Laurų dalybos kiršina partnerius
Du po­li­ti­kos sen­bu­viai iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos ne­su­ta­ria, ku­riam pri­klau­so di­des­nė gar­bė klo­jant pa­ma­tus teis­mų ta­rė­jų ins­ti­tu­tui įtei­sin­ti. Opo­zi­ci­jos at­sto­vai val­dan­čių­jų darbš­tu­mo prie­puo­lius aiš­ki­na ar­tė­jan­čiais rin­ki­mais.

Kol tei­sin­gu­mo mi­nis­tro so­cial­de­mo­kra­to Juo­zo Ber­na­to­nio va­do­vau­ja­ma mi­nis­te­ri­ja ren­gė kon­cep­ci­ją, kaip įtei­sin­ti ša­lies pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­muo­se ta­rė­jų ins­ti­tu­tą, jo ko­le­ga iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos „dar­bie­tis“ Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas įre­gis­tra­vo ana­lo­giš­ką da­ly­ką nu­ma­tan­čią Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­są. Ge­gu­žės pra­džio­je Sei­mas jai pri­ta­rė po pa­tei­ki­mo. Pa­na­šiu me­tu Vy­riau­sy­bė pa­lai­mi­no mi­nė­tą kon­cep­ci­ją, ku­ri ar­ti­miau­siu me­tu tu­rė­tų pa­siek­ti Sei­mo sa­lę.

„Kiek­vie­na­me avi­ly pa­si­tai­ko ir tra­nų, Sei­me ne vi­suo­met leng­va juos at­skir­ti, bet jų li­ki­mas aiš­kus. To­kios aso­cia­ci­jos ky­la ste­bint žai­biš­kai par­eng­tą Kons­ti­tu­ci­jos pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą dėl teis­mo ta­rė­jų“, – į A. Pa­ulaus­ko pro­jek­tą vie­šu ko­men­ta­ru rea­ga­vo J. Ber­na­to­nis. „Ne­jau, mi­nis­tre, jūs no­ri­te mo­no­po­li­zuo­ti įsta­ty­mo pro­jek­tų ren­gi­mą? Ne­gi tik jū­sų nuo­mo­nė yra svar­biau­sia?“ – at­si­kir­to „dar­bie­tis“.

Veiks­mų ne­de­ri­no

Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas A. Pa­ulaus­kas Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­są dėl ta­rė­jų įtei­si­ni­mo aiš­ki­no įre­gis­tra­vęs dar per­nai, o reng­ti ją pra­dė­jęs ka­den­ci­jos pra­džio­je. „Ma­no pa­tai­sa įtei­sin­tų pri­nci­pi­nę nuo­sta­tą, kad tei­sin­gu­mo sis­te­mo­je tu­ri at­si­ras­ti ta­rė­jų. O mo­de­lio pa­ieš­kos – Vy­riau­sy­bės rei­ka­las. To­dėl vie­na ki­tam ne­truk­do“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Sei­mo na­rys. Jis pri­mi­nė esąs au­to­rius dar ke­lių pro­jek­tų, ku­rie su­teik­tų vi­suo­me­nei dau­giau tei­sių da­ly­vau­ti vals­ty­bės val­dy­me.

Pa­sak par­la­men­ta­ro, re­gis­truo­da­mas sa­vo pa­tai­są jis apie tai pa­skel­bė vie­šai, ta­čiau ne­su­lau­kė nei mi­nis­tro, nei jo pa­val­di­nių reak­ci­jos. „Ti­krai bū­čiau no­rė­jęs, kad mi­nis­tras bū­tų pa­skam­bi­nęs, gal pri­ėjęs Sei­mo sa­lė­je, kur ma­to­mės daž­nai, pa­si­do­mė­jęs, ką čia su­gal­vo­jau, pa­siū­lęs su­vie­ny­ti jė­gas ar de­rin­ti veiks­mus dėl ge­res­nės ko­ky­bės. Bet nie­ko ne­bu­vo“, – ap­gai­les­ta­vo A. Pa­ulaus­kas. Jis pats ir­gi ne­ro­dė no­ro de­rin­ti ini­cia­ty­vas, nes, anot po­li­ti­ko, „kas tu­ri koor­di­nuo­ti – viš­ta ar kiau­ši­nis?“.

Vie­nos par­ti­jos nuomonė

J. Ber­na­to­nis ste­bė­jo­si, kad koa­li­ci­jai pri­klau­san­tis Dar­bo par­ti­jos at­sto­vas ne­ži­no­jo apie Vy­riau­sy­bės įsi­pa­rei­go­ji­mą par­eng­ti ta­rė­jų įtei­si­ni­mo teis­muo­se kon­cep­ci­ją. „Ma­nau, kad siū­lo­ma Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sa ga­li ge­ro­kai ap­sun­kin­ti dis­ku­si­ją dėl Vy­riau­sy­bės kon­cep­ci­jos. Nes da­bar man rei­kės įro­dy­ti, kuo jos ski­ria­si. Ta­čiau Sei­me jau vyks­ta rin­ki­mų kam­pa­ni­ja, daug am­bi­ci­jų. O čia tik vie­nos par­ti­jos, ku­ri pa­skui ga­li ir ne­rem­ti Vy­riau­sy­bės, pa­siū­ly­mas. Tai­gi jei ir bū­ta no­ro pa­dė­ti, tai tik su­truk­dė“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė J. Ber­na­to­nis.

Mi­nis­tro nuo­mo­ne, reng­ti Kons­ti­tu­ci­jos pa­kei­ti­mo pro­jek­tą ne­si­re­miant moks­li­nin­kų dar­bais yra ne­at­sa­kin­ga ir per daug pa­vo­jin­ga, nes, užuot sie­kus di­din­ti vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą teis­mų veik­la, ga­li­ma dis­kre­di­tuo­ti pa­čią vi­suo­me­nės da­ly­va­vi­mo įgy­ven­di­nant tei­sin­gu­mą idė­ją. „Mes ne­kon­ku­ruo­ja­me, bet no­rė­tu­me, kad ta Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sa ati­tik­tų to­kios Eu­ro­po­je įgy­ven­din­tos idė­jos es­mę“, – pa­brė­žė J. Ber­na­to­nis.

Vie­šų­jų ry­šių akcija

Sei­mo Tei­sės ir tei­sė­sau­gos ko­mi­te­to (TTK) vi­ce­pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Sta­sys Šed­ba­ras pri­mi­nė, kad dar pra­ėju­sios ka­den­ci­jos me­tu TTK bu­vo su­reng­ta dis­ku­si­ja ir at­si­ra­do pa­siū­ly­mas įtei­sin­ti ta­rė­jų ins­ti­tu­tą. „Ko­kių ta­rė­jų, ko­kio­se by­lo­se, koks bū­tų jų sta­tu­sas, kon­kre­čiai ne­kal­bė­ta. To­dėl Vy­riau­sy­bė sa­vo iš­va­do­je kons­ta­ta­vo, kad ne­ga­li­ma keis­ti Kons­ti­tu­ci­jos, kol ne­ži­no­ma, ko­kie tie ta­rė­jai tu­rė­tų bū­ti“, – LŽ sa­kė Sei­mo na­rys. To­dėl, pa­sak jo, ir bu­vo pa­siū­ly­ta pro­ce­są pra­dė­ti nuo kon­cep­ci­jos kū­ri­mo. Dėl šios prie­žas­ties bu­vu­sios ir da­bar­ti­nės Vy­riau­sy­bės žings­niai S. Šed­ba­rui at­ro­do „lo­giš­ki ir su­pran­ta­mi“. A. Pa­ulaus­ko pro­jek­tas, kon­ser­va­to­riaus nuo­mo­ne, ap­tar­tas ne­pa­kan­ka­mai, to­dėl ka­žin ar ga­li ti­kė­tis sėk­mės.

„Dar­bot­var­kė­je šis pro­jek­tas at­si­ra­do ne­ti­kė­tai, iš anks­to ne­pra­ne­šus, to­dėl ne vi­si Sei­mo na­riai jį ma­tė. O čia juk Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sa. Jei no­ri­ma, kad ji virs­tų kū­nu, rei­kia rim­tai pa­si­reng­ti. Bet šiuo at­ve­ju, ma­tyt, la­biau orien­tuo­ja­ma­si į vie­šų­jų ry­šių ak­ci­ją. To­dėl ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas ne­toks ir svar­bus“, – aiš­ki­no S. Šed­ba­ras.