Latvijos gynybos ministras: Baltijos šalys vykdo per mažai bendrų karinių pirkimų
Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja per ma­žai vyk­do bend­rų ka­ri­nių pir­ki­mų, sa­ko Lat­vi­jos gy­ny­bos mi­nis­tras Rai­mon­das Ve­jo­nis.

„De­ja, mū­sų bend­ra­dar­bia­vi­mas vie­šų­jų pir­ki­mų sri­ty­je dar at­si­lie­ka. Ka­dan­gi tu­ri­me skir­tin­gus gy­ny­bos pla­na­vi­mo pro­ce­sus, at­ro­do, kad at­ei­nan­čiais me­tais ne­ga­lė­si­me vyk­dy­ti bend­rų pir­ki­mų“, - penk­ta­die­nį per Bal­ti­jos Asamb­lė­jos (BA) Tei­sės ir sau­gu­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dį Vil­niu­je sa­kė lat­vių mi­nis­tras.

Anot jo, tai yra vie­nas iš ne­iš­nau­do­tų po­ten­cia­lų gy­ny­bos sri­ty­je.

Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas BNS tei­gė, kad kai ku­rie bend­ri pir­ki­mai da­ro­mi, ta­čiau jų nė­ra daug.

„Rei­kia pa­ste­bė­ti, kad yra tam ti­krų su­nku­mų, nes ša­lių gy­ny­bos pa­jė­gu­mui yra iš­si­vys­tę su tam ti­krais skir­tu­mais ir pri­ori­te­tai yra skir­tin­gi. Tas rei­ka­lau­ja il­ges­nio lai­ko su­de­rin­ti. Taip pat (su­nki­na) ir kai ku­rie tei­si­niai ak­tai, ku­rie įpa­rei­go­ja mus da­ry­ti vie­šą kon­kur­są ir pa­gal tai įsi­gy­ti rei­kia­mos įran­gos“, - sa­kė mi­nis­tras.

Anot jo, pla­nuo­jant kiek­vie­ną bend­rą pir­ki­mą žiū­ri­ma, ko­kį efek­tą jis duos. J. Ole­ko tvir­ti­ni­mu, ne vi­suo­met per­kant di­des­nį kie­kį gink­luo­tės, amu­ni­ci­jos mo­ka­ma pi­giau.

„To bend­ro nė­ra tiek daug. Bet mes ju­da­me ta kryp­ti­mi. Ma­tyt, dar rei­kia pa­tir­ties“, - svars­tė Lie­tu­vos mi­nis­tras.

Jo ko­le­ga iš Lat­vi­jos taip pat ak­cen­ta­vo, kad Bal­ti­jos ša­lių vi­suo­me­nės per ma­žai ži­no vie­na apie ki­tą, nors da­bar­ti­nė­je si­tua­ci­jo­je ry­šiai tu­rė­tų bū­tų glau­dūs kaip nie­ka­da.

„Tu­ri­me su­kur­ti bend­rą in­for­ma­ci­nį met­me­nį, ku­ris at­spin­dė­tų mū­sų bend­ras ver­ty­bes ir pa­brėž­tų tuos ry­šius, ku­rie mus jun­gia“, - sa­kė R. Ve­jo­nis.

Anot jo, Kry­mo anek­si­ja ir ka­ri­niai veiks­mai Ukrai­no­je ro­do, kad bū­ti­na su­kur­ti tvir­tus Ru­si­jos at­gra­sy­mo me­cha­niz­mus. Lat­vi­jos gy­ny­bos mi­nis­tras pa­brė­žė, kad Ru­si­jos el­ge­sys ska­ti­na į gy­ny­bą pa­žvelg­ti iš ki­tos pu­sės, kad na­cio­na­li­nis sau­gu­mas yra ne tik gy­ny­bos sek­to­riaus už­duo­tis. Jo tei­gi­mu, vi­sos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, vi­sos mi­nis­te­ri­jos ir par­la­men­ta­rai tu­ri su­pras­ti, jog ir jie yra at­sa­kin­gi už na­cio­na­li­nį sau­gu­mą.

„Vi­sų pir­ma tu­ri­me su­ma­žin­ti mū­sų vi­suo­me­nės pa­žei­džia­mu­mą ne­igia­miems iš­orės veiks­mams, už­ti­krin­ti sau­gią ap­lin­ką in­ves­ti­ci­joms, tu­ri­me su­kur­ti ener­ge­ti­nę ne­prik­lau­so­my­bę, tu­ri­me su­kur­ti tin­ka­mą in­for­ma­ci­nę erd­vę“, - var­di­jo mi­nis­tras.