Legionelių fronte – kova dėl įtakos
Sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė dėl mir­ti­nos li­gos le­gio­ne­lio­zės, šį­met Vil­niu­je nu­si­ne­šu­sios tris gy­vy­bes, pro­ver­žio kal­ti­na dau­gia­bu­čius ad­mi­nis­truo­jan­čias bend­ro­ves, esą ne­už­ti­kri­nu­sias, kad gy­ven­to­jus pa­siek­tų pa­kan­ka­mai karš­tas van­duo. Ad­mi­nis­tra­to­rius vie­ni­jan­tys Būs­to rū­mai tvir­ti­na, kad Vil­niaus po­li­ti­kai, pri­si­deng­da­mi tra­ge­di­ja, sie­kia iš rin­kos iš­stum­ti pri­va­ti­nin­kus ir taip dau­gia­bu­čių prie­žiū­rą pe­rim­ti į sa­vo ran­kas.

Nuo šios sa­vai­tės Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro (NVSC) Vil­niaus de­par­ta­men­tas vyk­dys karš­to van­dens tem­pe­ra­tū­ros pa­ti­kri­ni­mus at­si­tik­ti­nai par­ink­tuo­se gy­ve­na­mo­sios ir vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties pa­sta­tuo­se, taip siek­da­mas už­kirs­ti ke­lią le­gio­ne­lio­zės pli­ti­mui. Pa­ti­kri­ni­mais bus sie­kia­ma įsi­ti­kin­ti, ar karš­to van­dens tie­ki­mo sis­te­mas pri­žiū­rin­tys dau­gia­bu­čių ir ki­tų pa­sta­tų ad­mi­nis­tra­to­riai vyk­do rei­ka­la­vi­mą nuo­lat pa­lai­ky­ti ne že­mes­nę kaip 50 laips­nių tie­kia­mo karš­to van­dens tem­pe­ra­tū­rą.

Bū­tent pri­va­tūs dau­gia­bu­čių ad­mi­nis­tra­to­riai, Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės tei­gi­mu, tu­rė­tų pri­siim­ti kal­tę dėl le­gio­ne­lio­zės pro­trū­kio.

„Būs­to ad­mi­nis­tra­to­riui, jei­gu jis pri­žiū­ri dau­gia­bu­čio ši­lu­mos punk­tą, ten­ka at­sa­ko­my­bė, kad bū­tų lai­ko­ma­si hi­gie­nos nor­mų. Bend­rą­ja pra­sme už ad­mi­nis­tra­to­rių veik­lą at­sa­ko sa­vi­val­dy­bė, ta­čiau sank­ci­jos, ku­rias ji ga­li tai­ky­ti, yra dau­giau sim­bo­li­nės“, – tei­gė Vil­niaus vi­ce­me­ras Val­das Ben­kuns­kas.

Tuo me­tu Lie­tu­vos res­pub­li­ki­niai būs­to val­dy­mo ir prie­žiū­ros rū­mai (Būs­to rū­mai), vie­ni­jan­tys 40 sos­ti­nė­je vei­kian­čių pri­va­čių ad­mi­nis­tra­to­rių, įta­ria, kad sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė, pa­si­nau­do­da­ma ki­lu­sia pa­ni­ka dėl li­gos pro­trū­kio, sie­kia pe­rim­ti būs­to ad­mi­nis­tra­vi­mo rin­ką.

„Ži­nant, jog Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės val­do­ma įmo­nė „Grin­da“ yra pa­si­ren­gu­si im­tis būs­to ad­mi­nis­tra­vi­mo veik­los, ky­la įta­ri­mų, kad sa­vi­val­dy­bė ban­do de­mo­ni­zuo­ti da­bar rin­ko­je vei­kian­čius ad­mi­nis­tra­to­rius, to­kiu bū­du reng­da­ma vie­tą sa­vo bend­ro­vei“, – aiš­ki­no Būs­to rū­mams at­sto­vau­jan­tis ad­vo­ka­tas And­rius Iš­kaus­kas.

Ko­vo­jo karščiu

Ko­vo 10 die­ną Vil­niu­je bu­vo pa­skelb­ta eks­tre­ma­lio­ji si­tua­ci­ja nu­sta­čius, kad ke­lių dau­gia­bu­čių van­den­tie­kiuo­se tar­ša Le­gio­nel­la bak­te­ri­jo­mis ge­ro­kai vir­ši­ja nor­mas. Nuo le­gio­ne­lio­zės sos­ti­nė­je šį­met mi­rė trys žmo­nės.

Sie­kiant su­val­dy­ti si­tua­ci­ją, karš­to van­dens tie­kė­jai ir dau­gia­bu­čių ši­lu­mos punk­tų pri­žiū­rė­to­jai bu­vo įpa­rei­go­ti lai­ki­nai pa­di­din­ti karš­to van­dens tem­pe­ra­tū­rą, tai yra at­lik­ti ter­mi­nį šo­ką, mat pa­aiš­kė­jo, kad da­ly­je Vil­niaus pa­sta­tų tie­kia­ma karš­to van­dens tem­pe­ra­tū­ra yra že­mes­nė, nei tu­rė­tų bū­ti. Pa­lan­kiau­sia tem­pe­ra­tū­ra Legionella bak­te­ri­joms dau­gin­tis – 20–45 laips­niai. Aukš­tes­nė­je nei 50 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je jos ne­be­si­dau­gi­na.

Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė NVSC Vil­niaus de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Ro­lan­da Lin­gie­nė, bu­vo pa­si­rink­ta ter­mi­nė vamz­dy­nų de­zin­fek­ci­ja, nes tai efek­ty­viau­sia ir sau­giau­sia prie­mo­nė, ku­rią re­ko­men­duo­ja tarp­tau­ti­niai eks­per­tai – Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja ir nu­ma­to Lie­tu­vos tei­sės ak­tai. „Moks­li­nin­kų tei­gi­mu, Legionella bak­te­ri­jos 60 laips­nių van­de­ny­je žūs­ta per dvi mi­nu­tes. At­lie­kant ter­mi­nę de­zin­fek­ci­ją, at­siž­velg­ta į tai, kad van­dens sis­te­mos ga­li bū­ti se­nos, jo­se ga­li bū­ti ap­na­šų, rū­džių, kal­kių, ku­rios ga­li bū­ti kliū­tis tin­ka­mai de­zin­fe­kuo­ti van­de­nį. To­dėl bu­vo nu­spręs­ta van­dens tem­pe­ra­tū­rą pa­kel­ti dau­giau, nei nu­ro­dy­ta hi­gie­nos nor­mo­je, bū­tent iki 66 laips­nių“, – aiš­ki­no spe­cia­lis­tė.

Su­abe­jo­jo prie­mo­nių nauda

Lie­tu­vos at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­to Mar­ty­no Na­ge­vi­čiaus ma­ny­mu, sos­ti­nės dau­gia­bu­čiuo­se at­lik­tas ter­mo­šo­kas yra tik lai­ki­na prie­mo­nė. Pa­sak jo, to­kiu bū­du le­gio­ne­lių iš­nai­kin­ti ne­įma­no­ma, nes jos kaip tvir­to­vė­se sle­pia­si gau­sio­se vamz­dy­nuo­se su­si­da­ran­čių kal­kių nuo­sė­do­se.

„Šių nuo­sė­dų mū­sų pa­sta­tų karš­to van­dens vamz­dy­nuo­se yra daug, nes šal­tas van­duo prieš pa­tek­da­mas į karš­to van­dens sis­te­mas, ku­rio­se yra pa­šil­do­mas, nė­ra spe­cia­liai minkš­ti­na­mas. Tai­gi, po ter­mo­šo­ko pra­ėjus ke­lioms sa­vai­tėms, le­gio­ne­lių bak­te­ri­jos vėl iš­plis po vi­są karš­to van­dens sis­te­mą, ir tu­rė­si­me ly­giai to­kią pa­čią si­tua­ci­ją, ko­kią tu­ri­me da­bar, jei dau­giau nie­ko ne­bus kei­čia­ma. Svar­biau­sias žings­nis šiuo me­tu bū­tų che­miš­kai pa­ša­lin­ti vi­sas su­si­kau­pu­sias kal­kių nuo­sė­das karš­to van­dens sis­te­mo­se“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ kal­bė­jo eks­per­tas.

Ter­mo­šo­ką vien­kar­ti­ne prie­mo­ne, pa­de­dan­čia de­zin­fe­kuo­ti le­gio­ne­lė­mis už­krės­tą van­de­nį, va­di­no ir Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro Epi­de­mio­lo­gi­nės prie­žiū­ros sky­riaus ve­dė­ja Ga­li­na Zag­reb­ne­vie­nė. Ji pri­ta­rė, kad už­kal­kė­ję van­den­tie­kio vamz­dy­nai su­da­ro są­ly­gas bak­te­ri­joms dau­gin­tis, bet vis dėl­to tei­gė, kad pa­grin­di­nė ko­vos su mir­tį ne­šan­čiu už­kra­tu prie­mo­nė – nuo­la­ti­nis ne že­mes­nės kaip 50 laips­nių karš­to van­dens tem­pe­ra­tū­ros pa­lai­ky­mas.

„Vien­kar­ti­nis ter­mi­nis šo­kas nau­dos ne­duos, jei­gu po jo van­dens tem­pe­ra­tū­ra karš­to van­dens vamz­dy­nuo­se bus že­mes­nė ne­gu 50 laips­nių. Jei tem­pe­ra­tū­ra sie­kia 49 laips­nius, jau ky­la pa­vo­jus. Le­gio­ne­lės gy­ve­na šil­ta­me van­de­ny­je, ir tik tem­pe­ra­tū­ros re­ži­mas už­ti­kri­na, kad jos nesidaugintų“

Pa­sak NVSC at­sto­vės R. Lin­gie­nės, pa­lan­kios są­ly­gos le­gio­ne­lėms su­ku­ria­mos ir ta­da, kai dau­gia­bu­čiuo­se van­dens tem­pe­ra­tū­ra su­ma­ži­na­ma nak­čiai. „Gy­ven­to­jams griež­tai ne­re­ko­men­duo­ja­me pra­šy­ti ar ini­ci­juo­ti, kad bū­tų su­ma­žin­ta van­dens tem­pe­ra­tū­ra. Prieš­in­gai, jie tu­ri aky­lai ste­bė­ti, ar tem­pe­ra­tū­ra tin­ka­ma, o pa­ste­bė­ję, jog van­duo per vė­sus – kreip­tis į na­mo ad­mi­nis­tra­to­rių ar bend­ri­ją ir rei­ka­lau­ti, kad bū­tų už­ti­krin­tas sau­gaus van­dens tie­ki­mas“, – aiš­ki­no spe­cia­lis­tė.

Tau­py­mas pri­šau­kia nelaimę

Tai, kad pa­sta­tų ši­lu­mos maz­gų ad­mi­nis­tra­to­riai ma­ži­na tie­kia­mo van­dens tem­pe­ra­tū­rą dėl to, kad ma­žė­tų gy­ven­to­jų iš­lai­dos šil­dy­mui, pa­grin­di­ne le­gio­ne­lio­zės iš­pli­ti­mo prie­žas­ti­mi įvar­di­jo ir M. Na­ge­vi­čius.

„Su­ma­ži­nus tem­pe­ra­tū­rą, gy­ven­to­jai bu­tuo­se per čiau­pus iš­lei­džia dau­giau karš­to van­dens, nes jo ne­mai­šo su šal­tu van­de­niu. Pa­di­dė­jus karš­to van­dens su­nau­do­ji­mui, ši­lu­mos kie­kis, skai­čiuo­ja­mas karš­tam van­de­niui šil­dy­ti, sąs­kai­to­se gy­ven­to­jams iš­au­ga, ta­čiau pa­sta­to šil­dy­mui – su­ma­žė­ja. Ši­taip ga­li­ma pa­siek­ti, kad esant da­bar­ti­nei lau­ko tem­pe­ra­tū­rai sąs­kai­to­se par­odo­mas ši­lu­mos kie­kis šil­dy­mui be­veik pri­ar­tė­tų prie nu­lio. Ši­lu­mos maz­gą pri­žiū­rin­tis ad­mi­nis­tra­to­rius to­kiu at­ve­ju, ma­tyt, ga­li at­ro­dy­ti kaip „tau­pus“ ir ge­rai be­sit­var­kan­tis, nors rea­liai taip nė­ra. Rea­lus ši­lu­mos po­rei­kis pa­sta­to šil­dy­mui ne­su­ma­žė­ja, tie­siog už pa­sta­to šil­dy­mą dau­giau su­mo­ka tie, kas nau­do­ja dau­giau karš­to van­dens“, – aiš­ki­no eks­per­tas.

Būs­to rū­mų at­sto­vo A. Iš­kaus­ko tei­gi­mu, kal­tin­ti dau­gia­bu­čių ad­mi­nis­tra­to­rių dėl li­gos pro­ver­žio ne­ga­li­ma, nes le­gio­ne­lio­zė pa­si­reiš­kė skir­tin­gų bend­ro­vių tvar­ko­muo­se dau­gia­bu­čiuo­se.

„Eks­per­tai kal­ba apie tai, kad le­gio­ne­lio­zės pro­ver­žis ga­lė­jo įvyk­ti dėl di­de­lio į dau­gia­bu­čius tie­kia­mo van­dens kal­kin­gu­mo. Jei iš tie­sų yra taip, la­bai keis­ta, jog Vil­niaus val­džia sle­pia to­kią in­for­ma­ci­ją, ir net tvir­ti­na, kad tra­ge­di­ja įvy­ko dėl na­mų ad­mi­nis­tra­to­rių kal­tės. Jei vis dėl­to pa­aiš­kė­tų, kad li­ga su­si­ju­si su van­dens kal­kin­gu­mu, tai yra ki­lo dėl Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės val­do­mos įmo­nės veik­los, man, kaip Būs­to rū­mų at­sto­vui, bū­tų ne­ra­mu, jog taip dar kar­tą ban­do­ma ap­juo­din­ti dau­gia­bu­čių ad­mi­nis­tra­to­rius“, – kal­bė­jo jis.

Im­asi būs­tų administravimo

A.Iš­kaus­ko ma­ny­mu, Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sie­kia pa­si­nau­do­ti su­si­da­riu­sia si­tua­ci­ja ir į dau­gia­bu­čių ad­mi­nis­tra­to­rių rin­ką įves­ti mies­to val­do­mą bend­ro­vę. Kaip ži­no­ma, sa­vi­val­dy­bė pri­ėmė spren­di­mą su­teik­ti sa­vo val­do­mai įmo­nei „Grin­da“, iki šiol vyk­džiu­siai mies­to gat­vių prie­žiū­ros ir tvar­ky­mo, beg­lo­bių gy­vū­nų prie­žiū­ros ir pa­na­šią veik­lą, lei­di­mą nuo šių me­tų pra­džios už­siim­ti ir dau­gia­bu­čių ad­mi­nis­tra­vi­mu. Prieš 7 me­tus Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė bu­vo nu­spren­du­si, kad vi­sas ad­mi­nis­truo­jan­čias įmo­nes bū­ti­na pri­va­ti­zuo­ti.

„Da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja sa­vi­val­dy­bei la­bai pa­lan­ki, nes yra pro­ga pa­sa­ky­ti: da­bar­ti­niai ad­mi­nis­tra­to­riai ne­su­sit­var­ko su dar­bu, už­krė­tė žmo­nes le­gio­ne­lio­ze, o štai sa­vi­val­dy­bės įmo­nė „Grin­da“ veiks ge­riau“, – pik­ti­no­si Būs­to rū­mų at­sto­vas.

Vil­niaus vi­ce­me­ras V. Ben­kuns­kas tvir­ti­no gir­dė­jęs įvai­rių ver­si­jų dėl lei­di­mo „Grin­dai“ už­siim­ti pa­pil­do­ma veik­la. „Jau vien ne­ga­ty­vi reak­ci­ja į ži­nią, kad to­kios veik­los im­asi sa­vi­val­dy­bės įmo­nė, ku­ri ga­lė­tų užim­ti tik ne­di­de­lę rin­kos da­lį, bei ky­lan­ti šmeiž­to kam­pa­ni­ja ro­do, jog to­je sri­ty­je ti­krai yra ne­ge­rų da­ly­kų ir juos rei­kia ban­dy­ti spręs­ti“, – kal­bė­jo po­li­ti­kas.

Pa­sak V. Ben­kuns­ko, „Grin­da“ dau­gia­bu­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo im­asi to­dėl, kad rei­kia pri­žiū­rė­ti sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nius būs­tus, o pri­va­čios bend­ro­vės ne­no­ri to da­ry­ti. „An­tras da­ly­kas, iš tie­sų yra prob­le­mų dėl da­bar­ti­nių ad­mi­nis­tra­to­rių veik­los, ne be rei­ka­lo gy­ven­to­jai skun­džia­si. „Grin­da“ im­asi teik­ti ad­mi­nis­tra­vi­mo pa­slau­gas vi­sų pir­ma tam, kad par­ody­tų aukš­tą veik­los eti­kos stan­dar­tą – pre­ci­ziš­kai lai­ky­tų­si vi­sų tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų dėl vie­šų­jų pir­ki­mų vyk­dy­mo, rea­ga­vi­mo į gy­ven­to­jų skun­dus ir pa­na­šiai. Jo­kiu bū­du ne­tu­ri­me tiks­lo užim­ti vi­są rin­ką“, – kal­bė­jo vi­ce­me­ras.

Le­gio­ne­lio­zė – plau­čių už­de­gi­mo at­mai­na, ją su­ke­lia Le­gio­nel­la bak­te­ri­jos. Maž­daug vie­nas iš de­šim­ties su­sir­gu­sių­jų šia li­ga mirš­ta. Le­gio­nel­la bak­te­ri­jos dau­gi­na­si 20–50 laips­nių Cel­si­jaus tem­pe­ra­tū­ros van­de­ny­je, o aukš­tes­nė­je nei 50 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je gy­vuo­ja, ta­čiau ne­be­si­dau­gi­na.

Le­gio­ne­lio­ze ga­li­ma už­si­krės­ti įkvė­pus bak­te­ri­jo­mis už­terš­to van­dens dulks­nos. Li­ga nė­ra per­duo­da­ma vie­nam žmo­gui nuo ki­to ar ge­riant van­de­nį. Ri­zi­ka už­si­krės­ti nė­ra vie­no­da vi­siems, di­des­nė ri­zi­ka vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms, rū­kan­tiems, pikt­nau­džiau­jan­tiems al­ko­ho­liu, ser­gan­tiems plau­čių ir kvė­pa­vi­mo ta­kų lė­ti­nė­mis li­go­mis, im­uno­sup­re­si­nės būk­lės as­me­nims. Tik ne­di­de­lei da­liai už­si­krė­tu­sių iš­si­vys­to le­gio­ne­lio­zė. Lie­tu­vo­je kas­met re­gis­truo­ja­ma po ke­le­tą le­gio­ne­lio­zės at­ve­jų.

Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro Epi­de­mio­lo­gi­nės prie­žiū­ros sky­riaus ve­dė­jos Ga­li­nos Zag­reb­ne­vie­nės duo­me­ni­mis, per pa­sta­ruo­sius 10 me­tų Lie­tu­vo­je bu­vo už­re­gis­truo­ti vos ke­li mir­ti­mi pa­si­bai­gę su­sir­gi­mai le­gio­ne­lio­ze. Ser­ga­mu­mas šia li­ga Lie­tu­vo­je yra maž­daug 10 kar­tų ma­žes­nis ne­gu ki­to­se Eu­ro­pos vals­ty­bė­se, pa­vyz­džiui, Ita­li­jo­je ar Is­pa­ni­jo­je.