Latvijos žemės ūkio ministras V. Baltraitienei: taip elgtis negalima
Taip elg­tis kaip že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ne­ga­li­ma, par­eiš­kė Lat­vi­jos že­mės ūkio mi­nis­tras Ja­nis Dūk­la­vas po Lie­tu­vos mi­nis­trės pa­si­sa­ky­mų, jog tai jis pa­kvie­tė vers­li­nin­kus į va­ka­rie­nę ir me­džiok­lę Pa­ne­vė­žy­je.

„Nes­var­bu, ar tai rin­ki­mai, ar ki­tos prob­le­mos, taip elg­tis ne­ga­li­ma. Nie­kas pas ją ne­be­si­lan­kys, jei­gu ji taip da­ro. Po to­kios bet­var­kės aš pa­sa­ky­čiau: „Bran­gi drau­ge, at­vyk į Lat­vi­ją, čia nė­ra to­kios bet­var­kės“, – penk­ta­die­nį Lat­vi­jos TV3 Ži­nioms sa­kė J.Dūk­la­vas.

Jis ne­igia pa­kvie­tęs „Bio­ve­la Group“ va­do­vą Vir­gi­ni­jų Kan­taus­ką ir „Do­jus Ag­ro“ va­do­vą Pra­ną Dai­li­dę į va­ka­rie­nę – me­džiok­lę lie­pos pa­bai­go­je. Tuo me­tu mi­nis­trė V.Bal­trai­tie­nė iš pra­džių svars­čiu­si, jog vers­li­nin­kus į va­ka­rie­nę ga­lė­jo pa­kvies­ti Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vas J.Mi­lius, vė­liau par­eiš­kė, jog abu vers­li­nin­kus į ren­gi­nį su me­džiok­le pa­kvie­tęs bū­tent Lat­vi­jos že­mės ūkio mi­nis­tras J.Dūk­lavs. Mi­nis­trė tei­gė, jog Lat­vi­jos mi­nis­tras se­niai ge­rai pa­žįs­ta bend­ro­vės „Bio­ve­la Group“ va­do­vą V. Kan­taus­ką, ta­čiau J.Dūk­la­vas tai ne­igia.

Lie­tu­vos že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja (ŽŪM) iki šiol nė­ra ga­vu­si sąs­kai­tos už va­ka­rie­nę Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne, nors mi­nis­trė V.Bal­trai­tie­nė ti­ki­na, kad sąs­kai­tą pa­pra­šė pa­teik­ti pa­čiai ŽŪM. Nors sąs­kai­tos sa­ko ne­ga­vu­si, ta­čiau mi­nis­trė įvar­di­ja, jog va­ka­rie­nė kai­na­vo apie 300 eu­rų.

Mi­nis­trė ža­da kreip­tis į Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją, „kad bū­tų iš­sklai­dy­tos bet ko­kios abe­jo­nės dėl ga­li­mo in­te­re­sų konf­lik­to per ofi­cia­lios Lat­vi­jos de­le­ga­ci­jos vi­zi­tą Lie­tu­vo­je“.

At­sa­ky­mų rei­ka­lau­ja ir V.Mazuronis

Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis iš že­mės ūkio mi­nis­trės Vir­gi­ni­jos Bal­trai­tie­nės rei­ka­lau­ja aiš­kių at­sa­ky­mų apie va­ka­rie­nę ir me­džiok­lę Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne.

Jis ža­da rea­guo­ti „tin­ka­mai“, jei­gu tie at­sa­ky­mai ne­bus pa­teik­ti ar­ba jie kels abe­jo­nes dėl mi­nis­trės veiks­mų.

„Aš, kaip par­ti­jos pir­mi­nin­kas, pra­šy­siu ir rei­ka­lau­siu že­mės ūkio mi­nis­trės at­sa­ky­mų, pra­de­dant nuo to, koks bu­vo su­si­ti­ki­mo tiks­las, apie ką ten bu­vo kal­ba­ma, bai­giant tuo, kas kon­kre­čiai tai or­ga­ni­za­vo, kas ką kvie­tė, kas mo­kė­jo ir pa­na­šiai“, – BNS šeš­ta­die­nį sa­kė V.Ma­zu­ro­nis.

„Jei­gu tie at­sa­ky­mai ne­bus gau­ti ar­ba tie at­sa­ky­mai kels abe­jo­nes, aš, kaip par­ti­jos pir­mi­nin­kas, elg­siuos tin­ka­mai. Bet, kol kas ne­ži­no­da­mas at­sa­ky­mų, ne­no­riu kur­ti prie­lai­dų są­moks­lo teo­ri­joms“, – pri­dū­rė jis.

„Dar­bie­čių“ ly­de­rio tei­gi­mu, sa­vai­me ne­for­ma­lus pa­si­bu­vi­mas su ki­tos ša­lies par­ei­gū­nais ir vers­li­nin­kais nė­ra ne­etiš­kas da­ly­kas, ta­čiau klau­si­mų ke­lia ne­su­tam­pan­čios Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos že­mės ūkio mi­nis­trų pa­tei­kia­mos su­si­ti­ki­mo Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne de­ta­lės.

Be ki­tų da­ly­kų, mi­nis­trai ne­su­ta­ria, kas į pra­ėju­sį mė­ne­sį vy­ku­sį pa­si­bu­vi­mą pa­kvie­tė vers­li­nin­kus. Mi­nis­trė V.Bal­trai­tie­nė iš pra­džių svars­čiu­si, jog vers­li­nin­kus į va­ka­rie­nę ga­lė­jo pa­kvies­ti Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vas Jo­nas Mi­lius, vė­liau par­eiš­kė, jog du vers­li­nin­kus į ren­gi­nį su me­džiok­le pa­kvie­tęs Lat­vi­jos že­mės ūkio mi­nis­tras Ja­nis Dūk­la­vas. Mi­nis­trė tei­gė, jog Lat­vi­jos mi­nis­tras se­niai ge­rai pa­žįs­ta bend­ro­vės „Bio­ve­la Group“ va­do­vą Vir­gi­ni­jų Kan­taus­ką.