Latviui pasieniečiai liepė nusiplėšti lipdukus su sovietine simbolika
Pir­ma­die­nio nak­tį pa­sie­nie­čiai su­stab­dė Lat­vi­jos pi­lie­tį, ku­riam te­ko nu­sip­lėš­ti nuo au­to­mo­bi­lio so­vie­ti­nę sim­bo­li­ką vaiz­duo­jan­čius lip­du­kus.

Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) pra­ne­šė, kad Pa­ne­mu­nės kon­tro­lės punk­te dir­bę Pa­gė­gių rink­ti­nės Bar­di­nų už­kar­dos pa­sie­nie­čiai ti­kri­no į Ka­ra­liau­čių iš­vyks­tan­tį au­to­mo­bi­lį „Toyo­ta Ca­ri­na“ lat­viš­kais re­gis­tra­ci­jos nu­me­riais.

Trans­por­to prie­mo­nės bei ją vai­ra­vu­sio 43 me­tų Lat­vi­jos pi­lie­čio do­ku­men­tai bu­vo ne­prie­kaiš­tin­gi, ta­čiau pa­sie­nie­čiai at­krei­pė dė­me­sį į du vie­no­dus lip­du­kus ant ga­li­nių šo­ni­nių ma­ši­nos lan­gų. Juo­se bu­vo pa­vaiz­duo­ti tan­kas bei Lie­tu­vo­je de­mons­truo­ti drau­džia­ma so­vie­ti­nė sim­bo­li­ka – pen­kia­kam­pės rau­do­nos žvaigž­dės, pjau­tu­vai ir kū­jai.

Vai­ruo­to­jui pa­sie­nie­čiai nu­ro­dė nu­plėš­ti lip­du­kus su drau­džia­mais sim­bo­liais nuo au­to­mo­bi­lio stik­lų. Tai už­sie­nie­tis pa­da­rė čia pat, Pa­ne­mu­nės punk­te. Jis bu­vo įva­žia­vęs į Lie­tu­vą per sie­ną su Lat­vi­ja, kur nuo­la­ti­nė kon­tro­lė nė­ra vyk­do­ma.

Apie įvy­kį Pa­ne­mu­nės punk­te pa­sie­nie­čiai in­for­ma­vo po­li­ci­jos par­ei­gū­nus. Šie Lat­vi­jos pi­lie­čiui pra­dė­jo ad­mi­nis­tra­ci­nės by­los tei­se­ną už so­vie­ti­nės sim­bo­li­kos de­mons­tra­vi­mą. Vai­ruo­to­jas, ku­riam gre­sia bau­da nuo 150 iki 300 eu­rų, tu­rės at­vyk­ti į Pa­gė­gių po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą.

Sa­va­no­riš­kai nu­plė­šu­siam lip­du­kus su so­vie­ti­ne sim­bo­li­ka Lat­vi­jos pi­lie­čiui po punk­te at­lik­tų pa­ti­kros pro­ce­dū­rų leis­ta įva­žiuo­ti į Ka­ra­liau­čių.