LATGA tarybos prezidentu perrinktas T. Makačinas
Penk­ta­die­nį, lap­kri­čio 11 d., Aso­cia­ci­jos sa­lė­je Vil­niu­je (J. Ba­sa­na­vi­čiaus g. 4B) įvy­ko Vi­suo­ti­nis na­rių su­si­rin­ki­mas, ku­rio me­tu iš­rink­ta nau­ja Ta­ry­ba ir jos pre­zi­den­tas. 

Po rin­ki­mų pa­aiš­kė­jo, kad Aso­cia­ci­jos LAT­GA ta­ry­bai dar ket­ve­rius me­tus va­do­vaus kom­po­zi­to­rius Tei­su­tis Ma­ka­či­nas, ra­šo­ma LAT­GA pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

13 Ta­ry­bos na­rių iš­rink­ti 4 (ket­ve­rių) me­tų ka­den­ci­jai. To­kios pa­čios truk­mės ka­den­ci­jai iš­rink­tas ir Ta­ry­bai va­do­vau­sian­tis pre­zi­den­tas.

Rin­ki­mų ais­tros Aso­cia­ci­jos LAT­GA sa­lė­je ėmė vir­ti dar prieš vi­dur­die­nį. Pir­miau­sia bu­vo pa­skelb­tas Aso­cia­ci­jos LAT­GA stei­gė­jų – įvai­rių ša­lies kū­ry­bi­nių są­jun­gų – į Ta­ry­bą de­le­guo­tų au­to­rių są­ra­šas. Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­ga de­le­ga­vo li­te­ra­tū­ros kri­ti­ką Ei­mu­tį Va­len­ti­ną Sven­tic­ką, Lie­tu­vos kom­po­zi­to­rių są­jun­ga – Tei­su­tį Ma­ka­či­ną, Lie­tu­vos fo­to­me­ni­nin­kų są­jun­ga Gin­ta­rą Če­so­nį, Lie­tu­vos ki­ne­ma­tog­ra­fų są­jun­ga – Juo­zą Šir­vins­ką, Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­ga – Dai­nių Ra­dze­vi­čių, Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­ga – Jo­ną Ru­dzins­ką, Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­ga – Edi­tą Uta­rie­nę.

Su­si­pa­ži­nę su 7 ta­ry­bos na­riais, 195 į su­si­rin­ki­mą at­vy­kę įvai­riau­sių sri­čių au­to­riai pa­siū­lė 13 kan­di­da­tų li­ku­sioms 6 vie­toms Ta­ry­bo­je užim­ti. Są­ra­še at­si­dū­rė: dai­li­nin­kai Gra­ži­na Vi­tar­tai­tė ir Bro­nius Leo­na­vi­čius, kom­po­zi­to­riai Ge­di­mi­nas Zu­jus, Zi­ta Bru­žai­tė ir Al­vy­das Je­ge­le­vi­čius, fo­to­me­ni­nin­kas Jo­nas Sta­se­lis, poe­tai A. Jo­ny­nas, Liu­tau­ras De­gė­sys ir Vla­das Bra­ziū­nas, dai­nų au­to­riai ir at­li­kė­jai Juo­zas Lie­sis, Do­nal­da Mei­že­ly­tė ir Re­mi­gi­jus Ruo­kis bei ra­šy­to­ja Kris­ti­na Gu­do­ny­tė.

Su­skai­čia­vus re­zul­ta­tus pa­aiš­kė­jo, kad į ta­ry­bą pa­ten­ka B. Leo­na­vi­čius (134 bal­sai), G. Zu­jus (148 bal­sai), Z. Bru­žai­tė (158), J. Sta­se­lis (140) ir L. De­gė­sys (146), o dėl pa­sku­ti­nės kan­di­da­tū­ros au­to­riams te­ko dar sy­kį bal­suo­ti, nes A. A. Jo­ny­nas ir V. Bra­ziū­nas su­rin­ko vie­no­dai – po 91 bal­są. Po dar vie­no bal­sa­vi­mo į ta­ry­bą pa­te­ko V. Bra­ziū­nas.

„Vis­ką su­su­ma­vus, ga­li­me pa­sa­ky­ti, kad Ta­ry­bos su­dė­tis pa­si­kei­tė mi­ni­ma­liai. Ją pa­li­ko A. A. Jo­ny­nas ir A. Je­ge­le­vi­čius, o at­ėjo du nau­ji žmo­nės – G. Če­so­nis ir V. Bra­ziū­nas. Ne­si­ti­kė­jo­me, kad su­si­rinks vi­si Aso­cia­ci­jai pri­klau­san­tys au­to­riai, nes da­bar jų yra jau per 4600. Vis dėl­to no­ri­me, kad kuo dau­giau au­to­rių įsi­jung­tų į Aso­cia­ci­jos veik­lą ir ne­pra­leis­tų to­kių svar­bių įvy­kių kaip nau­jos Ta­ry­bos ir jos pre­zi­den­to rin­ki­mai“, – sa­ko Aso­cia­ci­jos LAT­GA di­rek­to­rius J. Li­niaus­kas.

Ne ką ma­žes­nės ais­tros už­vi­rė pra­si­dė­jus Ta­ry­bos pre­zi­den­to rin­ki­mams. Kan­di­da­tuo­ti at­si­sa­kius 6 na­riams, są­ra­še li­ko 6 kan­di­da­tų pa­var­dės, nes Fo­to­me­ni­nin­kų są­jun­gos de­le­guo­tas ta­ry­bos na­rys G. Če­so­nis Vi­suo­ti­nia­me su­si­rin­ki­me ne­da­ly­va­vo. Sa­vo kan­di­da­tū­ras ir sie­kius au­to­riams pri­sta­tė G. Zu­jus, Z. Bru­žai­tė, J. Sta­se­lis, L. De­gė­sys, T. Ma­ka­či­nas ir D. Ra­dze­vi­čius. Bal­sai pa­sis­kirs­tė taip: G. Zu­jus su­rin­ko 53, Z. Bru­žai­tė – 27, J. Sta­se­lis – 14. L. De­gė­sys – 22, T. Ma­ka­či­nas – 42. D. Ra­dze­vi­čius – 35. Į se­kan­tį eta­pą pa­te­ko T. Ma­ka­či­nas ir G. Zu­jus. Po šio bal­sa­vi­mo pa­aiš­kė­jo, kad ta­ry­bai to­liau va­do­vaus T. Ma­ka­či­nas, su­rin­kęs 6 bal­sais dau­giau nei G. Zu­jus – t. y. 87.

„A­čiū už pa­si­ti­kė­ji­mą Jums vi­siems. La­bai ti­kiuo­si, kad sėk­min­gai per­gy­ven­si­me vi­sas di­džio­sios trans­for­ma­ci­jos ban­gas. O tiks­las yra vie­nas – kad mū­sų, vi­sų au­to­rių, ki­še­nės pil­nė­tų. Dė­si­me vi­sas pa­stan­gas, kad taip bū­tų. Ačiū už kan­try­bę, už da­ly­va­vi­mą, bū­ki­te svei­ki, ir, svar­biau­sia, kū­ry­bin­gi“, – po bal­sa­vi­mo sa­kė T. Ma­ka­či­nas.

Kei­tė­si ne tik Ta­ry­bos, bet ir Aso­cia­ci­jos LAT­GA veik­lą kon­tro­liuo­jan­čių Eti­kos bei Re­vi­zi­jos ko­mi­si­jų su­dė­tys. Į Eti­kos ko­mi­si­ją per Vi­suo­ti­nį na­rių su­si­rin­ki­mą bu­vo iš­rink­ti LAT­GA na­riai Dai­nius Ba­bo­nas, Vė­trė An­ta­na­vi­čiū­tė, Eri­ka Drun­gy­tė, Ni­jo­lė Vi­lu­tie­nė ir Bi­ru­tė Jo­nuš­kai­tė. Re­vi­zi­jos ko­mi­si­jos na­riais ta­po Ele­gi­ja Vo­lod­ke­vi­čiū­tė, Al­gi­man­tas Bi­gu­zas ir Ka­zys Dau­gė­la.

Per­nai 25-me­tį at­šven­tu­sios Aso­cia­ci­jos LAT­GA ta­ry­bos pir­ma­sis pre­zi­den­tas – dai­li­nin­kas B. Leo­na­vi­čius (1990–1994). Taip pat pre­zi­den­tais bu­vo iš­rink­ti kom­po­zi­to­rius prof. Min­dau­gas Ur­bai­tis (1994–1996), li­te­ra­tū­ros kri­ti­kas E. V. Sven­tic­kas (1996–2000; 2008–2012), kom­po­zi­to­rius Gin­ta­ras So­dei­ka (2000–2007).

Aso­cia­ci­ja LAT­GA yra au­to­rių tei­sių ko­lek­ty­vi­nio ad­mi­nis­tra­vi­mo aso­cia­ci­ja, tu­rin­ti ju­ri­di­nio as­mens sta­tu­są ir sa­vo veik­lo­je be­si­va­do­vau­jan­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­ja, Au­to­rių tei­sių ir gre­tu­ti­nių tei­sių įsta­ty­mu, taip pat ki­tais tei­sės ak­tais bei aso­cia­ci­jos įsta­tais.