Laukiama Seimo sprendimo dėl Gintaro Steponavičiaus teisinės neliečiamybės
Šian­dien ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis kreip­sis į Sei­mą pra­šy­da­mas leis­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn pa­trauk­ti Gin­ta­rą Ste­po­na­vi­čių, prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis tei­gia, kad  Sei­mas tu­ri pa­ten­kin­ti pro­ku­ro­ro pra­šy­mą.

Sei­mas tu­ri pa­ten­kin­ti pro­ku­ro­ro pra­šy­mą dėl Sei­mo na­rio opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vo Gin­ta­ro Ste­po­na­vi­čiaus tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo, tei­gia prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

„Šiuo at­ve­ju yra įta­ria­mas pa­da­ry­tas kri­mi­na­li­nis nu­si­kal­ti­mas, ne­tu­rė­tų Sei­mo na­riai slėp­tis už tei­si­nio im­uni­te­to, kiek gir­dė­jau ir pats G.Ste­po­na­vi­čius pa­gei­dau­ja, kad im­uni­te­tas jam bū­tų pa­nai­kin­tas“, – an­tra­die­nį in­ter­viu LRT ra­di­jui sa­kė Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Pro­ku­ra­tū­ra tei­gia, kad G.Ste­po­na­vi­čius iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ ga­vo pi­ni­gų, ku­rie bu­vo pa­nau­do­ti pa­deng­ti įsis­ko­li­ni­mams už Li­be­ra­lų są­jū­džio ir pa­ties Sei­mo na­rio veik­los vie­ši­ni­mui skir­tus ren­gi­nius.

Pro­ku­ro­rai G.Ste­po­na­vi­čiaus im­uni­te­tą pra­šo pa­nai­kin­ti dėl ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo. Jie tei­gia tu­rin­tys duo­me­nų lei­džian­čių pa­grįs­tai ma­ny­ti, kad li­be­ra­las yra bal­sa­vęs dėl kon­cer­nui „MG Bal­tic“ nau­din­gų tei­sės ak­tų pri­ėmi­mo.

Pats G.Ste­po­na­vi­čius įta­ri­mus ka­te­go­riš­kai at­me­ta – jis sa­ko, kad vers­li­nin­kai rė­mė jo pi­lie­ti­nius pro­jek­tus, šie pi­ni­gai ne­pa­sie­kė par­ti­jos ir jis as­me­niš­kai jo­kios nau­dos ne­tu­rė­jo.

Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis pra­ėju­sią sa­vai­tę par­agi­no trauk­tis G.Ste­po­na­vi­čių iš Sei­mo.

G.Ste­po­na­vi­čius at­si­sa­ko trauk­tis iš par­la­men­to, ta­čiau pra­šo pa­nai­kin­ti jo im­uni­te­tą, kad ga­lė­tų gin­ti tei­si­nė­mis prie­mo­nė­mis.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, Sei­mo na­rys be Sei­mo lei­di­mo ne­ga­li bū­ti pa­trauk­tas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn.

Vyks­tant ty­ri­mui dėl po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos, per­nai tei­sė­sau­ga pa­tei­kė įta­ri­mus bu­vu­siam Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kui Eli­gi­jui Ma­siu­liui iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to E.Kur­lians­kio pa­ėmus per 100 tūkst. eu­rų ky­šį už po­li­ti­nės par­ti­jos vei­ki­mą kon­cer­no nau­dai.

Par­ei­gū­nai taip pat įta­ria, kad R.Kur­lians­kis per tuo­me­tį Sei­mo na­rį bu­vu­sį „dar­bie­tį“ Vy­tau­tą Gap­šį už ky­šius sie­kė pa­veik­ti Dar­bo par­ti­jos na­rius, kad šie taip pat veik­tų kon­cer­no in­te­re­sų nau­dai.

By­lo­je įta­ri­mai pa­teik­ti ne tik R.Kur­lians­kiui, bet ir pa­čiam kon­cer­nui „MG Bal­tic“.

Dau­giau nei pu­sę mi­li­jar­do eu­rų pa­ja­mų per me­tus gau­nan­ti „MG Bal­tic“ yra vie­na di­džiau­sių vers­lo gru­pių Lie­tu­vo­je. Ji val­do al­ko­ho­lio, ži­niask­lai­dos, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, pre­ky­bos dra­bu­žiais, sta­ty­bos, lo­gis­ti­kos, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų vers­lus.

„MG Bal­tic“ at­sto­vai įmo­nei par­eikš­tus įta­ri­mus va­di­na pro­ku­ro­ro pikt­nau­džia­vi­mu sa­vo tei­sė­mis ir psi­cho­lo­gi­niu spau­di­mu.