Lėktuvas liks jūroje, pagalba paspartės
Į Bal­ti­jos jū­rą ge­gu­žės vi­du­ry­je nu­kri­tu­sio lėk­tu­vo An-2 ava­ri­jos bei įgu­los gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos de­ta­les aiš­kin­tis bai­gian­tys par­la­men­ta­rai siū­lys trum­pin­ti biu­ro­kra­ti­nę gran­di­nę. Tą pa­tį klau­si­mą nag­ri­nė­ju­si Vy­riau­sy­bė nu­ta­rė ne­iš­kel­ti lėk­tu­vo iš jū­ros.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas (NSGK) sa­vo iš­va­do­se ke­ti­na siū­ly­ti trum­pin­ti reak­ci­jos į ga­li­mą ne­lai­mę lai­ką. Va­kar ko­mi­te­tas aps­vars­tė pir­mi­nį iš­va­dų pro­jek­tą, prie jo grįž­ti pla­nuo­ja­ma penk­ta­die­nį. Sei­mas NSGK yra su­tei­kęs lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos įga­lio­ji­mus, kad šis ga­lė­tų iš­siaiš­kin­ti lėk­tu­vo ava­ri­jos, pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos ap­lin­ky­bes. NSGK įpa­rei­go­tas baig­ti dar­bą iki bir­že­lio 30 die­nos. Ta­čiau Sei­mo na­riai ke­ti­na ty­ri­mą baig­ti grei­čiau.

Pra­sta komunikacija

Pa­sak Sei­mo NSGK pir­mi­nin­ko Ar­tū­ro Pa­ulaus­ko, ko­mi­si­ja aiš­ki­no­si be­veik kiek­vie­ną ne­lai­mės mi­nu­tę, “žiū­rė­jo, kas ką pa­da­rė ir ką pri­va­lė­jo da­ry­ti”. “Ma­no­me, kad to­kią il­gą biu­ro­kra­ti­nę gran­di­nę rei­kė­tų trum­pin­ti. Ir rea­ga­vi­mo lai­ką rei­kė­tų trum­pin­ti. 16.40 val. lėk­tu­vas ne­at­si­lie­pė į šau­ki­nius, su­skai­čiuo­ta, kad dau­giau kaip 200 kar­tų ban­dė Pa­lan­gos skry­džių cen­tras su­si­siek­ti. Na­tū­ra­lu, jog bu­vo nuo­jau­ta, kad įvy­ko ne­lai­mė, gal­būt ga­li­ma bu­vo grei­čiau ak­ty­vin­ti mū­sų sraig­tas­par­nius, gal­būt grei­čiau šve­dus ak­ty­vin­ti, bet bu­vo lau­kia­ma pus­va­lan­dį, ku­ris for­ma­liai yra (nu­sta­ty­tas), ir tik ta­da pra­dė­ta gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ja“, - po po­sė­džio sa­kė A. Pa­ulaus­kas.

Jau pra­dė­jus pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ją, ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas tu­rė­jo prie­kaiš­tų ne dėl pa­čios ope­ra­ci­jos, o dėl jos pa­aiš­ki­ni­mo, pir­miau­sia - ar­ti­mie­siems, pa­skui ir vi­suo­me­nei. „Ko­mu­ni­ka­ci­ja su ar­ti­mai­siais bu­vo vi­sai pra­sta“, - tvir­ti­no ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. A. Pa­ulaus­kas taip pat sa­kė, kad spren­di­mas sek­ma­die­nį nu­trauk­ti pi­lo­tų gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ją bu­vo tiks­lin­gas. „Sek­ma­die­nio va­ka­rą rea­liai iš­gel­bė­ti šių žmo­nių ne­bu­vo ga­li­ma. Ta­čiau rei­kė­jo tai pa­aiš­kin­ti, pa­sa­ky­ti, ko­dėl nu­trau­kia­ma gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ja, bet lėk­tu­vo, pa­lai­kų pa­ieš­ka vyk­do­ma. Rei­kė­jo at­skir­ti tuos du da­ly­kus, nes vie­ną die­ną nu­trau­kia­ma, ki­tą die­ną vėl at­nau­ji­na­ma“, - kal­bė­jo ko­mi­te­to va­do­vas.

Tai­syk­lių pra­šo­ma ne­griež­tin­ti

Ver­tin­da­mas rei­ka­la­vi­mus va­di­na­ma­jai ma­ža­jai avia­ci­jai, A. Pa­ulaus­kas pa­žy­mė­jo, kad bend­ros tai­syk­lės ir reg­la­men­ta­vi­mas ati­tin­ka Eu­ro­pos Są­jun­gos rei­ka­la­vi­mus. Taip pat pa­sa­ko­jo su­lau­kian­tis daug avia­to­rių skam­bu­čių, ku­rie pra­šo ne­griež­tin­ti rei­ka­la­vi­mų ir sa­ko pa­tys pri­sii­man­tys ri­zi­ką. Vis dėl­to ko­mi­te­to va­do­vas ma­no, kad skren­dant per jū­rą rei­ka­la­vi­mai ga­lė­tų bū­ti ir pa­keis­ti, la­biau at­siž­vel­giant į gam­tos są­ly­gas, taip pat ir Lie­tu­vos pa­jė­gu­mą vyk­dy­ti gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jas. „Mū­sų pi­lo­tai ti­krai yra drą­sūs žmo­nės ir mėg­ta ri­zi­ką, skris­ti per jū­rą vien­mo­to­riu lėk­tu­vu yra drą­su. Tai, kaip reg­la­men­tuo­ja­ma skry­džių sau­ga, reg­la­men­tuo­ja­mas oro erd­vės val­dy­mas Lie­tu­vo­je, ati­tin­ka ES rei­ka­la­vi­mus. Ta­čiau, mū­sų nuo­mo­ne, ži­nant Lie­tu­vos pa­jė­gu­mą įvy­kus ne­lai­mei su­teik­ti pa­gal­bą, rei­kia kai ką re­gu­liuo­ti“, - sa­kė A. Pa­ulaus­kas.

Iš­kė­li­mas bran­gus

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius va­kar pra­ne­šė, kad An-2 ne­bus iš­kel­tas iš jū­ros. Pa­sak jo, pri­rei­kus tai bus da­ro­ma tik dviem at­ve­jais. “Jei lėk­tu­vo sa­vi­nin­kai pa­no­rė­tų ir ma­ty­tų prie­žas­tį jam iš­kel­ti ir jei Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra, at­lik­da­ma ty­ri­mą, pa­sa­ky­tų, kad jiems rei­kia pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos ty­ri­mui. To­kiu at­ve­ju lėk­tu­vas bū­tų iš­ke­lia­mas“, - sa­kė A. But­ke­vi­čius. Jo tei­gi­mu, eks­per­tai tu­ri vi­są rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją apie lėk­tu­vą, to­dėl iš­kė­li­mas jo­kios pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos ne­su­teik­tų.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius tvir­ti­no, kad vi­siš­kas lėk­tu­vo iš­kė­li­mas kai­nuo­tų apie 1 mln. eu­rų. Pir­mi­nius or­lai­vio iš­kė­li­mo dar­bus at­li­ku­sios bend­ro­vės „Mam­moet Bal­tic“ va­do­vas Ed­vi­nas Iva­naus­kas po Vy­riau­sy­bės po­sė­džio tei­gė, kad iš­kė­li­mas bū­tų la­bai su­dė­tin­gas ir truk­tų ne trum­piau nei sa­vai­tę.