LATGA kūrėjams paskirstė 170 tūkst. eurų
Au­to­rių tei­sių aso­cia­ci­ja LAT­GA bai­gian­tis 2016-ie­siems pa­skirs­tė per 171 tūkst. eu­rų kū­rė­jams.

Kaip pra­ne­šė LAT­GA, pi­ni­gai 56 pro­jek­tams pa­skirs­ty­ti iš So­cia­li­nio-kul­tū­ri­nio fon­do, ku­ria­me su­kaup­ta re­kor­di­nė be­veik 90 tūkst. eu­rų su­ma, bei iš Kū­ry­bi­nės veik­los fon­do – ja­me su­kaup­ta be­veik 82 tūkst. eu­rų.

Abie­jų fon­dų veik­lą koor­di­nuo­jan­ti LAT­GA se­kre­to­rė-re­fe­ren­tė Gai­lė Jur­gai­ty­tė prog­no­zuo­ja, kad 2017 me­tai bus itin pro­duk­ty­vūs lie­tu­viš­kos mu­zi­kos kū­rė­jams, nes gau­ta daug pra­šy­mų fi­nan­suo­ti mu­zi­kos al­bu­mų įra­šus ir lei­di­nius – kom­pak­ti­nes ir vi­ni­li­nes plokš­te­les.

Tarp iš da­lies par­em­tų ki­tų me­tų me­ni­nin­kų, ke­ti­nan­čių leis­ti nau­jus al­bu­mus – kū­rė­jai Mar­kas Pa­lu­ben­ka, Leo­nas So­mo­vas, gru­pės „Gol­den Par­azyth“, „The Roop“, „Vyd­ra­ga“, „Sis­ters on Wi­re“, „Bal­tic Bal­kan“, sa­vo so­li­nes prog­ra­mas ruo­šia ir „Liūd­nų sli­bi­nų“ na­riai Ais­tė La­sy­tė ir Do­mi­ny­kas Vai­tie­kū­nas. Ke­ti­na­ma įam­žin­ti kom­po­zi­to­rės Ga­li­nos Sa­vi­nie­nės, džia­zo mu­zi­kan­tų Gied­riaus Na­ko ir Kęs­tu­čio Lu­šo bei ki­tų au­to­rių kū­ry­bą. Fi­nan­sa­vi­mas skir­tas ir hip­ho­po gru­pės „G&G Sin­di­ka­tas“ dvi­gu­bo gy­vo gar­so mu­zi­ki­nio al­bu­mo „Unp­lug­ged“ lei­dy­bai.

Par­amą ga­vu­si vie­šo­ji įstai­ga „Vi­ni­lo stu­di­ja“ ren­gia­si iš­leis­ti vi­ni­lo plokš­te­les su vals­ty­bi­niuo­se ar­chy­vuo­se ras­tais ver­tin­gais įra­šais. Pir­miau­sia ke­ti­na­ma iš­leis­ti įra­šy­tas, ta­čiau ne­iš­leis­tas gru­pės „Sau­lės lai­kro­dis“ dai­nas, vė­liau – per­leis­ti le­gen­di­nį Tei­su­čio Ma­ka­či­no al­bu­mą „Dis­ko mu­zi­ka“.

Da­lį lė­šų LAT­GA ski­ria ki­no fes­ti­va­liams „Sca­no­ra­ma“, „Šer­šė­lia­fam“, „Ki­no pa­va­sa­ris“, at­ski­rų do­ku­men­ti­nių fil­mų kū­ri­mui – juos ke­ti­na­ma rem­ti ir ki­tą­met.