Lengvata šildymui galios iki vasaros
Sei­mas iki va­sa­ros pa­li­ko pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tą cen­tri­niam šil­dy­mui ir nu­spren­dė svars­ty­ti nau­ją kom­pen­sa­ci­jų už šil­dy­mą mo­kė­ji­mo tvar­ką, ku­ri su­švel­nins ne­igia­mas pa­sek­mes so­cia­liai rem­ti­niems žmo­nėms, kai leng­va­ta bus pa­nai­kin­ta.

Pa­tai­sai, pa­gal ku­rią PVM leng­va­ta šil­dy­mui iš­liks iki ki­tų me­tų bir­že­lio, pri­ta­rė 96 Sei­mo na­riai, bal­sa­vo „prieš“ ir su­si­lai­kė – po 13 par­la­men­ta­rų. Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jos na­riai per bal­sa­vi­mą bu­vo ne­vie­nin­gi: 32 – „už“; 10 – „prieš“, 9 su­si­lai­kė.

Cen­tri­niam šil­dy­mui tai­ko­mas ne stan­dar­ti­nis 21 proc., o leng­va­ti­nis 9 proc. PVM ta­ri­fas. Jo ga­lio­ji­mas tu­rė­jo baig­tis me­tų san­dū­ro­je.

„Vals­tie­čių“ ly­de­ris ir frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis pa­brė­žė, jog LVŽS rū­pi, kad žmo­nės ne­sto­vė­tų ei­lė­se dėl kom­pen­sa­ci­jų ir iš­veng­tų ki­tų prob­le­mų, to­dėl šil­dy­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo tvar­ka bus to­bu­li­na­ma kar­tu su sa­vi­val­dy­bė­mis.

„Po pu­sės me­tų sa­vi­val­dy­bės ne­be­ga­lės sa­ky­ti, kad yra ne­pa­si­ren­gu­sios po­ky­čiams“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė jis. Kiek anks­čiau Sei­mo po­sė­dy­je LVŽS frak­ci­jos se­niū­nas tvir­ti­no, kad sa­vi­val­dy­bėms Vy­riau­sy­bė esą bu­vo nu­ma­čiu­si do­ta­ci­jas pa­di­dė­ju­siam lė­šų po­rei­kiui pa­deng­ti.

Be­je, siū­ly­mui pra­tęs­ti PVM leng­va­tą šil­dy­mui ne­pri­ta­rė prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

R. Kar­baus­kis skai­čia­vo, jog šiuo me­tu par­amos ga­vė­jų sa­vi­val­dy­bė­se yra apie 130 tūks­tan­čių. Jų ga­li su­ma­žė­ti po sau­sio 1-osios, kai bus tai­ko­mas di­des­nis ne­ap­mo­kes­ti­na­ma­sis pa­ja­mų dy­dis ir vi­du­ti­nė se­nat­vės pen­si­ja di­dės apie 20 eu­rų, bet kiek – tiks­liai esą ne­ži­no­ma. Ta­čiau jei kom­pen­sa­ci­jos už šil­dy­mą bus mo­ka­mos tiems žmo­nėms, ku­rių iš­lai­dos ši­lu­mai vir­šys 10 proc., o ne 20 proc. jų pa­ja­mų ir vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų skir­tu­mo, par­amos ga­vė­jų pre­li­mi­na­riai ga­lė­tų pa­dau­gė­ti iki 257 tūks­tan­čių. Tuo­met par­amai ne­pa­si­tu­rin­tie­siems reik­tų skir­ti apie 32 mln. eu­rų. Lė­šų ke­ti­na­ma ras­ti ma­ži­nant Ke­lių prie­žiū­ros ir plė­tros prog­ra­mą.

Kon­ser­va­to­rius My­ko­las Ma­jaus­kas, bal­sa­vęs už leng­va­tos pra­tę­si­mą, vė­liau par­la­men­ta­rams, gy­ve­nan­tiems Sei­mo vieš­bu­ty­je, siū­lė pa­tiems su­si­mo­kė­ti už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas ir taip įver­tin­ti, ko­kia iš ti­krų­jų yra cen­tri­nio šil­dy­mo pa­slau­gų ko­ky­bė ir kai­na.

Li­be­ra­lų frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las pri­mi­nė, jog ka­dai­se val­dan­čio­ji kon­ser­va­to­rių bei li­be­ra­lų dau­gu­ma pa­di­di­no stan­dar­ti­nį PVM nuo 18 proc. iki 21 proc. ir siū­lė jį vėl ma­žin­ti tre­jus me­tus po vie­ną pro­cen­ti­nį punk­tą, kad „bū­tų lei­džia­ma gy­ven­to­jams šiek tiek su­tau­py­ti dėl di­dė­jan­čių kai­nų“.

Li­be­ra­lai ra­gi­no nuo 2017-ųjų PVM ta­ri­fą su­ma­žin­ti iki 20 proc., nuo 2018 me­tų – iki 19 proc., o nuo 2019-ųjų – iki 18 pro­cen­tų. To­kį pa­siū­ly­mą Sei­mas at­me­tė.