jo­nių, jog jie da­rys vis­ką, jog toks vi­zi­tas įvyk­tų. Ta­čiau su­nku pa­sa­ky­ti, ar tai bus taip grei­tai, kad po ke­lių sa­vai­čių vis­kas įvyks“, – sa­kė jis.

Kons­ti­tu­ci­nė kri­zė Lenkijoje

Kons­ti­tu­ci­nė kri­zė Len­ki­jo­je su­sik­los­tė po pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pri­im­tų Kons­ti­tu­ci­nio Tri­bu­no­lo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų, su­si­ju­sių su šios aukš­čiau­sio­sios teis­mo ins­tan­ci­jos su­da­ry­mu ir veik­la.

Kons­ti­tu­ci­nį Tri­bu­no­lą su­da­ro 15 de­vy­ne­rių me­tų ka­den­ci­jai ski­ria­mų tei­sė­jų. 2015 me­tų lap­kri­tį bai­gė­si tri­jų, o gruo­dį – dvie­jų šios teis­mo ins­tan­ci­jos tei­sė­jų ka­den­ci­jos. Anks­tes­nės ka­den­ci­jos Len­ki­jos par­la­men­tas pri­ėmė rugp­jū­tį įsi­ga­lio­ju­sias įsta­ty­mo pa­tai­sas, leid­džian­čias Sei­mui skir­ti pen­kis Kons­ti­tu­ci­nio Tri­bu­no­lo tei­sė­jus. Spa­lio mė­ne­sį, vie­nos iš pa­sku­ti­nių par­la­men­to se­si­jų me­tu, bu­vu­si val­dan­čio­ji dau­gu­ma tai ir pa­da­rė. 2015 me­tų spa­lį nau­ja­sis Len­ki­jos pre­zi­den­tas Andr­ze­jus Du­da par­eiš­kė, kad ne­priims šių tei­sė­jų prie­sai­kų, nes abe­jo­ja jų pa­sky­ri­mo pro­ce­dū­ra.

Po Len­ki­jos par­la­men­to rin­ki­mų vie­nas pir­mų­jų nau­jos val­dan­čio­sios dau­gu­mos spren­di­mų bu­vo pa­skir­ti nau­jus pen­kis tei­sė­jus. Bu­vo anu­liuo­tas anks­tes­nis tei­sė­jų pa­sky­ri­mas ir pa­skir­ti nau­ji tei­sė­jai, juos pre­zi­den­tas pri­saik­di­no tą pa­čią nak­tį.

An­tras šios kons­ti­tu­ci­nės kri­zės as­pek­tas su­si­jęs su Kons­ti­tu­ci­nio Tri­bu­no­lo įsta­ty­mo pa­tai­so­mis. Jas 2015-ųjų gruo­džio pa­bai­go­je Sei­mas pri­ėmė sku­bos tvar­ka ir be jo­kios vie­šos kon­sul­ta­ci­jos. Pa­tai­so­se nu­ma­ty­ta daug prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mų nuo­sta­tų.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) dėl su­si­da­riu­sios si­tua­ci­jos Len­ki­jai pra­dė­jo tai­ky­ti tei­sės vir­še­ny­bės pri­nci­po lai­ky­mo­si vals­ty­bė­je na­rė­je ste­bė­ji­mo pro­ce­dū­rą. Len­ki­jos vy­riau­sy­bei su­teik­ta lai­ko iki spa­lio pa­bai­gos at­šauk­ti aukš­čiau­sio­sios teis­mo ins­tan­ci­jos pa­kei­ti­mus, an­traip ša­liai bus tai­ko­mos sank­ci­jos.

EK bend­ra­dar­biau­ja su va­di­na­mą­ja Ve­ne­ci­jos ko­mi­si­ja (ji vei­kia kaip Eu­ro­pos Ta­ry­bos pa­ta­ria­mo­ji ins­ti­tu­ci­ja kons­ti­tu­ci­nės tei­sės klau­si­mais), tu­rin­čia pa­teik­ti nuo­mo­nę dėl Kons­ti­tu­ci­nio Tri­bu­no­lo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų.