Latvija sveikina Lietuvą, įsivedus eurą
Lie­tu­vos įsto­ji­mas į eu­ro zo­ną pa­di­dins Bal­ti­jos ša­lių pa­sau­li­nį kon­ku­ren­cin­gu­mą, tei­gia Lat­vi­jos fi­nan­sų mi­nis­tras Ja­nis Rei­ras.

„Bal­ti­jos ša­lys yra vie­nas re­gio­nas, to­dėl šis įvy­kis reikš­min­gas ne vien Lie­tu­vai, bet ir Lat­vi­jai bei Es­ti­jai. Esu ti­kras, kad Lie­tu­vai pri­si­jun­gus prie eu­ro zo­nos pa­di­dės Bal­ti­jos ša­lių re­gio­no eko­no­mi­nis kon­ku­ren­cin­gu­mas ir fi­nan­si­nis pa­trauk­lu­mas pa­sau­li­nia­me kon­teks­te – ir kad bus pa­ša­lin­tos pa­sku­ti­nės pre­ky­bos kliū­tys šia­me re­gio­ne, ku­rias lė­mė va­liu­tos kei­ti­mas. Bal­ti­jos re­gio­nas ne­abe­jo­ti­nai taps po­li­tiš­kai ir eko­no­miš­kai stip­res­niu ne­gu ka­da nors anks­čiau, vie­nin­ges­niu ir ma­žiau pri­klau­so­mu nuo ne­ra­mu­mų, le­mia­mų geo­po­li­ti­nių įvy­kių“, – sa­ko­ma Lat­vi­jos mi­nis­tro laiš­ke Lie­tu­vos mi­nis­trui Ri­man­tui Ša­džiui.

Mi­nis­tras pa­žy­mė­jo, kad eu­ras lie­ka sta­bi­li va­liu­ta, net sta­bi­les­nė ne­gu anks­čiau, ir jos ga­lia augs pa­si­ti­kin­čių ir fis­ka­li­ne pra­sme svei­kų nau­jų na­rių, kaip Lie­tu­va, dė­ka. Da­bar, kai vi­sos trys Bal­ti­jos ša­lys tu­ri vie­ną va­liu­tą, jos tam­pa dar vie­nin­ges­nės ne­gu bet ka­da anks­čiau. Ši vie­ny­bė at­ve­ria dau­gy­bę ga­li­my­bių, ku­rio­mis rei­kia pa­si­nau­do­ti ir ska­tin­ti glo­ba­lų kon­ku­ren­cin­gu­mą, au­gi­mą ir sau­gu­mą, sa­kė J.Rei­ras, pri­dur­da­mas, kad trys Bal­ti­jos eko­no­mi­kos jau de­mons­truo­ja sta­bi­lų au­gi­mą.

Lie­tu­va pe­rė­jo nuo sa­vo na­cio­na­li­nės va­liu­tos, li­to, prie eu­ro ne­tru­kus po vi­dur­nak­čio ket­vir­ta­die­nį, 2015-ųjų sau­sio 1 die­ną, ir ta­po 19-ąją eu­ro zo­nos na­re.