Lauras Bielinis: prezidentė reagavo adekvačiai
Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Lau­ras Bie­li­nio tei­gi­mu, pre­zi­den­tė me­ti­nia­me pra­ne­ši­me „blai­viai ir ryž­tin­gai“ įver­ti­no nau­jo­sios val­dan­čio­sios dau­gu­mos – „vals­tie­čių“ ir so­cial­de­mo­kra­tų veik­lą, pri­min­da­ma, kad re­for­moms vyk­dy­ti rei­kia ir pro­to.

Po­li­to­lo­go nuo­mo­ne, šis pra­ne­ši­mas nuo anks­tes­nių sky­rė­si tuo, kad ja­me „ne­bu­vo to­kio ryš­kaus smer­kian­čio ir kri­tiš­kai griež­to kal­bė­ji­mo“. „Taip, kri­ti­nių pa­ste­bė­ji­mų bu­vo. Ta­čiau pre­zi­den­tė taip pat nu­ro­dė ir tam ti­kras pers­pek­ty­vas, ga­li­my­bes, spren­di­mų kryp­tis, kas yra la­bai svar­bu“, – LŽ por­ta­lui sa­kė L. Bie­li­nis. Jo žo­džiais, di­džio­ji da­lis pra­ne­ši­mo bu­vo skir­ta nau­jo­sios val­dan­čio­sios dau­gu­mos kri­ti­kai ir įver­ti­ni­mui. „Ir čia pre­zi­den­tė ga­na blai­viai ir pa­kan­ka­mai ryž­tin­gai įver­ti­no šią dau­gu­mą. Ke­li jos val­džios mė­ne­siai bu­vo įvar­dy­ti kaip ne­te­sė­tų pa­ža­dų se­zo­nas.

To­kiu bū­du D. Gry­baus­kai­tė pa­sa­kė, kad jos ne­ten­ki­na re­for­mų vyk­dy­mas, vi­siš­kai ne­mąs­tant dėl jų pra­smės, ban­dant kaž­ką da­ry­ti for­ma­liai. O rea­liai si­tua­ci­ja dar la­biau su­pai­nio­ja­ma, ly­gio­je vie­to­je pa­da­rant vi­siš­ką chao­są“, – pa­brė­žė L. Bie­li­nis. Jo nuo­mo­ne, vi­soms re­for­moms – tiek aukš­to­jo moks­lo, ko­vos su al­ko­ho­liz­mu, mo­kes­čių pert­var­kos – tik­tų pre­zi­den­tės iš­sa­ky­tos abe­jo­nės, kad „val­dan­tie­siems gal­būt trūks­ta pro­to“.

„Ma­to­me, kad ša­lies va­do­vė rea­ga­vo adek­va­čiai“, – sa­kė po­li­to­lo­gas. Nors Vy­riau­sy­bės veik­la tie­sio­giai kri­ti­kuo­ta ne­bu­vo, „per­kel­ti­ne pra­sme tam ti­kruo­se sa­vo pa­sa­žuo­se“, anot eks­per­to, D. Gry­baus­kai­tė už­si­mi­nė apie mi­nis­trų ka­bi­ne­to dar­bą. „Šiuo at­ve­ju ji iš­ven­gė ki­ši­mo­si į veik­lą, vi­sas ak­cen­tas bu­vo su­telk­tas po­li­ti­nei val­dan­čia­jai dau­gu­mai“.