Leidimus gyventi Lietuvoje dažniausiai gauna darbo migrantai
Lie­tu­va be­ne daž­niau­siai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) lei­di­mus lai­ki­nai gy­ven­ti iš­duo­da dar­bo mig­ran­tams.

To­kie lei­di­mai Lie­tu­vo­je su­da­ro be­veik 54 proc. vi­sų iš­duo­da­mų lei­di­mų gy­ven­ti, san­ty­ki­nai dau­giau jų iš­duo­da­ma tik Len­ki­jo­je – per 69 proc., skel­bia Eu­ros­ta­tas, api­bend­ri­nęs 2015 me­tų duo­me­nis.

Vi­du­ti­niš­kai ES lei­di­mai gy­ven­ti dėl dar­bi­nių prie­žas­čių su­da­rė 27 proc., ro­do šią sa­vai­tę pa­skelb­ti ES sta­tis­ti­kos tar­ny­bos duo­me­nys.

Vis dėl­to pa­gal bend­rą iš­duo­da­mų lei­di­mų gy­ven­ti skai­čių Lie­tu­va at­ro­do la­bai ne­po­pu­lia­ri: 1 tūkst. gy­ven­to­jų te­ko tik 1,8 lei­di­mo, ma­žiau jų bu­vo tik Bul­ga­ri­jo­je (1,3 lei­di­mo 1 tūkst. gy­ven­to­jų), Kroa­ti­jo­je (0,8) ir Ru­mu­ni­jo­je (0,6).

Tuo me­tu san­ty­ki­nai dau­giau­siai lei­di­mų gy­ven­ti iš­da­vė Mal­ta (23,1 lei­di­mo 1 tūkst. gy­ven­to­jų), Kip­ras (18,4), Len­ki­ja (14,3), Šve­di­ja (11,3) ir Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė (9,7). Vi­du­ti­niš­kai ES tūks­tan­čiu gy­ven­to­jų te­ko apie pen­kis lei­di­mus.