Lazdijų meras A.Margelis įkūrė nepartinį judėjimą
Laz­di­jų ra­jo­no me­ras, bu­vęs kon­ser­va­to­rius Ar­tū­ras Mar­ge­lis įkū­rė nau­ją vi­suo­me­ni­nę or­ga­ni­za­ci­ją – ne­par­ti­nį ju­dė­ji­mą „Pir­myn! Kar­tu mes ga­li­me“.

Anot Laz­di­jų sa­vi­val­dy­bės pra­ne­ši­mo, ne­par­ti­nis ju­dė­ji­mas: „Pir­myn! Kar­tu mes ga­li­me“ šiuo me­tu tu­ri dau­giau nei de­šim­ties na­rių stei­gė­jų gru­pę. Ji su­kvie­tė stei­gia­mą­jį su­si­rin­ki­mą, pa­tvir­ti­nu­sią ne­par­ti­nio ju­dė­ji­mo „Pir­myn! Kar­tu mes ga­li­me“ įsta­tus. Juo­se nu­ma­ty­ta, kad šis ju­dė­ji­mas yra ne pel­no sie­kian­ti or­ga­ni­za­ci­ja, jos veik­los tiks­lai yra telk­ti žmo­nes bend­riems tiks­lams, kad vi­siems bū­tų ge­ra gy­ven­ti Laz­di­jų kraš­te, rem­ti pi­lie­ti­nes ini­cia­ty­vas ir spręs­ti žmo­nių prob­le­mas.

Taip pat ju­dė­ji­mas sieks ska­tin­ti pa­trio­tiz­mą, lais­vės at­min­ties ir pa­sip­rie­ši­ni­mo ko­vų is­to­ri­jos įam­ži­ni­mo iš­sau­go­ji­mą, stip­rin­ti mo­der­nią, ne­prik­lau­so­mą, de­mo­kra­ti­nę vals­ty­bę, ra­jo­no eko­no­mi­kos ir vers­lo plė­trą bei ino­va­ci­jas, kar­tu iš­sau­gant lie­tu­vy­bę ir kul­tū­ros ver­ty­bes. Tarp pri­ori­te­ti­nių ju­dė­ji­mo tiks­lų – sie­kis ska­tin­ti drau­giš­ką kar­tų bend­ra­vi­mą, puo­se­lė­ti šei­mos, bend­ruo­me­nės ver­ty­bes, krikš­čio­niš­kuo­ju pa­grin­du ug­dy­ti lais­vės, at­sa­ko­my­bės, tei­sin­gu­mo ir so­li­da­ru­mo jaus­mą, orien­tuo­tis į da­bar­ties ir at­ei­ties iš­šū­kius, bū­ti at­vi­riems nau­jo­vėms ir po­ky­čiams, siek­ti efek­ty­vios ir re­zul­ta­ty­vios par­tne­rys­tės tarp gy­ven­to­jų ir ra­jo­no va­do­vų.

Įsta­tuo­se yra punk­tas, nu­ma­tan­tis, kad ši vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja ga­li de­le­guo­ti sa­vo iš­rink­tus ge­riau­sius at­sto­vus da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą.

Pa­sak A.Mar­ge­lio, nuo­sta­ta, kad ju­dė­ji­mas yra ne­par­ti­nis, leis į jį su­si­bur­ti di­des­niam bū­riui ak­ty­vių, no­rin­čių ir ga­lin­čių da­ly­vau­ti ra­jo­no vi­suo­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me žmo­nių. Taip pat – ir da­ly­vau­jant rin­ki­muo­se į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą.

Ju­dė­ji­me ga­lės da­ly­vau­ti ir įvai­rių ra­jo­ne vei­kian­čių po­li­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų, par­ti­jų na­riai, nes pri­klau­sy­mas par­ti­jai ne­bus kliū­tis as­me­nims, no­rin­tiems da­ly­vau­ti šia­me ju­dė­ji­me. Svar­biau­sia są­ly­ga – šio ju­dė­ji­mo na­rius tu­ri sie­ti tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mas, pa­si­ti­kė­ji­mas, bend­rų tiks­lų su­vo­ki­mas ir pa­si­ry­ži­mas pa­dė­ti ki­tiems.

A.Mar­ge­lis me­ru bu­vo iš­rink­tas kaip Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų at­sto­vas. Jo na­rys­tę par­ti­jo­je per­nai ge­gu­žę su­stab­dė Prie­žiū­ros ko­mi­te­tas po Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) pra­dė­to ty­ri­mo dėl Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos pir­ki­mų. VPT nu­sta­tė, kad iš me­ro kon­tro­liuo­tos įmo­nės „Dzū­kų ži­nios“ te­le­vi­zo­rių įsi­gi­jo 1 tūkst. eu­rų bran­giau, nei jis kai­na­vo maž­me­ni­nė­je rin­ko­je – už 4960 eu­rų, ir taip pa­žei­dė Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mą. Tar­ny­ba taip pat anks­čiau pa­skel­bė, jog sa­vi­val­dy­bės kan­ce­lia­ri­nių pre­kių ir ko­pi­ja­vi­mo po­pie­riaus pir­ki­mai iš tos pa­čios įmo­nės už dau­giau nei 13 tūkst. eu­rų taip pat vyk­dy­ti pa­žei­džiant įsta­ty­mus.