LDK Algirdo bataliono kariai rengiasi budėti NATO ypač greito reagavimo pajėgose
Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Al­gir­do me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no 3-oji me­cha­ni­zuo­to­ji pės­ti­nin­kų kuo­pa su pri­skir­tais vie­ne­tais nuo 2017 m. pra­dės bu­dė­ji­mą NA­TO Ypač grei­to rea­ga­vi­mo pa­jė­gų su­dė­ty­je ir bus pri­si­kir­ta Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės va­do­vau­ja­mam Sau­su­mos pa­jė­gų ele­men­tui.

Lie­tu­vos ski­ria­ma pės­ti­nin­kų kuo­pa už­duo­tis vyk­dys Da­ni­jos ka­riuo­me­nės ba­ta­lio­no su­dė­ty­je, lo­gis­ti­nėms ope­ra­ci­joms už­ti­krin­ti bus ski­ria­mas ir Na­cio­na­li­nis par­amos ele­men­tas, pra­ne­ša Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Ruo­šda­mie­si bu­dė­ji­mui, Lie­tu­vos ka­riai ko­vo 31 d. iš­vy­ko į Da­ni­jos ka­ra­lys­tę, kur da­ly­vaus lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, tre­ni­ruo­sis vyk­dy­ti puo­la­mą­sias ope­ra­ci­jas da­nų ba­ta­lio­no su­dė­ty­je.

„Šie mo­ky­mai yra su­de­da­mo­ji pa­si­ren­gi­mo bu­dė­ti 2017 m. NA­TO ypač grei­to rea­ga­vi­mo pa­jė­gų su­dė­ty­je da­lis. Jau pra­ei­tų me­tų lap­kri­čio mė­ne­sį tu­rė­jo­me pir­muo­sius mo­ky­mus kar­tu su da­nų Hu­sa­rų ba­ta­lio­no ko­vi­nės gru­pės ka­riais, kur par­odė­me itin aukš­tą Al­gir­do ba­ta­lio­no ka­rių pa­si­ren­gi­mo ly­gį. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė su Da­ni­jos ka­riuo­me­ne bend­ra­dar­biau­ja nuo pat ne­prik­lau­so­my­bės at­ga­vi­mo ir pra­ty­bos tik pa­tvir­ti­no, kad dau­giau kaip dvi­de­šimt me­tų vyks­tan­tis bend­ra­dar­bia­vi­mas pui­kiai at­sisk­lei­džia ir mū­šio lau­ke, kai tiek pro­ce­dū­ros, tiek su­pra­ti­mas apie prieš­ą yra toks pats,“ – prieš iš pra­ty­bas Da­ni­jo­je sa­kė Me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „ Ge­le­ži­nis Vil­kas“ Al­gir­do ba­ta­lio­no 3-ios kuo­pos va­das ka­pi­to­nas Al­gir­das Na­va­sai­tis.

Pra­ty­bos Da­ni­jo­je yra su­de­da­mo­ji pa­si­ren­gi­mo bu­dė­ti NA­TO VJTF 2017 da­lis. Bir­že­lio mė­ne­sį Lie­tu­vo­je ir dar ke­lio­se NA­TO vals­ty­bė­se vie­nu me­tu vyks pra­ty­bas „Kar­do kir­tis 2016“ (angl. Sab­re Stri­ke 2016). Jų me­tu bus ver­ti­na­mas Lie­tu­vos ka­rių pa­si­ren­gi­mas bu­dė­ti NA­TO ypač grei­to rea­ga­vi­mo pa­jė­gų su­dė­ty­je.

2014 m. Vel­so vir­šū­nių su­si­ti­ki­me NA­TO są­jun­gi­nin­kai su­ta­rė stip­rin­ti NA­TO grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gas, kad ga­lė­tų grei­tai pri­si­tai­ky­ti prie ky­lan­čių sau­gu­mo grės­mių ir pri­rei­kus grei­tai rea­guo­ti. Bu­vo pri­im­tas spren­di­mas NA­TO grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų struk­tū­ro­je in­kor­po­ruo­ti ypač grei­to rea­ga­vi­mo pa­jė­gas (angl. NA­TO VJTF), iki 40 tūkst. pa­di­din­ti NRF ka­rių skai­čių ir taip tu­rė­ti aukš­tos par­eng­ties ir pa­jė­gu­mo bei lanks­čias oro, sau­su­mos, jū­rų ir spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gas, pa­si­ren­gu­sias per trum­pą lai­ką dis­lo­kuo­tis gau­tai už­duo­čiai.

VJTF su­da­ro dau­gia­na­cio­na­li­nė bri­ga­da ( maž­daug 5 tūkst. ka­rių), ku­ri su­si­de­da iš iki pen­kių ma­nev­ri­nių ba­ta­lio­nų, ku­riuos re­mia oro, jū­rų ir spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gos. Pa­sie­kus vi­są ope­ra­ci­nį pa­jė­gu­mą, VJTF pa­pil­dys dar dvi bri­ga­dos, ku­rios veik­tų kaip grei­to pa­stip­ri­ni­mo pa­jė­gu­mai di­de­lės kri­zės at­ve­ju. Ga­vus nu­ro­dy­mą veik­ti, VJTF bus pa­si­ren­gu­sios iš­vyk­ti ne­del­siant, po pir­mų­jų ga­li­mų grės­mių pers­pė­ji­mų ir in­di­ka­to­rių dar prieš par­si­de­dant kri­zei ir veik­ti kaip at­gra­si­ni­mo prie­mo­nė to­les­niam kri­zės pa­aš­trė­ji­mui. Grei­tas šio ne­di­de­lio, bet pa­jė­gaus ka­ri­nio vie­ne­to at­vy­ki­mas – bū­tų aiš­ki ži­nia bet ku­riam po­ten­cia­liam ag­re­so­riui – į bet ko­kį NA­TO vals­ty­bės su­ve­re­ni­te­to pa­žei­di­mą ka­ri­niu da­ly­va­vi­mu rea­guo­tų vi­si 28 al­jan­so są­jun­gi­nin­kai.

VJTF yra ku­ria­mos ro­ta­ci­niu pa­grin­du. NRF pa­jė­gu­mus ro­tuo­da­mos ski­ria NA­TO ša­lys kiek­vie­nais me­tais. Jas su­da­ro va­do­vau­jan­čios ša­lys ir ki­tus rei­kia­mus pa­jė­gus ski­rian­čios re­mian­čios ša­lys.

VJTF nuo ki­tų NRF kom­po­nen­tų ski­ria­si tuo, kad ga­li grei­tai ir lanks­čiai rea­guo­ti: kai ku­rie VJTF vie­ne­tai bus pa­si­ren­gę rea­guo­ti jau per dvi die­nas, tuo tar­pu di­džio­ji da­lis vie­ne­tų – grei­čiau nei per sep­ty­nias die­nas.

2016 m. VJTF va­do­vau­ja Is­pa­ni­ja.