Laužomos ietys dėl bendruomenių reikšmės
Siū­lo­ma įtvir­tin­ti dar vie­ną sa­vi­val­dos lyg­me­nį – kur­ti bend­ruo­me­nių ta­ry­bas, tie­sio­giai rink­ti se­niū­nai­čius ir se­niū­nus. To­kios nau­jo­vės nu­ma­ty­tos Sei­me re­gis­truo­ta­me jau tre­čia­me Vie­tos bend­ruo­me­nių sa­vi­val­dos po­li­ti­kos pa­grin­dų įsta­ty­mo va­rian­te.

Pro­jek­to ini­cia­to­riai ti­ki­na, kad taip bū­tų stip­ri­na­ma pi­lie­ti­nė vi­suo­me­nė, į svar­bių rei­ka­lų spren­di­mą įtrau­kia­ma dar dau­giau ak­ty­vių pi­lie­čių. Ta­čiau kai ku­rie bend­ruo­me­nių at­sto­vai abe­jo­ja to­kio įsta­ty­mo bū­ti­nu­mu ir no­rė­tų, kad jų veik­la bū­tų la­biau apib­rėž­ta esa­muo­se tei­sės ak­tuo­se.

Dėl pi­lie­čių gerovės

Ke­lių par­la­men­ta­rų par­eng­ta­me įsta­ty­mo pro­jek­te nu­ma­ty­ta, kad gy­ven­to­jai ket­ve­riems me­tams tie­sio­giai kar­tu su sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­mis bei me­rais rink­tų ir se­niū­nai­čius, o tie­sio­gi­niai se­niū­nų rin­ki­mai vyk­tų kar­tu su pre­zi­den­to, Sei­mo ar Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mais.

Tie­sio­giai iš­rink­ti se­niū­nai­čiai ir bend­ruo­me­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai ga­lė­tų su­da­ry­ti vie­tos bend­ruo­me­nių ta­ry­bas, ku­rios tu­rė­tų le­mia­mą bal­są spren­džiant įvai­rias se­niū­ni­jos prob­le­mas.

„Ma­nau, kad pa­tys žmo­nės tu­ri tu­rė­ti įta­kos vals­ty­bės, taip pat sa­vo sa­vi­val­dy­bės, se­niū­ni­jos gy­ve­ni­mui“, – tvir­ti­no vie­nas pro­jek­to ren­gė­jų par­la­men­ta­ras Do­na­tas Jan­kaus­kas. Jis pa­žy­mė­jo, kad Lie­tu­va dar 1995 me­tais ra­ti­fi­ka­vo Eu­ro­pos sa­vi­val­dos char­ti­ją, pa­gal ku­rią gy­ven­to­jai ga­li že­miau­siu sa­vi­val­dos ly­giu pri­im­ti spren­di­mus. Esą vie­tos bend­ruo­me­nė ir ga­lė­tų juo bū­ti.

D. Jan­kaus­kas ti­ki­no, kad siū­lo­mas įsta­ty­mas di­din­tų gy­ven­to­jų pi­lie­tiš­ku­mą, ini­cia­ty­vu­mą ir veik­lu­mą, su­ak­ty­vė­tų jų da­ly­va­vi­mas tvar­kant vie­šuo­sius rei­ka­lus, taip pat pri­imant spren­di­mus sa­vi­val­dy­bė­se, iš­aug­tų gy­ven­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mas val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis.

Donatas Jankauskas: „Manau, kad patys žmonės turi turėti įtakos valstybės, taip pat savo savivaldybės, seniūnijos gyvenimui.“

No­rė­tų atskiro

D. Jan­kaus­kas mi­nė­jo, kad ren­giant tre­čią įsta­ty­mo va­rian­tą at­siž­velg­ta į anks­tes­nes pa­sta­bas, to­dėl da­bar­ti­nis pro­jek­tas yra kon­kre­tes­nis.

Jo pri­nci­pai ap­tar­ti su Lie­tu­vos vie­tos bend­ruo­me­nių or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­gos va­do­vais, Kau­no bend­ruo­me­nių cen­trų aso­cia­ci­jos at­sto­vais, Vil­niaus mies­to se­niū­nai­čiais, Klai­pė­dos vie­tos bend­ruo­me­nių ta­ry­bų at­sto­vais.

Ta­čiau LŽ kal­bin­ti vie­tos bend­ruo­me­nių at­sto­vai ne­tu­rė­jo bend­ros nuo­mo­nės dėl įsta­ty­mo rei­ka­lin­gu­mo. „Da­bar bend­ruo­me­nės vei­kia pa­gal Aso­cia­ci­jų įsta­ty­mą, ta­čiau jis yra per­ne­lyg siau­ras, kad ga­lė­tų ap­rėp­ti įvai­riap­la­nę bend­ruo­me­nių veik­lą“, – LŽ tei­gė Lie­tu­vos vie­tos bend­ruo­me­nių or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kė Guo­da Bu­ro­kie­nė.

Anot jos, Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me per­ne­lyg men­kai apib­rėž­tos vie­tos bend­ruo­me­nių tei­sės ir ga­li­my­bės, ja­me įvar­dy­tas tik vie­nas bend­ruo­me­nės at­sto­vas – se­niū­nai­tis, nors jo ir bend­ruo­me­nės in­te­re­sai ir sie­kiai ga­li kar­di­na­liai skir­tis. Be to, se­niū­nai­čio sta­tu­sas yra vei­kiau „po­pie­ri­nis“ – nei jis ko­kius nors pro­jek­tus ren­gia, nei bend­ruo­me­nę tel­kia. „La­bai re­tai se­niū­nai­čiai yra bend­ruo­me­nės ly­de­riai, to­dėl no­rė­tų­si, kad jais bū­tų ti­krai ini­cia­ty­vūs gy­ven­to­jai“, – pa­žy­mė­jo G. Bu­ro­kie­nė.

Kau­no bend­ruo­me­nių cen­trų aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Na­vic­kas at­krei­pė dė­me­sį, jog dis­ku­si­jos dėl Vie­tos bend­ruo­me­nių sa­vi­val­dos po­li­ti­kos pa­grin­dų įsta­ty­mo bū­ti­nu­mo tę­sia­si de­šimt­me­tį ir vis ne­ap­sisp­ren­džia­ma, ką ir kaip da­ry­ti. „Per tą lai­ką į mū­sų pa­gei­da­vi­mus ir no­rus nie­kas ne­at­siž­vel­gė, nors tai bu­vo ga­li­ma pa­da­ry­ti ir kei­čiant esa­mus vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mus, ku­rie kai­ta­lio­ti dau­gy­bę kar­tų“, – sa­kė jis.

R. Na­vic­ko tei­gi­mu, vie­tos bend­ruo­me­nių ne­ten­ki­na da­bar­ti­nė se­niū­nai­čių rin­ki­mo tvar­ka, ku­rios rea­liai tar­si ir nė­ra – kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė nu­sta­to to­kią tvar­ką, ko­kios no­ri. Ne­ten­ki­na ir rin­ki­mų į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas tvar­ka, kai vi­si jų na­riai ren­ka­mi pa­gal par­ti­jų są­ra­šus, o bend­ruo­me­ni­nin­kai no­rė­tų, kad pu­sė na­rių bū­tų ren­ka­ma pa­gal par­ti­jų są­ra­šus, ki­ta pu­sė – tie­sio­giai iš gy­ven­to­jų. Bend­ruo­me­ni­nin­kams ne­pa­tin­ka ir tai, kad se­niū­ni­jos, ypač mies­tuo­se, ne­tu­ri rea­lios val­džios, nes lė­šo­mis be­veik ne­dis­po­nuo­ja.

„Tai jei jau ne­no­ri­ma keis­ti vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mų, gal­būt par­la­men­ta­rai su­tiks pri­im­ti Vie­tos bend­ruo­me­nių sa­vi­val­dos po­li­ti­kos pa­grin­dų įsta­ty­mą“, – vy­lė­si R. Na­vic­kas.

Ir taip su­nku susigaudyti

Tuo me­tu Šiau­lių bend­ruo­me­nių kon­fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kė Ni­jo­lė Ma­la­kaus­kie­nė LŽ sa­kė, kad vie­tos bend­ruo­me­nės, su­si­kū­ru­sios pa­gal Aso­cia­ci­jų įsta­ty­mą, lais­vai ga­li veik­ti rem­da­mo­si jo nuo­sta­to­mis. O jei no­ri­ma kaip nors pert­var­ky­ti at­sto­va­vi­mą, su­kur­ti se­niū­nų ar se­niū­nai­čių rin­ki­mų sis­te­mą, tai ga­li bū­ti pa­da­ry­ta to­bu­li­nant esa­mus vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mus.

„Ne­ma­nau, kad rei­ka­lin­gas nau­jas įsta­ty­mas. Ne­gi par­la­men­ta­rai ne­be­tu­ri ką veik­ti, kad ku­ria to­kius įsta­ty­mus?“ – re­to­riš­kai klau­sė N. Ma­la­kaus­kie­nė. Ji pa­žy­mė­jo, kad jau da­bar bend­ruo­me­nių at­sto­vams su­nku su­si­gau­dy­ti su gau­sy­be įsta­ty­mų.

Iš da­lies šiau­lie­tei lin­kęs pri­tar­ti Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas. Anot jo, ko­mi­te­tas tik šį mė­ne­sį grą­ži­no to­bu­lin­ti anks­tes­nį Vie­tos bend­ruo­me­nių sa­vi­val­dos po­li­ti­kos pa­grin­dų įsta­ty­mo va­rian­tą, ta­čiau jo ini­cia­to­riai jau par­en­gė nau­ją. Par­la­men­ta­ras pri­dū­rė, jog nu­ma­ty­ta Sei­me svars­ty­ti ir Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pa­tai­sas, pa­gal ku­rias no­ri­ma iš­plės­ti se­niū­nų funk­ci­jas ir tei­ses.