Laukiama saugumui svarbių sprendimų
Šią sa­vai­tę Var­šu­vo­je vyk­sian­čia­me NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Al­jan­so vals­ty­bių ly­de­riai įver­tins pa­grin­di­nes grės­mes ir iš­šū­kius. Bus su­tar­ta dėl nau­jų prie­mo­nių pa­vo­jams at­rem­ti, tarp jų – ir Lie­tu­vos sau­gu­mui su­stip­rin­ti.

NA­TO vals­ty­bių va­do­vai tu­rė­tų ga­lu­ti­nai įtvir­tin­ti įsi­pa­rei­go­ji­mą tri­jo­se Bal­ti­jos vals­ty­bė­se ir Len­ki­jo­je dis­lo­kuo­ti po ba­ta­lio­ną. Kaip pa­brė­žia kai ku­rie po­li­ti­kai, toks spren­di­mas pa­vė­luo­tas, nes Ru­si­ja yra stip­riai mi­li­ta­ri­za­vu­si mū­sų re­gio­ną. Vis dėl­to ir ne­di­de­lės nuo­la­ti­nės Al­jan­so pa­jė­gos at­liks sta­bi­li­zuo­ja­mą­jį vaid­me­nį ir pri­si­dės prie po­ten­cia­lių ag­re­so­rių at­gra­sy­mo.

Kon­kre­čios ka­ri­nės priemonės

Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­jo už­sie­nio po­li­ti­kos klau­si­mais Mar­ty­no Lu­ko­še­vi­čiaus tei­gi­mu, NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mas Lie­tu­vai yra la­bai ak­tua­lus, nes ja­me bus tie­sio­giai kal­ba­ma apie mū­sų ša­lies ir re­gio­no gy­ny­bą. Bus pa­tvir­tin­tas spren­di­mas Bal­ti­jos ša­ly­se ir Len­ki­jo­je dis­lo­kuo­ti po vie­ną ba­ta­lio­ną, ku­rį su­da­rys iki 1 tūkst. ka­rių. „NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Vel­se prieš dve­jus me­tus ga­vo­me par­eng­ties veiks­mų pla­ną – su­stip­rin­ti, at­siųs­ti ro­tuo­ja­mas kuo­pas. Tai bu­vo reak­ci­nė prie­mo­nė. Da­bar vi­si ma­to, kad Ru­si­jos grės­mė ne­si­kei­čia, to­dėl pri­ima­mos kon­kre­čios ka­ri­nės prie­mo­nės, ku­rios at­gra­sy­tų ką nors da­ry­ti ir bū­tų pa­jė­gios gin­ti“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė pa­ta­rė­jas.

Anot M. Lu­ko­še­vi­čiaus, bus svars­to­mi ir ki­ti NA­TO bei mū­sų ša­lies sau­gu­mui ak­tua­lūs klau­si­mai, pa­vyz­džiui, kaip grei­tin­ti NA­TO pa­jė­gų dis­lo­ka­vi­mą, rea­guo­ti į Ru­si­jos pa­jė­gu­mus re­gio­ne, taip pat apie Eu­ro­pai ky­lan­čias grės­mes iš pie­tų.

Rasa Juknevičienė: "Tai, kas bus priimta Varšuvoje, - tik lašas jūroje, palyginti su tuo, ką turi sutelkusi Rusija prie mūsų sienų."/Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Ag­re­sy­vi re­to­ri­ka nestebina

Kaip pa­žy­mė­jo pa­ta­rė­jas, geo­po­li­ti­nė ir sau­gu­mo si­tua­ci­ja mū­sų re­gio­ne yra su­dė­tin­ga, nes te­be­si­tę­sia Ru­si­jos kurs­to­mas konf­lik­tas Ry­tų Ukrai­no­je. Be to, Mask­va ne­kons­truk­ty­viai el­gia­si Si­ri­jo­je, di­di­na įtam­pą Vi­dur­že­mio jū­ro­je, kur Ru­si­jos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų lai­vai pa­vo­jin­gai ma­nev­ruo­ja ša­lia JAV ka­ro lai­vų.

Prieš NA­TO su­si­ti­ki­mą Ru­si­ja ne­ven­gia ir ag­re­sy­vo­kos re­to­ri­kos. Šios ša­lies am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Alek­sand­ras Udal­co­vas par­eiš­kė, kad rea­guo­da­ma į NA­TO veiks­mus Eu­ro­po­je Ru­si­ja Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je ga­li dis­lo­kuo­ti ma­žo nuo­to­lio ba­lis­ti­nes ra­ke­tas „Is­kan­der“.

„Ka­riuo­me­nės eks­per­tų duo­me­ni­mis, „Is­kan­der“ ga­li nu­skrie­ti 500 ki­lo­me­trų, o tai reiš­kia, kad į jų pa­sie­kia­mą zo­ną pa­tek­tų di­džio­ji da­lis Len­ki­jos te­ri­to­ri­jos ir vi­sos trys Bal­ti­jos vals­ty­bės“, – sa­kė jis. Kar­tu A. Udal­co­vas pri­dū­rė, kad JAV prieš­ra­ke­ti­nės gy­ny­bos sis­te­mos pri­ar­ti­ni­mas prie Ru­si­jos sie­nų ver­čia im­tis at­sa­ko­mų­jų žings­nių. Be ki­tų prie­mo­nių, pri­im­tas spren­di­mas prie Ru­si­jos va­ka­ri­nių sie­nų dis­lo­kuo­ti tris di­vi­zi­jas, iš ku­rių vie­na – tan­kų.

M. Lu­ko­še­vi­čiaus tei­gi­mu, to­kie kai­my­nės ša­lies par­eiš­ki­mai nė­ra nau­jie­na. „Ru­si­ja vi­są lai­ką spau­džia, aiš­ki­na, kad NA­TO ar­tė­ja prie jos sie­nų, nors Al­jan­sas prie Ru­si­jos sie­nos su Nor­ve­gi­ja yra la­bai se­niai, ir dėl to anks­čiau nie­kas ne­kė­lė klau­si­mų. Ru­si­ja vi­sa­da NA­TO veiks­mus ver­ti­na kaip ag­re­sy­vius ir vi­sa­da tai pa­tei­kia kaip puo­li­mą prieš ją. Bū­tų keis­ta, kad Ru­si­ja, ku­ri NA­TO lai­ko prieš­e, pra­dė­tų kal­bė­ti ki­taip“, – pa­brė­žė pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas.

Ir gau­na­me, ir duodame

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas sa­kė, kad NA­TO su­si­du­ria su įvai­rio­mis grės­mė­mis. Įtam­pą mū­sų re­gio­ne ska­ti­na Ry­tų Ukrai­no­je ne­slops­tan­tis ka­ri­nis konf­lik­tas, in­ten­sy­vios Ru­si­jos ka­ri­nės pra­ty­bos. NA­TO par­tne­rės su­si­dū­rė su pa­di­dė­ju­sio­mis te­ro­riz­mo grės­mė­mis. „Kiek­vie­nai ag­re­si­jai at­rem­ti pri­va­lo­me tu­rė­ti la­bai spe­ci­fi­nių prie­mo­nių“, – pa­žy­mė­jo jis.

Kaip svar­biau­sią Lie­tu­vai spren­di­mą J. Ole­kas įvar­di­jo su­si­ta­ri­mą dėl ba­ta­lio­nų dis­lo­ka­vi­mo ke­tu­rio­se mū­sų re­gio­no vals­ty­bė­se. Tuo sie­kia­ma at­gra­sy­ti ga­li­mą ag­re­si­ją prieš NA­TO ša­lis. „Tu­ri­me NA­TO oro po­li­ci­ją, vyks­ta daug pra­ty­bų, į Bal­ti­jos jū­rą at­plau­kia lai­vų. Tai bus mū­sų sau­su­mos pa­jė­gų su­stip­ri­ni­mas, NA­TO so­li­da­ru­mo de­mons­tra­vi­mas par­odant, kad bet ko­kia ag­re­si­ja bū­tų ne prieš Lie­tu­vą, bet prieš Al­jan­są, ir jis lai­ku bus ten, kur rei­kia bū­ti“, – tei­gė mi­nis­tras.

Be to, kaip pa­brė­žė jis, Lie­tu­va yra ne tik NA­TO par­tne­rių pa­gal­bą pri­iman­ti vals­ty­bė, bet ir Al­jan­so par­tne­rėms ak­ty­viai pa­de­dan­ti ša­lis: da­ly­vau­ja įvai­rio­se mi­si­jo­se, ope­ra­ci­jo­se. Sei­mas pri­ta­rė, kad iki 30 mū­sų ša­lies ka­ri­nių ins­truk­to­rių ga­lė­tų bū­ti siun­čia­ma į Ira­ką, kur JAV va­do­vau­ja­ma koa­li­ci­ja ko­vo­ja su „Is­la­mo vals­ty­be“. Pa­di­din­tas ka­rių, siun­čia­mų da­ly­vau­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos ka­ri­nė­je ope­ra­ci­jo­je „Sop­hia“ Vi­dur­že­mio jū­ros re­gio­no pie­tuo­se, skai­čius. Da­ly­vau­ja­ma NA­TO mi­si­jo­se Af­ga­nis­ta­ne. „E­sa­me so­li­da­rūs su są­jun­gi­nin­kais, o jie yra so­li­da­rūs su mu­mis“, – ti­ki­no J. Ole­kas.

NA­TO grįž­ta prie ištakų

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė pa­mi­nė­jo dvi es­mi­nes grės­mes NA­TO vals­ty­bėms, ky­lan­čias iš ry­tų ir pie­tų. Nors šios grės­mės skir­tin­gos, par­la­men­ta­rė lin­ku­si jas ver­tin­ti bend­ra­me kon­teks­te, nes gra­si­ni­mai Va­ka­rams, de­mo­kra­ti­jai, JAV yra pa­na­šūs. „Šiuo po­žiū­riu grės­mės sie­ja­si. Juo­lab kad ga­li­ma la­bai kon­kre­čiai ma­ty­ti kai ku­riuos niuan­sus, su­si­ju­sius su tuo, jog la­bai daug ko­vo­to­jų iš bu­vu­sios SSRS ir da­bar­ti­nės Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos yra nu­vy­kę, o gal net ir nu­siųs­ti – kas ži­no, į „Is­la­mo vals­ty­bę“. Kas ga­lė­tų pa­neig­ti, kad ta pa­ti Ru­si­ja ne­tu­ri tam ti­kros įta­kos „Is­la­mo vals­ty­bės“ veiks­mams?“ – svars­tė ji.

R. Juk­ne­vi­čie­nė ak­cen­ta­vo, kad Bal­ti­jos ša­lys ir Len­ki­ja NA­TO pla­nuo­to­jams ke­lia dau­giau­sia klau­si­mų, kaip spręs­ti Al­jan­so ap­gi­na­mu­mo prob­le­mą ir tin­ka­mai at­sa­ky­ti į ky­lan­čius iš­šū­kius. NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mas, anot po­li­ti­kės, bus skir­tas at­gra­sy­ti. „Tai bus pir­mas NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mas po šal­to­jo ka­ro pa­bai­gos, kai Al­jan­sas grįž­ta prie sa­vo pa­ma­ti­nių da­ly­kų, prie to, dėl ko jis ir bu­vo su­kur­tas – vi­sų pir­ma gin­ti sa­vo ša­lių na­rių te­ri­to­ri­ją nuo gink­luo­to už­puo­li­mo“, – tei­gė ji.

Sig­na­las dėl vi­sa­ver­čio atsako

R. Juk­ne­vi­čie­nės nuo­mo­ne, spren­di­mas mū­sų re­gio­no ša­ly­se dis­lo­kuo­ti ba­ta­lio­nus – rei­ka­lin­gas, bet vė­luo­jan­tis. Ji pri­mi­nė, kad Ru­si­ja dar 2009 me­tais pra­dė­jo re­gio­no mi­li­ta­ri­za­vi­mą, pa­ju­dė­jo bran­giai kai­nuo­jan­ti ka­ri­nė re­for­ma. Šiuo me­tu Ru­si­jos Va­ka­rų ka­ri­nė­je apy­gar­do­je, ne­to­li Bal­ti­jos vals­ty­bių sie­nų, su­telk­ta apie 65 tūkst. ka­rių, 850 ar­ti­le­ri­jos vie­ne­tų, 750 tan­kų, 350 ko­vi­nių or­lai­vių. Tai su­ku­ria di­džiu­lį ka­ri­nės jė­gos va­kuu­mą NA­TO ry­ti­nė­je da­ly­je.

„Ži­no­ma, tai, kas bus pri­im­ta Var­šu­vo­je, – tik la­šas jū­ro­je, pa­ly­gin­ti su tuo, ką tu­ri su­tel­ku­si Ru­si­ja prie mū­sų sie­nų. Šis at­sa­kas nė­ra pro­por­cin­gas tam at­ve­jui, jei­gu Krem­lius ryž­tų­si tes­tuo­ti NA­TO. Ba­ta­lio­nų, dėl ku­rių bus spren­džia­ma Var­šu­vo­je, dis­lo­ka­vi­mo ne­ga­li­ma net ly­gin­ti su tuo, ką ša­lia mū­sų yra su­tel­ku­si Ru­si­ja. Jau ne­kal­bu apie spe­ci­fi­nį da­ri­nį – Ka­li­ning­ra­do sri­tį, ku­rio­je Ru­si­ja su­kū­rė mo­der­nią, šiuo­lai­ki­nę tvir­to­vę, skir­tą at­ri­bo­ti Bal­ti­jos vals­ty­bėms nuo li­ku­sios NA­TO da­lies ir kon­tro­liuo­ti Bal­ti­jos jū­rą“, – pa­brė­žė R. Juk­ne­vi­čie­nė.

Vis dėl­to ji įsi­ti­ki­nu­si, kad Al­jan­so ba­ta­lio­nų dis­lo­ka­vi­mas taps at­gra­sy­mo prie­mo­ne, ro­dan­čia, kad ga­li­mi ag­re­so­riai su­lauks vi­sa­ver­čio at­sa­ko.