Laukia sunki Vyriausybės dėlionė
Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Lau­ro Bie­li­nio tei­gi­mu, Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ju­siai Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai (LVŽS) opo­zi­ci­ja for­muo­ja­si ir iš kai­rės, ir iš de­ši­nės. Tai ge­ro­kai ap­sun­kins Vy­riau­sy­bės for­ma­vi­mą, nes kad­rai – silp­no­ji „vals­tie­čių“ pu­sė.

„Aiš­kiai ma­ty­ti, kad tiek kai­rė – so­cial­de­mo­kra­tai, tiek de­ši­nė – kon­ser­va­to­riai – ne­pa­ten­kin­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tais. O ir pa­tiems „vals­tie­čiams“ dar su­nku su­vok­ti, kas nu­ti­ko, ga­li bū­ti, kad tas džiaugs­mas truks ne­il­gai. Ma­nau, kad Vy­riau­sy­bės for­ma­vi­mas bus la­bai su­dė­tin­gas“, – „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė po­li­to­lo­gas. Pa­sak jo, LVŽS ly­de­rio kal­bos apie pro­fe­sio­na­lų Vy­riau­sy­bę bei prem­je­rą „iš ša­lies“ reiš­kia vie­na – kad „vals­tie­čiai“ ne­tu­ri sa­vo par­ti­jo­je žmo­nių, ku­rie ga­lė­tų im­tis mi­nis­trų dar­bo ar užim­tų ki­tus val­džios pos­tus. „Gal­būt yra ke­le­tas, bet Ra­mū­nas Kar­baus­kis grei­čiau­siai bi­jo Sei­me pra­ras­ti bent jau tuos kaž­ką iš­ma­nan­čius žmo­nes. Kad­rai šiai par­ti­jai di­džiu­lė prob­le­ma, to­dėl ir kal­ba­ma apie kvies­ti­nius. Štai ir vi­sas pa­si­tei­si­ni­mas“, – tei­gė L. Bie­li­nis.

Po­li­to­lo­go po­žiū­riu, įver­tin­ti LVŽS ideo­lo­gi­nė­je ska­lė­je – su­dė­tin­ga, nes vie­ni ver­ti­ni­mai la­bai kon­ser­va­ty­vūs, ki­ti – la­bai „rau­do­ni“. „Ir vie­na, ir ki­ta tu­ri ga­li­my­bę bū­ti. Ta­čiau, ko ge­ro, šios par­ti­jos ideo­lo­gi­nis vei­das ar­ti­mes­nis toms gel­bė­to­jų po­pu­lis­tų par­ti­joms, ku­rių jau ma­tė­me ne vie­ną. Ar jie iš­liks to­kie, ar vis dėl­to iš­ryš­kės jų aiš­kus ideo­lo­gi­nis kon­tū­ras, pa­ma­ty­si­me bė­gant lai­kui“, – prog­no­za­vo po­li­to­lo­gas.

Jis pats pri­si­pa­ži­no esąs už tai, kad ša­lį val­dy­tų sis­te­mi­nė par­ti­ja, ne­svar­bu, ar iš kai­rės, ar iš de­ši­nės. „Sis­te­mi­nė par­ti­ja bent jau ži­no, ko­kių klai­dų ne­ga­li­ma da­ry­ti. O su LVŽS mes iš nau­jo, ko ge­ro, kar­to­si­me dau­ge­lį tų klai­dų, ku­rios jau bu­vo pa­da­ry­tos prieš 10 ar 20 me­tų. Va­di­na­si, vėl iš nau­jo mo­ky­si­mės tą pa­čia pa­mo­kė­lę“, – sa­kė L. Bie­li­nis.