Laurų vainikas prognozuojamas G. Landsbergiui
Jau­nas, ener­gin­gas, tu­rin­tis idė­jų, stip­rų už­nu­ga­rį ir įpa­rei­go­jan­čią pa­var­dę, su­ge­ban­tis telk­ti bei vie­ny­ti. To­kį gal­būt bū­si­mo kon­ser­va­to­rių ly­de­rio por­tre­tą pie­šia po­li­ti­kos eks­per­tai.

Ly­giai po mė­ne­sio di­džiau­sios opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­jos na­riai rinks pir­mi­nin­ką. Nors am­bi­ci­jų jai va­do­vau­ti ne­sle­pia pen­ki kan­di­da­tai, per­ga­lę var­žy­tu­vė­se po­li­ti­kos eks­per­tai vie­nin­gai ski­ria da­bar­ti­niam kon­ser­va­to­rių ved­liui Gab­rie­liui Lands­ber­giui. Po­rei­kį tap­ti par­ti­jos vai­ri­nin­ku taip pat jau­čia My­ko­las Ma­jaus­kas, Pa­ulius Sau­dar­gas, Ag­nė Bi­lo­tai­tė ir Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis.

Poreikį tapti partijos vairininku taip pat jaučia Žygimantas Pavilionis.Alinos Ožič nuotrauka

Eks­per­tai ne­su­ta­ria, kas ga­lė­tų mes­ti G. Lands­ber­giui pirš­ti­nę per an­trą­jį tu­rą, jei šio pri­reik­tų. Spė­ja­ma, jog tai ga­lė­tų bū­ti vie­nas iš krikš­čio­niš­ko­jo TS-LKD spar­no at­sto­vų – Ž. Pa­vi­lio­nis ar­ba P. Sau­dar­gas. Pa­anks­tin­ti pir­mi­nin­ko rin­ki­mus po Sei­mo rin­ki­mų, ku­rių re­zul­ta­tus vie­ni kon­ser­va­to­riai trak­ta­vo kaip pra­lai­mė­ji­mą, ki­ti ne­dra­ma­ti­za­vo įvy­kių, pa­pra­šė pats G. Lands­ber­gis, pa­no­ręs pa­si­ti­krin­ti pa­si­ti­kė­ji­mo man­da­tą. Prie par­ti­jos vai­ro jis sto­jo 2015-ųjų ba­lan­dį. Pir­ma­sis TS-LKD pir­mi­nin­ko rin­ki­mų tu­ras vyks va­sa­rio 11–12 die­no­mis. Jei va­do­vo iš­rink­ti ne­pa­vyks, an­tra­ja­me tu­re var­žy­sis du dau­giau­sia bal­sų su­rin­kę kan­di­da­tai. Tie­sio­giai iš­rink­tą nau­ją­jį par­ti­jos pir­mi­nin­ką, ku­rio ka­den­ci­ja pir­mą kar­tą truks ket­ve­rius me­tus, o ne dve­jus kaip iki šiol, tu­rės pa­tvir­tin­ti ko­vo 4 die­ną vyk­sian­tis TS-LKD su­va­žia­vi­mas.

Vie­ni­jan­ti fi­gū­ra

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Min­dau­gas Jur­ky­nas ma­no, kad dau­giau­sia ga­li­my­bių tap­ti TS-LKD va­do­vu vėl tu­ri G. Lands­ber­gis. „Tai jau­nas ly­de­ris, ne­se­niai pra­dė­jęs dirb­ti, jo pa­si­ti­kė­ji­mo li­mi­tas dar nė­ra iš­se­kęs“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė po­li­to­lo­gas.

Poreikį tapti partijos vairininku taip pat jaučiaMykolas Majauskas.Romo Jurgaičio ir LŽ archyvo nuotraukos

Ener­gin­gas, re­for­ma­to­riš­kų idė­jų ku­pi­nas po­li­ti­kas su­ka par­ti­ją mo­der­naus kon­ser­va­ty­viz­mo link, o tai jo veik­lai taip pat su­tei­kia pa­trauk­lu­mo. „Pa­pil­do­mas pliu­sas“, anot eks­per­to, yra G. Lands­ber­gio pa­var­dė ir pri­klau­sy­mas po­li­ti­nei di­nas­ti­jai. Tai bu­vo ma­ty­ti jau per 2014 me­tų Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mus, kai rei­tin­ga­vi­mas į aukš­tu­mas iš­ke­lė tuo­met nie­kam ne­ži­no­mą po­li­ti­ką.

Ki­ta ver­tus, pa­sak M. Jur­ky­no, G. Lands­ber­gio kon­ku­ren­tai, ko­vo­jan­tys dėl pir­mi­nin­ko pos­to, ne­tu­ri to­kios po­li­ti­nės veik­los pa­tir­ties. Vie­ni jų dau­giau reiš­kė­si dip­lo­ma­ti­jos, ki­ti – sa­vi­val­dos sri­ty­je, ta­čiau „bend­ra­me po­li­ti­nia­me kon­teks­te“ bu­vo ma­žiau ma­to­mi. „Ma­no nuo­mo­ne, bent jau šia­me eta­pe G. Lands­ber­gis at­ro­do kaip nuo­sai­ki, vie­ni­jan­ti, o ne skal­dan­ti fi­gū­ra, ban­dan­ti su­jung­ti ir kon­ser­va­to­riš­ką­ją, ir krikš­čio­niš­kai de­mo­kra­tiš­ką­ją tra­di­ci­jas“, – kal­bė­jo po­li­to­lo­gas. Kar­tu jis pa­brė­žė, kad rin­ki­mų re­zul­ta­tus vis dėl­to lems kan­di­da­tų pa­si­rink­ta „rin­kė­jų vi­lio­ji­mo stra­te­gi­ja“, ge­bė­ji­mas už­si­ti­krin­ti par­amą, par­ti­jos sen­bu­vių po­zi­ci­ja, ga­lin­ti da­ry­ti įta­ką bal­suo­to­jų nuo­mo­nei.

Poreikį tapti partijos vairininku taip pat jaučia Agnė Bilotaitė.

Par­ti­ja fragmentuota

My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to dės­ty­to­ja Ri­ma Ur­bo­nai­tė pri­mi­nė, jog TS-LKD pir­mi­nin­ko rin­ki­mus „stra­te­ga­vo“ pats G. Lands­ber­gis. „Jo šan­sai ne­blo­gi jau vien dėl to, kad vi­si ki­ti pre­ten­den­tai tu­rės ma­žai lai­ko sa­vo pri­ori­te­tams, tiks­lams ir vi­zi­joms iš­gry­nin­ti bei pri­sta­ty­ti. Ar par­ti­jos na­riai spės įsi­gi­lin­ti į kiek­vie­no kan­di­da­to prog­ra­mą? Aiš­ku, G. Lands­ber­gis, už­si­ti­kri­nęs ne­blo­gą už­nu­ga­rį, taip pat se­ne­lio pa­lai­ky­mą, tu­ri dau­giau­sia šan­sų tin­ka­mai pri­sis­ta­ty­ti“, – spė­jo R. Ur­bo­nai­tė. Jos nuo­mo­ne, pa­sta­ruo­ju me­tu aki­vaiz­džiai ma­ty­ti TS-LKD ta­kos­ky­ra ir kon­ku­ren­ci­ja. „Bet tai net ga­li iš­ei­ti į svei­ka­tą, kad par­ti­ja pa­si­ti­krin­tų, kas tu­ri di­džiau­sią par­amą, ir ati­tin­ka­mai su­si­kur­tų rim­tą bran­duo­lį. Nes da­bar jo­je yra daug frag­men­ta­ci­jos, eg­zis­tuo­ja ke­li bran­duo­liai, sklei­džian­tys vi­siš­kai skir­tin­gas vi­zi­jas. Tai truk­do par­ti­jai ei­ti į prie­kį. To­dėl la­bai svar­bus yra klau­si­mas, ar šie rin­ki­mai at­ves į sce­ną ly­de­rį, ku­ris su­ge­bės kon­so­li­duo­ti TS-LKD“, – pa­brė­žė po­li­to­lo­gė. Pa­sak jos, iš­lie­ka pa­vo­jaus grės­mė, kad iš­rink­ta­sis pir­mi­nin­kas ga­li pa­vel­dė­ti dar la­biau su­sis­kal­džiu­sią par­ti­ją. Ta­da TS-LKD kon­so­li­da­vi­mo ga­li­my­bė bus men­ka.

Poreikį tapti partijos vairininku taip pat jaučia Paulius Saudargas.

Kaip G. Lands­ber­gio kon­ku­ren­tą an­tra­ja­me rin­ki­mų tu­re R. Ur­bo­nai­tė ma­ty­tų Ž. Pa­vi­lio­nį. „Tai žmo­gus, tu­rin­tis pri­nci­pus, mė­gi­nan­tis kons­truo­ti vi­zi­ją. Ki­ta ver­tus, dėl to pri­nci­pin­gu­mo jis nė­ra lanks­tus. To­dėl ga­li iš­kil­ti ir M. Ma­jaus­ko kan­di­da­tū­ra, ku­ri da­liai ne krik­de­miš­ko­jo spar­no kon­ser­va­to­rių ga­li at­ro­dy­ti ne­blo­ga al­ter­na­ty­va G. Lands­ber­giui“, – prog­no­za­vo eks­per­tė. Kan­di­da­tų są­ra­šas tik pa­tvir­ti­na TS-LKD par­ti­jo­je vyks­tan­čią kar­tų kai­tą. R. Ur­bo­nai­tės žo­džiais, šiam pro­ce­sui trūks­ta pe­ri­ma­mu­mo, ne­re­tai ma­to­mas jau­nų­jų no­ras de­mons­truo­ti vir­še­ny­bę, at­si­ri­bo­ti nuo pa­tir­ties tu­rin­čių se­nų­jų par­ti­jos na­rių. „To­dėl svar­bu klaus­ti, ko­kie žmo­nės at­ei­na į par­ti­ją, ar kon­ser­va­to­riai ti­krai iš­siug­dė to­kius, ko­kius no­ri ma­ty­ti“, – pri­dū­rė po­li­to­lo­gė.

Daug klau­si­mų

Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to po­li­to­lo­gas do­cen­tas Liu­tau­ras Gu­džins­kas taip pat ma­no, kad TS-LKD pir­mi­nin­ko rin­ki­mų fa­vo­ri­tas yra G. Lands­ber­gis. Juo­lab jog par­amą jam pa­ža­dė­jo pa­ty­rę par­ti­jos žmo­nės – And­rius Ku­bi­lius, Ire­na De­gu­tie­nė, Man­tas Ado­mė­nas ir ki­ti. „Kaip da­bar­ti­nis TS-LKD va­do­vas G. Lands­ber­gis tu­ri ini­cia­ty­vą sa­vo ran­ko­se, pa­si­ti­kė­ji­mo li­mi­tas dar ne­iš­nau­do­tas“, – pa­žy­mė­jo po­li­to­lo­gas. Jei­gu vyk­tų an­tra­sis rin­ki­mų tu­ras, pa­sak eks­per­to, su da­bar­ti­niu ly­de­riu var­žy­tų­si vie­nas iš TS-LKD krik­de­miš­ko­jo spar­no at­sto­vų. „Tai ga­lė­tų bū­ti Ž. Pa­vi­lio­nis ar­ba P. Sau­dar­gas. Šis gal­būt yra nuo­sek­les­nis, il­giau da­ly­vau­ja tie­sio­gi­nė­je po­li­ti­ko­je. Ž. Pa­vi­lio­nis tu­ri dip­lo­ma­to įdir­bį, iš­kal­bin­gas. Ky­la klau­si­mas, ku­ris jų par­ti­jos na­riams bū­tų pri­im­ti­nes­nis“, – svars­tė L. Gru­džins­kas. A. Bi­lo­tai­tės ir M. Ma­jaus­ko ga­li­my­bė­mis var­žy­tis dėl pir­mi­nin­ko kė­dės šiuo­se rin­ki­muo­se jis tei­gė abe­jo­jan­tis.

Spė­ti, ar pa­ties G. Lands­ber­gio su­bran­din­ta ini­cia­ty­va reng­ti iš­anks­ti­nius ly­de­rio rin­ki­mus iš­eis jam į nau­dą, ga­na ri­zi­kin­ga. „Bre­xit“ par­odė, ko­kia ne­ti­kė­ta jų ren­gė­jams link­me ga­li pa­kryp­ti to­kios ini­cia­ty­vos“, – pri­mi­nė L. Gu­džins­kas. Anot jo, ma­ty­ti, kad TS-LKD par­ti­jo­je šiuo me­tu „net per daug ener­gi­jos ir am­bi­cin­gų ly­de­rių“, to­dėl įdo­mu, „kaip vi­si iš­si­teks vie­no­je val­ty­je“. „Ki­tas klau­si­mas, ar pa­si­kei­tus kar­toms par­ti­ja iš­liks to­kia, ko­kia bu­vo iki šiol. Ar ji ne­pra­dės skal­dy­tis, kai ly­de­rių yra dau­giau ne­gu rei­kia?“ – pa­brė­žė po­li­to­lo­gas.