Lažybininkų prezidentinės prognozės: Ramūnas Karbauskis prieš Andrių Tapiną
Nors iki 2019-ųjų pre­zi­den­to rin­ki­mų dar lyg ir to­li, ta­čiau Lie­tu­vo­je jau ga­li­ma prog­no­zuo­ti ir la­žin­tis iš to, kas ga­lė­tų tap­ti nau­ju ša­lies va­do­vu. Įspė­ja­me, kad sku­bė­ti pas la­žy­bi­nin­kus ti­krai ne­ver­ta, nes kaip ro­do pa­tir­tis – po­li­ti­nių ko­vų re­zul­ta­tai ypač su­nkiai nu­spė­ja­mi. 

E. Ma­siu­lio per­ga­lės ti­ki­my­bė mažiausia

La­žy­bų bend­ro­vės „To­ny­Bet“ in­ter­ne­ti­nė­je la­žy­bų sis­te­mo­je šiuo me­tu ga­li­ma la­žin­tis dėl Lie­tu­vos pre­zi­den­to rin­ki­mų 2019 me­tais. La­žy­bų mė­gė­jai spė­ja, kas bus iš­rink­tas ki­tu pre­zi­den­tu, kai baig­sis Da­lios Gry­baus­kai­tės ka­den­ci­ja. Iš vi­so skel­bia­ma 18 kan­di­da­tų.

An­trą vie­tą pa­gal la­žy­bi­nin­kų duo­da­mą ti­ki­my­bę lai­mė­ti 2019 me­tų pre­zi­den­to rin­ki­mus Lie­tu­vo­je uži­ma žur­na­lis­tas And­rius Ta­pi­nas.

Šiuo me­tu pir­mo­je vie­to­je yra Ra­mū­nas Kar­baus­kis, po­li­ti­kas, ku­rio va­do­vau­ja­mą par­ti­ją 2016-ųjų Sei­mo rin­ki­mai iš­kė­lė į aukš­tu­mas. Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS), užė­mu­si pir­mą vie­tą, su­for­ma­vo val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją. Ta­čiau pats R. Kar­baus­kis ne­ta­po nei Sei­mo pir­mi­nin­ku, nei Vy­riau­sy­bės va­do­vu. Jis pa­no­ro bū­ti Sei­mo kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku, lyg siek­da­mas pa­si­lik­ti tam ti­kro­je užuo­vė­jo­je nuo ga­li­mų po­li­ti­nių vė­trų, nors jų ir ne­pa­vy­ko iš­veng­ti.

Šiuo metu lažybose dėl ateinančių rinkimų į Lietuvos prezidento postą pirmauja politikas Ramūnas Karbauskis. Romo Jurgaičio nuotrauka

An­trą vie­tą pa­gal la­žy­bi­nin­kų duo­da­mą ti­ki­my­bę lai­mė­ti 2019 me­tų pre­zi­den­to rin­ki­mus Lie­tu­vo­je uži­ma žur­na­lis­tas And­rius Ta­pi­nas, tie­siog „kvė­puo­jan­tis“ į nu­ga­rą“ ly­de­riui R. Kar­baus­kiui, nes abie­jų sta­ty­mo koe­fi­cien­tas yra toks pats – 4. Va­di­na­si, pa­sta­čius 1 eu­rą ga­li­ma lai­mė­ti 4. Tre­čio­je vie­to­je yra bu­vęs Vy­riau­sy­bės va­do­vas, so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius, to­liau – da­bar­ti­nis prem­je­ras, LVŽS at­sto­vau­jan­tis Sau­lius Skver­ne­lis ir Sei­mo na­rys, kon­ser­va­to­rius Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis.

Pats šios la­žy­bų bend­ro­vės įkū­rė­jas, da­bar – eu­ro­par­la­men­ta­ras An­ta­nas Guo­ga, dar ži­no­mas pseu­do­ni­mu To­nyG, taip pat yra len­te­lė­je tarp as­me­nų, už ku­riuos siū­lo­ma sta­ty­ti kaip už ga­li­mus kan­di­da­tus po dve­jų me­tų vyk­sian­čiuo­se Lie­tu­vos pre­zi­den­to rin­ki­muo­se.

Tarp ki­tų po­li­ti­kų, dėl ku­rių ga­li­ma la­žin­tis, yra ir par­la­men­ta­ras Nag­lis Pu­tei­kis, jau ta­pęs pir­muo­ju ofi­cia­liai iš­kel­tu kan­di­da­tu ar­tė­jan­čiuo­se Lie­tu­vos pre­zi­den­to rin­ki­muo­se. Šio koe­fi­cien­tas – 50, tad šiuo me­tu ne itin ti­ki­ma, kad jis ga­lė­tų lai­mė­ti rin­ki­mus.

Po įtarimų dėl kyčio ėmimo iš politikos pasitraukęs Eligijus Masiulis. Romo Jurgaičio nuotrauka

Ga­li­ma la­žin­tis net dėl bu­vu­sio li­be­ra­lų va­do­vo Eli­gi­jaus Ma­siu­lio. Jis uži­mą pa­čią pa­sku­ti­nę – 18-ą vie­tą. Per­nai ge­gu­žės mė­ne­sį Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) pa­skel­bė, kad pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl įta­ria­mo E. Ma­siu­lio ky­ši­nin­ka­vi­mo, pa­pir­ki­mo ir pre­ky­bos po­vei­kiu stam­biu mas­tu. Tei­gia­ma, kad po­li­ti­ko na­muo­se bu­vo ras­ta per 200 tūkst. eu­rų. Ta­da jis pa­skel­bė, kad at­sis­ta­ty­di­na iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­ko par­ei­gų ir trau­kia­si iš par­ti­jos, taip pat at­si­sa­ko Sei­mo na­rio man­da­to. La­žy­bo­se dėl ti­ki­my­bės lai­mė­ti Lie­tu­vos pre­zi­den­to rin­ki­mus E. Ma­siu­lio koe­fi­cien­tas – net 1001.

Lie­tu­viai sėk­mę prog­no­zuo­ja D. Trum­pui ir per ki­tus rinkimus

Lie­tu­vo­je taip pat jau la­ži­na­ma­si, kas lai­mė­tų ki­tus JAV pre­zi­den­to rin­ki­mus 2020 me­tais. Di­džiau­sia ti­ki­my­bę la­žy­bi­nin­kai duo­da da­bar­ti­niam pre­zi­den­tui D. Trum­pui, jo koe­di­cien­tas – 2,3. An­tro­je vie­to­je su koe­fi­cien­tu 7 – JAV At­sto­vų Rū­mų pir­mi­nin­kas res­pub­li­ko­nas Pa­ulas Rya­nas, tre­čio­je – da­bar­ti­nis vi­cep­re­zi­den­tas Mi­ke­‘as Pen­ce­‘as, ku­rio koe­fi­cien­tas – 8, ket­vir­to­je su koe­fi­cien­tu 10 – bu­vu­si kan­di­da­tė į JAV pre­zi­den­tus ir D. Trum­po kon­ku­ren­tė Hil­la­ry Clin­ton. O penk­to­je vie­to­je pa­gal duo­da­mą ti­ki­my­bę su to­kiu pa­čiu koe­fi­cien­tu – bu­vu­sio JAV pre­zi­den­to Ba­rac­ko Oba­mos žmo­na Mi­chel­le Oba­ma.

JAV prezidentas D. Trumpas (dešinėje) problemų turi jau nuo kadencijos pradžios. Reuters/Scanpix nuotrauka

Bri­tai la­ži­na­si, ar D. Trum­pas pra­ras postą

Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos la­žy­bų or­ga­ni­za­to­riai jau šiuo me­tu prog­no­zuo­ja JAV pre­zi­den­to D. Trum­po pa­si­trau­ki­mą. Pa­sak BNS, tarp ga­li­mų to­kių la­žy­bų prie­žas­čių – nuo­lat ky­lan­tis triukš­mas dėl pa­ties D. Trum­po spren­di­mų ar par­eiš­ki­mų ži­niask­lai­dai bei so­cia­li­nia­me tink­le „Twit­ter“ ir dėl jo pa­si­ren­ka­mos ko­man­dos na­rių.

Ne­ren­gia­mos ir la­žy­bos dėl da­bar­ti­nės Lie­tu­vos val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos ar Vy­riau­sy­bės ti­ki­my­bės ne­iš­bū­ti iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, su­by­rė­ti.

Bri­ta­ni­jos la­žy­bų or­ga­ni­za­to­riams tvir­ti­nant, kad JAV pre­zi­den­to D. Trum­po ga­li­my­bės iš­si­lai­ky­ti pos­te iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos ma­žė­ja, per pa­sta­ruo­sius tris mė­ne­sius su­ma, ku­rią ga­li­ma iš­loš­ti pa­sta­čius už jo pir­ma­lai­kį at­sis­ta­ty­di­ni­mą, pa­ša­li­ni­mą iš par­ei­gų ar­ba ki­to­kį pa­si­trau­ki­mą, su­ny­ko be­veik per­pus. Iš­kart po D. Trum­po per­ga­lės JAV pre­zi­den­to rin­ki­mų ma­ra­to­ne per­nai lap­kri­tį ti­ki­my­bė, kad jis Bal­tuo­sius rū­mus pa­liks anks­čiau 2021 me­tų sau­sio, la­žy­bų kon­to­ro­je „Ladb­ro­kes“ bu­vo ver­ti­na­ma 25 proc. (3/1). Da­bar tai ver­ti­na­ma jau 47,6 proc. (11/10).

„Vis­ką le­mia pa­klau­sa ir pa­siū­la – taip kei­čia­si mū­sų klien­tų nuo­mo­nė, to­dėl esa­me pri­vers­ti ati­tin­ka­mai ma­žin­ti san­ty­kį“, – sa­kė „Ladb­ro­kes“ at­sto­vė Jes­si­ca Brid­ge. Ki­ta la­žy­bų or­ga­ni­za­to­rė „Pad­dy Po­wer“ D. Trum­po pir­ma­lai­kio pa­si­trau­ki­mo iš JAV pre­zi­den­to pos­to ti­ki­my­bę ver­ti­na 35 proc. (15/8), o ap­kal­tos 2017 me­tais ti­ki­my­bę – 20 proc. (4/1). Tuo tar­pu „Wil­liam Hill“ tvir­ti­na, kad D. Trum­po šan­sai su­lauk­ti ap­kal­tos per pir­mą­ją ka­den­ci­ją su­da­ro 33 proc. (2/1).

Dėl su­by­rė­ji­mo nesilažina

Lie­tu­vos la­žy­bų bend­ro­vių sis­te­mo­se LŽ ne­ra­do sta­ty­mų dėl JAV pre­zi­den­tas D. Trum­po ti­ki­my­bės iš­bū­ti iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos ar pa­si­trauk­ti. Taip pat nė­ra la­žy­bų dėl to, ar da­bar­ti­niam JAV va­do­vui gre­sia ap­kal­ta.

Ne­ren­gia­mos ir la­žy­bos dėl da­bar­ti­nės Lie­tu­vos val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos, ku­rią su­da­ro „vals­tie­čiai“ ir so­cial­de­mo­kra­tai, ar Vy­riau­sy­bės ti­ki­my­bės ne­iš­bū­ti iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, su­by­rė­ti. O juk pa­sta­ruo­ju me­tu ap­link rin­ki­mus lai­mė­ju­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­rį R. Kar­baus­kį vis ky­la aud­ros. Prob­le­mų ne­pa­vy­ko iš­veng­ti ir koa­li­ci­jos par­tne­riams so­cial­de­mo­kra­tams.

Dėl kandidatų į 2016 metų rinkimų į JAV prezidento postą buvo lažinamasi ir Lietuvoje. AFP/Scanpix nuotrauka

Stip­riai pra­lo­šė dėl H. Clinton

La­žy­bos, su­si­ju­sios da­bar jau su bu­vu­siu kan­di­da­tu į JAV pre­zi­den­to pos­tą D. Trum­pą, tu­rė­jo ne­ti­kė­tu­mų. Dau­gu­ma pa­sau­lio ir mū­sų ša­lies po­li­ti­kų, ir apž­val­gi­nin­kų ti­kė­jo­si, kad rin­ki­mus į JAV pre­zi­den­to pos­tą lai­mės kan­di­da­tė H. Clin­ton. Vie­šo­je erd­vė­je bu­vo ir tei­gi­nių, kad D. Trum­pas net ne­taps res­pub­li­ko­nų kan­di­da­tu, kad mi­li­jar­die­riui vers­li­nin­kui šis ban­dy­mas tė­ra šou, ku­riuos jis mėgs­ta ir ku­riuo­se mie­lai da­ly­vau­ja.

Ti­kro­vė ir JAV rin­ki­mų re­zul­ta­tai sėk­mę lė­mė ki­tai sto­vyk­lai. To­dėl pa­si­se­kė tiems, ku­rie ti­kė­jo­si D. Trum­po per­ga­lės.

Li­kus me­tams iki rin­ki­mų, už D. Trum­pą pa­sta­tė 1 tūkst. eu­rų. – ka­dan­gi koe­fi­cien­tas tuo me­tu bu­vo 9, jis lai­mė­jo 9 tūkst. eu­rų.

Pa­gal at­lik­tą apk­lau­są, per­ga­lė bu­vo prog­no­zuo­ja­ma bū­tent jai, to­dėl no­rint lai­mė­ti di­des­nę su­mą ir rei­kė­jo sta­ty­ti dau­giau. Re­kor­di­nė su­ma, ku­rią vie­nas kau­nie­tis pa­sta­tė už H.Clin­ton, bu­vo net 15 tūkst. eu­rų, – žmo­gus tuos pi­ni­gus pra­lo­šė. Kai tei­gė „Top Sport“ rin­ko­da­ros va­do­vas Po­vi­las Mas­taus­kas, jų la­žy­bų kon­to­ro­je žmo­nės taip pat triuš­ki­na­mai la­biau pa­lai­kė H. Clin­ton. Vie­nas vy­ras, dar li­kus me­tams iki rin­ki­mų, už D. Trum­pą pa­sta­tė 1 tūkst. eu­rų. – ka­dan­gi koe­fi­cien­tas tuo me­tu bu­vo 9, jis lai­mė­jo 9 tūkst. eu­rų.