Laukiama populizmo
Ki­ti me­tai Lie­tu­vos vi­daus po­li­ti­ko­je bus smar­kiai pa­veik­ti ar­tė­jan­čių Sei­mo rin­ki­mų, to­dėl di­dės po­pu­lis­ti­nių spren­di­mų ri­zi­ka, ta­čiau, ne­pai­sant Eu­ro­po­je au­gan­čio ra­di­ka­lių­jų par­ti­jų po­pu­lia­ru­mo, Lie­tu­vo­je pa­na­šus sce­na­ri­jus ma­žai ti­kė­ti­nas, sa­kė BNS kal­bin­ti po­li­to­lo­gai, ver­tin­da­mi ki­tais me­tais Lie­tu­vos lau­kian­čius svar­biau­sius įvy­kius ir iš­šū­kius.

Pa­sak Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to (TSPMI) di­rek­to­riaus Ra­mū­no Vil­pi­šaus­ko, rin­ki­mams be­si­ruo­šian­tys po­li­ti­kai ga­li im­tis įvai­rių po­pu­lis­ti­nių siū­ly­mų – ma­ni­pu­lia­vi­mo vie­šo­sio­mis iš­lai­do­mis, eko­no­mi­nės veik­los re­gu­lia­vi­mo.

„Jie daž­nai siū­lo­mi Sei­me tik tam, kad at­kreip­tų vi­suo­me­nės dė­me­sį, pa­de­mons­truo­tų po­li­ti­kų dos­nu­mą, nors iš ti­krų­jų jų po­vei­kis daž­niau­siai net nė­ra tin­ka­mai įver­ti­na­mas ir ne­igia­mas po­vei­kis ga­li bū­ti daug di­des­nis už tei­gia­mą. Ma­tė­me šie­met to­kių ini­cia­ty­vų kaip prog­re­si­niai mo­kes­čiai, įvai­rių ini­cia­ty­vų, su­si­ju­sių su pre­ky­bos cen­trų veik­la, la­bai mėgs­ta­mas klau­si­mas yra įvai­rių pro­duk­tų kai­nų ar ant­kai­nių re­gu­lia­vi­mas“, – kal­bė­jo R.Vil­pi­šaus­kas.

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) pro­fe­so­riaus Al­gio Kru­pa­vi­čiaus ver­ti­ni­mu, ar­tė­jant rin­ki­mams grei­čiau­siai bus grįž­ta prie mo­kes­čių ir spren­džia­mas dar­bo ir ka­pi­ta­lo ap­mo­kes­ti­ni­mo klau­si­mas, ga­li­ma ti­kė­tis kon­kre­tes­nių pa­siū­ly­mų dėl prog­re­si­nių mo­kes­čių.

„La­bai ti­kė­ti­na, kad bus ieš­ko­ma ga­li­my­bių, kaip di­din­ti pen­si­jas, jau yra pa­ža­dė­ta, kad tu­rė­tų aug­ti mi­ni­ma­lus dar­bo už­mo­kes­tis. La­bai ti­kė­ti­na, kad dėl ne­blo­gų eko­no­mi­nio au­gi­mo pers­pek­ty­vų di­dės ir vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis“, – sa­kė A.Kru­pa­vi­čius.

Taip pat, jo ver­ti­ni­mu, ar­tė­jan­tys rin­ki­mai po­li­ti­kus ska­tins baig­ti pra­dė­tus dar­bus: ga­li­ma ti­kė­tis, kad bus pri­im­tas so­cia­li­nis mo­de­lis bei dar­bo ko­dek­sas, nau­jas Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mas.

A.Kru­pa­vi­čius ma­no, kad ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je ge­ro­kai pa­dau­gės po­pu­liz­mo, ta­čiau ki­taip nei iki šiol, jis ne­bus su­si­jęs su nau­jų po­li­ti­nių jė­gų at­si­ra­di­mu.

„Po­pu­liz­mo čem­pio­nais prieš­in­gai nei anks­čiau, kai at­si­ras­da­vo ko­kia nors nau­ja par­ti­ja, jei da­bar­ti­nės ten­den­ci­jos iš­liks, pre­ten­duo­ja tap­ti Li­be­ra­lų są­jū­dis su An­ta­nu Guo­ga – bū­tent jis po­li­ti­nio „pop­so“ vė­lia­vą iš­kė­lė šiuo me­tu itin aukš­tai – prieš­aky­je“, – tei­gė po­li­to­lo­gas.

TSPMI do­cen­tė Mar­ga­ri­ta Še­šel­gy­tė at­krei­pė dė­me­sį, kad eu­ros­kep­tiš­koms ra­di­ka­lioms de­ši­nio­sioms po­li­ti­nėms jė­goms stip­rė­jant ne tik Va­ka­rų Eu­ro­po­je, bet ir Lie­tu­vos kai­my­nys­tė­je, tai tam­pa Lie­tu­vai po­ten­cia­liai grės­min­gu reiš­ki­niu, ga­lin­čiu at­ei­ti ir į Lie­tu­vos na­cio­na­li­nę po­li­ti­ką.

„Da­bar la­bai ne­ri­mą ke­lian­tis pa­vyz­dys yra Len­ki­ja, ku­ri ro­do, kad tos ten­den­ci­jos stip­rė­ja ir kas mums yra ak­tua­liau­sia, kad stip­rė­ja ap­link mus, ten, kur mū­sų na­tū­ra­lūs stra­te­gi­niai par­tne­riai“, – kal­bė­jo po­li­to­lo­gė.

Ta­čiau TSPMI moks­li­nin­ko Maž­vy­do Jas­trams­kio tei­gi­mu, ar­tė­jan­tys rin­ki­mai grei­čiau­siai ne­įneš pa­ste­bi­mų per­mai­nų į po­li­ti­nį Lie­tu­vos že­mė­la­pį – su­nkiai ti­kė­ti­ni di­džių­jų par­ti­jų jun­gi­mai­si ar ski­li­mai. Taip pat, jo ver­ti­ni­mu, Sei­mo rin­ki­muo­se iš­kil­ti ra­di­ka­lioms jė­goms, ku­rios ga­lė­tų kel­ti grės­mę ša­lies sta­bi­lu­mui, ga­li­my­bės bus ne­di­de­lės.

„Es­mi­nės prie­lai­dos, kad pas mus at­si­ras­tų ra­di­ka­les­nės jė­gos, bū­tų kaž­koks mig­ra­ci­jos lyg­muo. Iki šiol mes to Lie­tu­vo­je ne­tu­ri­me, šne­ka­me apie tai kaip apie teo­ri­nę ga­li­my­bę. La­bai daug po­li­ti­ko­je ne­ga­li lai­mė­ti kal­bė­da­mas apie tai, ko nė­ra. Tad tos ga­li­my­bės nė­ra la­bai di­de­lės“, – kal­bė­jo po­li­to­lo­gas.

Pa­sak M.Jas­trams­kio, po Sei­mo rin­ki­mų ga­li­mi trys val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos sce­na­ri­jai: da­bar­ti­nės val­dan­čio­sios dau­gu­mos per­rin­ki­mas ir koa­li­ci­jos su dar vie­nu par­tne­riu for­ma­vi­mas, ar­ba dau­gu­ma, ku­ri bū­tų for­muo­ja­ma apie Soc­de­mus ir Li­be­ra­lų są­jū­dį, taip pat ga­li­mas va­rian­tas, kad val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją su­da­ry­tų li­be­ra­lai bei kon­ser­va­to­riai bei tre­čias ele­men­tas, ku­riuo ga­lė­tų tap­ti Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga.