Latvijos pavyzdys Seimo neįtikino
Sei­mas net ne­pra­dė­jo svars­ty­ti kon­ser­va­to­riaus Jur­gio Raz­mos siū­ly­mo keis­ti ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro sky­ri­mo tvar­ką. Par­la­men­ta­rų ne­įti­ki­no kon­ser­va­to­rių ar­gu­men­tas, kad ana­lo­giš­ka pa­tai­sa Lat­vi­jos Saei­mą sau­go nuo po­li­ti­nių in­tri­gų.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas J. Raz­ma par­en­gė Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas, ku­rio­mis, anot jo, sie­ki­ma „nus­ta­ty­ti dau­giau vie­šu­mo, skaid­ru­mo ir at­sa­ko­my­bės Sei­mo na­riams at­vi­rai bal­suo­jant už Sei­mo tvir­ti­na­mas svar­bių vals­ty­bės ar tei­si­nių ins­ti­tu­ci­jų va­do­vų ir par­ei­gū­nų kan­di­da­tū­ras“. J. Raz­ma ne­slė­pė, kad pro­jek­to at­si­ra­di­mą pa­ska­ti­no spa­lio pa­bai­go­je Sei­me vy­kęs slap­tas bal­sa­vi­mas dėl pri­ta­ri­mo pre­zi­den­tės pa­teik­tai kan­di­da­tei į ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus tei­sė­jai Edi­tai Damb­raus­kie­nei. „Te­ko pa­tir­ti da­lies vi­suo­me­nės nu­si­vy­li­mą įvy­ku­sio bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tais, ku­rie ne­ti­kė­tai la­bai sky­rė­si nuo Sei­mo frak­ci­jų at­sto­vų tei­gia­mų pa­si­sa­ky­mų už kan­di­da­tę. De­ja, rin­kė­jai ne­tu­ri ga­li­my­bės ži­no­ti, kaip to­kiu svar­biu klau­si­mu bal­sa­vo kiek­vie­nas Sei­mo na­rys. To­dėl kel­ti­ni klau­si­mai, ar pa­grįs­ti šiuo me­tu Sei­mo sta­tu­te pri­va­lo­mi slap­to bal­sa­vi­mo at­ve­jai, ar rei­kia su­da­ry­ti ga­li­my­bes Sei­mo na­riams slėp­tis nuo rin­kė­jų po slap­to bal­sa­vi­mo šy­du?“ – tei­gė J. Raz­ma. Ta­čiau pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį į pa­teik­tus ar­gu­men­tus po­li­ti­kai ne­si­gi­li­no ir vie­nin­gai at­me­tė kon­ser­va­to­riaus pro­jek­tą. „Ko­dėl kai­my­nė Lat­vi­ja pri­ėmė spren­di­mą dėl to­kių pa­sky­ri­mų bal­suo­ti at­vi­ru bal­sa­vi­mu, ir bai­gė­si vi­sos in­tri­gos, o mū­sų val­dan­tie­ji net pra­dė­ti svars­ty­ti to­kio pro­ce­so ne­no­ri? Tai par­odo pa­pras­tą da­ly­ką, kad ir to­liau yra links­ta­ma žais­ti tuos pa­čius žai­di­mus“, – kons­ta­ta­vo opo­zi­ci­jos ly­de­ris TS-LKD frak­ci­jos se­niū­nas And­rius Ku­bi­lius. „Džiau­giuo­si, kad po ki­tų rin­ki­mų A. Ku­bi­lius bus Lat­vi­jos Saei­mos opo­zi­ci­jos ly­de­ris ir gy­vens taip, kaip ten vi­siems pa­tin­ka. O mes čia, Sei­me, ga­lė­si­me bal­suo­ti kaip no­ri­me“, – rep­li­ka­vo val­dan­čio­sios Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nas Kęs­tu­tis Dauk­šys.

Ry­toj Sei­mas tre­čią kar­tą bal­suos dėl ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro sky­ri­mo. Dau­gu­ma Sei­mo frak­ci­jų ti­ki­na pri­tar­sian­čios 42 me­tu Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jo Eval­do Pa­ši­lio kan­di­da­tū­rai. Bal­sa­vi­mas bus slap­tas.