Laukiama mokesčių prievaizdo atsakymų
Nuo dar­bo lai­ki­nai nu­ša­lin­tas Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) vir­ši­nin­kas Dai­no­ras Bra­daus­kas per pen­kias dar­bo die­nas tu­rės at­sa­ky­ti į klau­si­mus tar­ny­bi­nį nu­si­žen­gi­mą ti­rian­čiai Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos su­da­ry­tai ko­mi­si­jai.

Fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka va­kar at­sklei­dė de­ta­lių, kaip ir ko­dėl nu­ša­li­no VMI vir­ši­nin­ką nuo par­ei­gų. Jis pa­sa­ko­jo pra­ėju­sį tre­čia­die­nį iš Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) ga­vęs in­for­ma­ci­jos apie ga­li­mą D. Bra­daus­ko ko­rup­ci­nio po­bū­džio tar­ny­bi­nį nu­si­žen­gi­mą, su­bū­ręs ko­mi­si­ją jam iš­tir­ti, o VMI vir­ši­nin­ką lai­ki­nai nu­ša­li­nęs nuo par­ei­gų. Lai­ki­nai va­do­vau­ti VMI pa­skir­tas vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ar­tū­ras Kle­raus­kas.

Mi­nis­tro tei­gi­mu, ko­mi­si­ja ti­ria D. Bra­daus­ko spren­di­mus, ku­rie ga­lė­jo bū­ti pa­lan­kūs tam ti­kroms vers­lo gru­pėms, jo ga­li­mą nau­do­ji­mą­si tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi su tam ti­krų vers­lo gru­pių at­sto­vais ap­ta­riant VMI ir tei­sė­sau­gos tar­ny­bų at­lie­ka­mus ty­ri­mus, taip pat kai ku­riems vers­lo su­bjek­tams su­teik­tą ne­vie­šą in­for­ma­ci­ją apie ki­tus fi­zi­nius bei ju­ri­di­nius as­me­nis. Pa­tiks­lin­ti, ko­kios tai vers­lo gru­pės, V. Ša­po­ka at­si­sa­kė, nes ne­baig­tas ty­ri­mas.

Jau­čia­si teisus

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos su­da­ry­tos tar­ny­bi­nio ty­ri­mo ko­mi­si­jos par­eng­ti klau­si­mai per­duo­ti D. Bra­daus­kui. VMI va­do­vas liks nu­ša­lin­tas nuo par­ei­gų tol, kol ko­mi­si­ja pa­skelbs ty­ri­mo iš­va­das. At­sa­ky­mus jai D. Bra­daus­kas tu­rė­tų ofi­cia­liai pa­teik­ti per pen­kias dar­bo die­nas. Va­kar nu­ša­lin­ta­sis vir­ši­nin­kas ža­dė­jo fak­tais iš­sklai­dy­ti jam me­ta­mą še­šė­lį dėl gal­būt įvyk­dy­to ko­rup­ci­nio po­bū­džio tar­ny­bi­nio nu­si­žen­gi­mo ir gal­būt ne­tei­sė­to po­vei­kio VMI ty­ri­mams.

„Siek­da­mas kuo di­des­nio ob­jek­ty­vu­mo ir ne­no­rė­da­mas da­ry­ti įta­kos ty­ri­mo gru­pei, ne­ke­ti­nu vie­šai spe­ku­liuo­ti pa­teik­ta me­džia­ga ir ap­ta­ri­nė­ti ty­ri­mo ei­gos. Tiek Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai, tiek jos va­do­vams ke­lia­mi aukš­čiau­si skaid­ru­mo rei­ka­la­vi­mai, to­dėl sa­vo at­sa­ky­mais ko­mi­si­jai įro­dy­siu, kad ma­no veik­la ati­tin­ka vals­ty­bės tar­nau­to­jams ke­lia­mus skaid­ru­mo stan­dar­tus“, – ti­ki­no D. Bra­daus­kas.

Jis gy­nė­si nie­ka­da ne­pro­te­ga­vęs nė vie­nos įmo­nės ar gy­ven­to­jo, jo­kiems vers­li­nin­kams ne­tei­kęs in­for­ma­ci­jos. Nu­ša­lin­ta­sis VMI vir­ši­nin­kas sa­kė kal­ban­tis vi­sos ins­ti­tu­ci­jos var­du. „Mes nie­kam ne­tei­kia­me in­for­ma­ci­jos, ne­dir­ba­me jo­kioms vers­lo gru­pėms. Taip, su­si­tin­ku su ži­niask­lai­dos at­sto­vais, su me­di­jų sa­vi­nin­kais, nes jie yra vie­ni pa­grin­di­nių mū­sų so­cia­li­nių par­tne­rių“, – va­kar žur­na­lis­tams aiš­ki­no D. Bra­daus­kas. Nuo dar­bo lai­ki­nai nu­ša­lin­tas VMI va­do­vas pri­si­pa­ži­no, kad du­kart bu­vo su­si­ti­kęs su „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tu Rai­mon­du Kur­lians­kiu. Ta­čiau esą bend­ra­vo su juo kaip su žur­na­lis­tu. Be to, kaip tei­gė, yra kal­bė­jęs ir su ki­tų ži­niask­lai­dos prie­mo­nių at­sto­vais bei va­do­vais. Pir­mas su­si­ti­ki­mas, anot D. Bra­daus­ko, vy­ko jo va­do­vau­ja­mai ins­ti­tu­ci­jai vos pra­dė­jus „Vil­niaus pre­ky­bos“ mo­kes­čių pa­ti­kri­ni­mą. Apie tai vir­ši­nin­kas in­for­ma­vo tuo­me­tį fi­nan­sų mi­nis­trą Ri­man­tą Ša­džių.

„MG Bal­tic“ nu­ro­dė, kad kon­cer­no ir VMI at­sto­vų su­si­ti­ki­mai yra ne­iš­ven­gia­mi. Ne­ga­na to, D. Bra­daus­kas ir R. Kur­lians­kis pa­žįs­ta­mi dar nuo stu­di­jų lai­kų.

Ti­kri­na kon­cer­nų bendroves

Pra­ėju­sią sa­vai­tę STT pa­skel­bus apie VMI vir­ši­nin­ko D. Bra­daus­ko gal­būt pa­da­ry­tą „ko­rup­ci­nio po­bū­džio tar­ny­bi­nį nu­si­žen­gi­mą“, jis bu­vo lai­ki­nai nu­ša­lin­tas nuo par­ei­gų. Pra­dė­tas ty­ri­mas. Įta­ria­ma, kad D. Bra­daus­kas ga­lė­jo siek­ti pa­veik­ti mo­kes­ti­nius ty­ri­mus, ku­riuos VMI at­lie­ka „Vil­niaus pre­ky­bos“ ir „MG Bal­tic“ vers­lo gru­pė­se. Kaip spė­ja­ma, tuo­met VMI vir­ši­nin­kas ga­lė­jo nau­do­tis tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir vers­li­nin­kams teik­ti ne vie­šą in­for­ma­ci­ją apie ki­tus vers­li­nin­kus.

VMI ti­kri­na di­džiau­sias ša­lies vers­lo gru­pes „MG Bal­tic“ ir „Vil­niaus pre­ky­ba“ bei su jo­mis su­si­ju­sius as­me­nis. BNS duo­me­ni­mis, šiuo me­tu VMI ti­kri­na kon­cer­no „MG Bal­tic“ val­do­mą te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų įmo­nę „Me­dia­fon“ ir vie­ną di­džiau­sių vais­ti­nių tink­lų Lie­tu­vo­je val­dan­čią „Vil­niaus pre­ky­bos“ gru­pės bend­ro­vę „Eu­ro­vais­ti­nė“. Taip pat at­lie­ka­mos su „MG Bal­tic“ su­si­ju­sių as­me­nų kon­tro­lės pro­ce­dū­ros. Iki šiol VMI da­rė ope­ra­ty­vius pa­ti­kri­ni­mus kon­cer­no „MG Bal­tic“ val­do­mo­se įmo­nė­se „MG Bal­tic Tra­de“, „MG Val­da“ ir „Min­vis­ta“.

Per­nai ru­de­nį VMI at­li­ko mo­kes­čių ty­ri­mus kon­cer­ne „MG Bal­tic“ ir jo val­do­mo­je „Ap­ran­gos“ gru­pė­je. Taip pat vyks­ta ty­ri­mai dėl VP gru­pės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plė­tros bend­ro­vės „M.M.M. pro­jek­tai“ ir Vla­do Nu­ma­vi­čiaus kon­tro­liuo­ja­mos bend­ro­vės „E­va gru­pė“. 2015 me­tais VMI ti­kri­no fran­ši­zės ir agen­ta­vi­mo pa­slau­gas „Ma­xi­ma gru­pės“ įmo­nėms tei­kian­čios bend­ro­vės „Fran­max“, maž­me­ni­nį pre­ky­bos tink­lą val­dan­čios „Ma­xi­ma LT“ ir bend­ro­vės „Lek­si­ta“ mo­kes­čius.

Mo­kes­čių ty­ri­mus VMI tu­rė­tų baig­ti šiais me­tais.