Lengvatos miestui ir kaimui: „valstiečiai“ taiko dvejopus standartus?
Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­ta šil­dy­mui bu­vo pa­nai­kin­ta leng­va ran­ka, tuo me­tu su leng­va­tų nai­ki­ni­mu ar ma­ži­ni­mu ūki­nin­kams taip ne­sku­ba­ma, ir kol kas dar ir ne­aiš­ku, kaip joms sek­sis ke­lią pra­sis­kin­ti Sei­me. Taip LRT.lt sa­ko po­li­to­lo­gė Ri­ma Ur­bo­nai­tė. Ta­čiau „vals­tie­tis“ To­mas To­mi­li­nas tvir­ti­na, jog val­dan­tie­ji ne­tai­ko dve­jo­pų stan­dar­tų ir įsik­lau­sė į PVM leng­va­tos šil­dy­mui nau­dos ga­vė­jų bal­są, prieš ją pa­nai­kin­da­mi.

Nuo bir­že­lio 1-osios nu­sto­ju­si ga­lio­ti PVM leng­va­ta šil­dy­mui – mies­to gy­ven­to­jams jau­trus klau­si­mas: šil­dy­mo sąs­kai­tos skaus­min­gos net ir di­des­nes pa­ja­mas už­dir­ban­tiems žmo­nėms. Tuo me­tu kai ku­rias leng­va­tas ūki­nin­kams, ku­rių pri­skai­čiuo­ja­mos ko­ne dvi de­šim­tys, dar tik siū­lo­ma nai­kin­ti ar ma­žin­ti.

Tačiau „valstietis“ Tomas Tomilinas tvirtina, jog valdantieji netaiko dvejopų standartų ir įsiklausė į PVM lengvatos šildymui naudos gavėjų balsą, prieš ją panaikindami./ Romo Jurgaičio nuotrauka

Ar Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) va­do­vau­ja­ma val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja tai­ko dve­jo­pus stan­dar­tus ir pa­tai­kau­ja sa­vo rin­kė­jams, į ša­lį nu­stum­da­ma mies­to gy­ven­to­jų, ku­rių sa­vo rin­kė­jais ne­lai­ko, in­te­re­sus?

Ju­da tei­sin­ga link­me, ta­čiau lan­dų palieka

Val­dan­tie­ji, pri­sta­ty­da­mi sa­vo mo­kes­čių ir so­cia­li­nės sis­te­mos to­bu­li­ni­mo pla­ną, pa­žy­mė­jo siū­lan­tys že­mės ūkio sek­to­riu­je at­si­sa­ky­ti pel­no ir pa­ja­mų mo­kes­čio leng­va­tų. Be to, siū­lo­ma pa­lik­ti, bet siau­rin­ti ak­ci­zų leng­va­tą že­mės ūky­je nau­do­ja­miems de­ga­lams. Ta­ri­fas bū­tų di­di­na­mas nuo 21 iki 56 eu­rų tūks­tan­čiui li­trų. Pla­nuo­ja­ma įta­ka kai­nai siek­tų apie 4 ct/l.

„Dans­ke Bank“ vy­riau­sia­sis Bal­ti­jos ša­lių eko­no­mis­tas Ro­kas Gra­jaus­kas sa­ko, kad mo­kes­ti­nė naš­ta ūki­nin­kams dėl to­kių po­ky­čių pa­di­dė­tų, at­si­ras­tų dau­giau tei­sin­gu­mo, ta­čiau dar lik­tų dau­gy­bė leng­va­tų ir lan­dų.

„Tu­ri­me to­kią si­tua­ci­ją, kai ūki­nin­kui efek­ty­vus mo­kes­čių ta­ri­fas, įver­ti­nus vi­sas leng­va­tas, ga­li siek­ti ke­lis pro­cen­tus. Aki­vaiz­du, kad tai nė­ra tei­sin­ga, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis gy­ven­to­jų gru­pė­mis, pa­vyz­džiui, dir­ban­čiai­siais, ku­rie mo­ka 40 proc. mo­kes­čių. Tur­būt sie­kia­ma nai­kin­ti tas leng­va­tas, ku­rios gru­pėms su­tei­kia pri­vi­le­gi­jas, ir ban­dy­ti su­vie­no­din­ti mo­kes­ti­nę naš­tą, ta­čiau dau­gy­bė leng­va­tų ir lan­dų lie­ka, nors ju­da­ma tei­sin­ga link­me.

Tie­sa, ma­nau, kad dėl to dar ti­krai pa­ma­ty­si­me ūki­nin­kų trak­to­rius, blo­kuo­jan­čius ke­lius, ti­krai kils di­džiu­lis pa­sip­rie­ši­ni­mas, o ūki­nin­kai mo­ka pro­tes­tuo­ti ir at­ras sa­vo už­ta­rė­jų Sei­me“, – kal­ba R. Gra­jaus­kas.

Klau­si­mas dėl dvi­gu­bų stan­dar­tų ga­li paaštrėti

My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to (MRU) po­li­to­lo­gė R. Ur­bo­nai­tė sa­ko, kad su PVM leng­va­ta šil­dy­mui pa­sku­bė­ta, ne­iš­girs­ti kai ku­rie ar­gu­men­tai, o štai dėl jau­traus ūki­nin­kų leng­va­tų klau­si­mo ieš­ko­ma komp­ro­mi­sų.

„Jei jie bū­tų vi­siš­kai ig­no­ra­vę bet ko­kias leng­va­tas ūki­nin­kams, klau­si­mas dėl dve­jo­pų stan­dar­tų bū­tų iš­ki­lęs kur kas aš­triau. Ta­čiau dar ne­aiš­ku, ar leng­va­tų ūki­nin­kams nai­ki­ni­mas, siau­ri­ni­mas pra­eis Sei­mo fil­trą.

Jau ne kar­tą ma­tė­me konf­ron­ta­ci­ją ir vi­siš­kai ki­to­kį įsi­vaiz­da­vi­mą iš vy­riau­sy­bės ir Sei­mo pu­sės. Ne­nus­teb­čiau, jei taip nu­tik­tų: mes dar ma­ty­si­me pa­kei­ti­mus, dar bus sten­gia­ma­si ap­gin­ti tam ti­kras gru­pes, bus lau­žo­mos ie­tys“, – tei­gia R. Ur­bo­nai­tė.

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) pro­fe­so­rius po­li­to­lo­gas Al­gis Kru­pa­vi­čius, sa­ko, kad „vals­tie­čiai“, kaip ir bet ku­ri ki­ta par­ti­ja, sten­gia­si at­siž­velg­ti į tai, ką ma­no jų rin­kė­jų dau­gu­ma.

„Ka­dan­gi di­džio­ji da­lis LVŽS rin­kė­jų gy­ve­na kai­me, ne­ma­ža da­lis jų už­sii­ma že­mės ūkio vers­lais, yra tam ti­kro ša­liš­ku­mo jų veiks­muo­se, tos gru­pės in­te­re­sus jie kar­tais sten­gia­si gin­ti la­biau nei ki­tų. Ki­ta ver­tus, tuo la­bai ste­bė­tis ne­išei­na, nes ir ki­tos po­li­ti­nės par­ti­jos el­gia­si pa­na­šiai, kar­tais ma­žiau ma­to­mai, bet ša­liš­ku­mo tam ti­krų in­te­re­sų ar gy­ven­to­jų gru­pių at­žvil­giu ti­krai yra. Tai – nie­ko nau­jo pa­sau­ly­je.

Ro­kas Gra­jaus­kas: „Tu­ri­me to­kią si­tua­ci­ją, kai ūki­nin­kui efek­ty­vus mo­kes­čių ta­ri­fas, įver­ti­nus vi­sas leng­va­tas, ga­li siek­ti ke­lis pro­cen­tus. Aki­vaiz­du, kad tai nė­ra tei­sin­ga, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis gy­ven­to­jų gru­pė­mis, pa­vyz­džiui, dir­ban­čiai­siais, ku­rie mo­ka 40 proc. mo­kes­čių.“

Rei­kia ti­kė­tis, kad val­dan­tie­ji ne­priims spren­di­mų, ku­rie ga­ran­tuo­tų la­bai aiš­kias pri­vi­le­gi­jas vie­nai ar­ba ke­lioms gru­pėms. Jei taip at­si­rik­tų, to­kia po­li­ti­ka bū­tų itin trum­pa­re­giš­ka, nes ki­ta val­džia tu­rė­tų stip­rius mo­ty­vus to­kią po­li­ti­ką keis­ti“, – kal­ba pro­fe­so­rius.

Įsik­lau­sys į ūki­nin­kus, kaip įsik­lau­sė į PVM leng­va­tos šil­dy­mui gavėjus

LVŽS frak­ci­jos na­rys, Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas T. To­mi­li­nas sa­ko ne­su­tin­kan­tis su nuo­mo­ne, kad val­dan­tie­ji tai­ko dve­jo­pus stan­dar­tus.

„Ma­nau, kad vy­riau­sy­bė žen­gia la­bai drą­sų žings­nį, ku­rio di­džiau­sią po­vei­kį pa­jus stam­bie­ji ūki­nin­kai. Smul­kie­ji jį pa­jus ma­žes­nį, ir tai yra so­cia­liai tei­sin­ga. Mū­sų ša­liai ypa­tin­gai svar­bus že­mės ūkio sek­to­rius: tai vie­nas iš ne­dau­ge­lio mū­sų kai­mo dar­bo šal­ti­nių, kai kai­mo vie­to­vė­se yra di­džiau­sias ne­dar­bas. Tai nie­kaip ne­su­si­ję su mū­sų rin­kė­jų skai­čiu­mi, nes ūki­nin­kų be­li­ko ke­lios de­šim­tys tūks­tan­čių, mes tie­siog mąs­to­me vals­ty­biš­kai.

PVM leng­va­tos šil­dy­mui pa­nai­ki­ni­mas ne­bu­vo pa­da­ry­tas leng­va ran­ka. Mes pa­da­rė­me di­džiu­lę re­for­mą so­cia­li­nės par­mos sis­te­mo­je – su­ge­bė­jo­me su­ma­žin­ti iš­lai­dų ly­gį iki 10 proc., nuo ka­da mo­ka­ma šil­dy­mo kom­pen­sa­ci­ja. Nie­kas iki šiol ne­si­ry­žo tos kar­te­lės nu­leis­ti, kad ati­tik­tu­me ener­ge­ti­nio skur­do ma­ži­ni­mo po­li­ti­kos pra­kti­ką. Ne­ga­li­ma pa­sa­ky­ti, kad tai bu­vo pa­da­ry­ta leng­va ran­ka, mes ieš­ko­jo­me ge­riau­sio spren­di­mo“, – tvir­ti­na T. To­mi­li­nas.

To­mas To­mi­li­nas: „Tai nie­kaip ne­su­si­ję su mū­sų rin­kė­jų skai­čiu­mi, nes ūki­nin­kų be­li­ko ke­lios de­šim­tys tūks­tan­čių, mes tie­siog mąs­to­me vals­ty­biš­kai.“

Pa­sak po­li­ti­ko, rei­kė­tų įver­tin­ti tai, kad LVŽS pa­siū­lė so­cia­liai tei­sin­gus žings­nius, di­di­nan­čius mo­kes­ti­nę naš­tą stam­biems ir šiek tiek – ki­tiems ūki­nin­kams.

„Tai – la­bai drą­sus žings­nis. O tai, kad mes vis­ką da­ry­si­me la­bai pa­ma­tuo­tai, gir­dė­si­me ūki­nin­kų bal­są, nor­ma­lu, ly­giai taip pat bu­vo ir su šil­dy­mo leng­va­tos nau­dos ga­vė­jas – mes da­rė­me pa­ma­tuo­tus spren­di­mus“, – sa­ko pa­šne­ko­vas.

Dėl leng­va­tos šil­dy­mui ne­ke­ti­na nurimti

PVM leng­va­tos šil­dy­mui pa­nai­ki­ni­mui ne­pri­ta­ria nei val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riai, nei opo­zi­ci­jos at­sto­vai Sei­me. Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos na­rio Jur­gio Raz­mos tei­gi­mu, pir­miau­sia PVM leng­va­tą šil­dy­mui pa­nai­kin­ti bu­vo ne­tei­sin­ga to­dėl, kad žmo­nės di­de­les šil­dy­mo sąs­kai­tas gau­na dėl inf­ras­truk­tū­ros ne­to­bu­lu­mo.

„Kol kas leng­va­tų ūki­nin­kams ne­pa­ju­di­nu­si val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja pa­nai­ki­no tik PVM leng­va­tą šil­dy­mui, ku­ri yra jau­tri mies­to gy­ven­to­jams, dėl ne­to­bu­lų šil­dy­mo sis­te­mų, ne­re­no­vuo­tų na­mų gau­nan­tiems di­de­lis šil­dy­mo sąs­kai­tas. Ne­no­rė­čiau su­prie­šin­ti mies­to ir kai­mo gy­ven­to­jų, ta­čiau dėl PVM leng­va­tos šil­dy­mui val­dan­tie­ji nu­vy­lė, nes ne­bu­vo iš­girs­ti mū­sų ar­gu­men­tai.

At­ro­do, kad so­cial­de­mo­kra­tai dar tu­ri vil­čių prie to klau­si­mo grįž­ti, ir iki ru­dens di­džių­jų šil­dy­mo sąs­kai­tų įma­no­ma su­spė­ti įves­ti nuo­la­ti­nę leng­va­tą. Ta­čiau jie ga­lė­jo ak­ty­viau da­ly­vau­ti ir bal­suo­ti, kad mū­sų anks­čiau teik­tas pro­jek­tas bū­tų pri­im­tas. Gai­la, kad jie vai­kiš­kai gal­vo­ja, jog tą idė­ją įgy­ven­dins kaip sa­vo pro­jek­tą ir bus ge­rai, nes žiū­ri ne į tu­ri­nį, o į tei­kė­jus“, – kal­ba J. Raz­ma.

Jur­gis Raz­ma: „Kol kas leng­va­tų ūki­nin­kams ne­pa­ju­di­nu­si val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja pa­nai­ki­no tik PVM leng­va­tą šil­dy­mui, ku­ri yra jau­tri mies­to gy­ven­to­jams.“

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pir­mi­nin­kas Gin­tau­tas Pa­luc­kas pa­žy­mi, kad LSDP at­sto­vai ne kar­tą yra sa­kę siek­sian­tys nu­sta­ty­ti ma­žes­nį PVM ta­ri­fą šil­dy­mui, jei to ne­pa­da­rys LVŽS.

„Ne kar­tą esa­me sa­kę, kad, kai bus pri­sta­ty­tas vy­riau­sy­bės mo­kes­čių pert­var­kos ir leng­va­tų per­žiū­ros pla­nas, jei mū­sų koa­li­ci­jos par­tne­riai to ne­pa­siū­lys, nu­sta­ty­ti ma­žes­nį PVM ta­ri­fą šil­dy­mui pa­siū­ly­si­me mes. Tai tu­rės bū­ti pa­sto­vus ta­ri­fas, o ne kas me­tus ar pus­me­tį tvir­ti­na­ma leng­va­ta.

Par­tne­rių po­zi­ci­ja bu­vo ir kie­tes­nė, ir minkš­tes­nė, vie­nu me­tu jie bu­vo ka­te­go­riš­ki, vė­liau prem­je­ras ėmė kal­bė­ti, kad bū­tų ga­li­ma de­rė­tis – ta­ri­fas ga­li bū­ti 9, o gal 11 proc. Mes nuo to nie­kur ne­si­trau­kia­me ir tai pa­da­ry­si­me, nes čia ski­ria­si mū­sų po­žiū­riai: mes no­ri­me, kad ši pa­slau­ga, ku­rios kai­ną nu­sta­to vals­ty­bė, bū­tų įper­ka­ma, tuo me­tu mū­sų ko­le­gos so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo samp­ra­tą ma­to ki­taip“, – sa­ko G. Pa­luc­kas.