Lazdijų konservatoriai grąžino A. Margelį į skyriaus pirmininko postą
Laz­di­jų kon­ser­va­to­riai at­sta­tė sa­vi­val­dy­bės me­ro Ar­tū­ro Mar­ge­lio na­rys­tę par­ti­jo­je ir grą­ži­no jį į sky­riaus va­do­vo par­ei­gas. Par­ti­jos eti­kos sar­gai spren­di­mo ne­pri­pa­žįs­ta ir pra­šo dau­giau in­for­ma­ci­jos.

Kaip BNS sa­kė Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis, apie to­kį par­ti­jos sky­riaus spren­di­mą su­ži­no­ta tik iš ži­niask­lai­dos. Pa­sak jo, tai Laz­di­jų sky­rius pa­da­rė „sa­vaip in­terp­re­ta­vęs par­ti­jos įsta­tus“. Spren­di­mą grą­žin­ti A.Mar­ge­lį į par­ti­jos sky­riaus va­do­vus ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą ver­ti­no kon­ser­va­to­rių Prie­žiū­ros ko­mi­te­tas, ku­ris ge­gu­žę ir su­stab­dė me­ro na­rys­tę – pats G.Lands­ber­gis to da­ry­ti ne­sii­ma.

„Čia yra Prie­žiū­ros ko­mi­te­to spren­di­mas – sky­rius in­terp­re­ta­vo sa­vaip (...). Man ver­tin­ti ne­bū­tų ko­rek­tiš­ka – Prie­žiū­ros sky­rius pri­ėmė spren­di­mą, jis tu­rė­tų ir įver­tin­ti“, – BNS sa­kė G.Lands­ber­gis.

Kaip skel­bia del­fi.lt, A.Mar­ge­lio na­rys­tę TS-LKD Laz­di­jų sky­rius at­sta­tė tre­čia­die­nį – tai pa­da­ry­ta prieš TS-LKD par­ti­jos Pre­zi­diu­mo ir Prie­žiū­ros ko­mi­te­to po­sė­džius, ku­riuo­se tu­ri bū­ti svars­to­mi ir Laz­di­jų sky­riaus bei pa­ties A.Mar­ge­lio li­ki­mas.

Prie­žiū­ros ko­mi­te­to va­do­vas Val­das Ben­kuns­kas BNS sa­kė, kad tre­čia­die­nio po­sė­dy­je ga­lu­ti­nių spren­di­mų dėl A.Mar­ge­lio ne­priim­ta, ta­čiau ne­pri­pa­žįs­ta­mas ir jo grą­ži­ni­mas va­do­vau­ti sky­riui. Pa­sak V.Ben­kuns­ko, į po­sė­dį at­vy­kęs lai­ki­na­sis Laz­di­jų sky­riaus pir­mi­nin­kas si­tua­ci­jos iki ga­lo ne­išaiš­ki­no, ne­pa­tei­kė po­sė­džio pro­to­ko­lo – tai jis įpa­rei­go­tas pa­da­ry­ti ar­ti­miau­siu me­tu.

„Spren­di­mo kol kas ne­priė­mė­me, mes lau­kia­me – tu­ri­me dar vie­ną įpa­rei­go­ji­mą ne­del­siant su­ra­šy­ti pro­to­ko­lą su vi­so­mis for­mu­luo­tė­mis ir at­siųs­ti į ko­mi­te­tą. Lau­kia­me for­ma­laus spren­di­mo. Pa­gal tą pir­mi­nę in­for­ma­ci­ją, prie­žiū­ros ko­mi­te­tas ma­to ki­taip tą in­for­ma­ci­ją: mes lai­ko­me, kad A.Mar­ge­lio na­rys­tė su­spen­duo­ta ir nie­kas nė­ra pa­si­kei­tę“, – BNS sa­kė par­ti­jos eti­kos va­do­vas.

A.Mar­ge­lio na­rys­tę par­ti­jo­je kon­ser­va­to­rių Prie­žiū­ros ko­mi­te­tas su­spen­da­vo ge­gu­žę. Tai pa­da­ry­ta po Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos pra­dė­to ty­ri­mo dėl Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos pir­ki­mų – VPT nu­sta­tė, kad iš me­ro kon­tro­liuo­tos įmo­nės „Dzū­kų ži­nios“ te­le­vi­zo­rių įsi­gi­jo bent tūks­tan­čiu eu­rų bran­giau, nei jis kai­na­vo maž­me­ni­nė­je rin­ko­je – už 4960 eu­rų, ir taip pa­žei­dė Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mą. Tar­ny­ba taip pat anks­čiau pa­skel­bė, jog sa­vi­val­dy­bės kan­ce­lia­ri­nių pre­kių ir ko­pi­ja­vi­mo po­pie­riaus pir­ki­mai iš tos pa­čios įmo­nės už dau­giau nei 13 tūkst. eu­rų taip pat vyk­dy­ti pa­žei­džiant įsta­ty­mus.

Šių me­tų sau­sį A.Mar­ge­lis sa­vo tu­rė­tas įmo­nės ak­ci­jas do­va­no­jo pri­va­čiam as­me­niui, bet to ne­dek­la­ra­vo. Tai aiš­ki­no­si ir Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja, ta­čiau pa­žei­di­mo ne­nus­ta­tė tvir­tin­da­ma, kad dek­la­ruo­ti bū­ti­na tik ak­ci­jų par­da­vi­mą, ne do­va­no­ji­mą.