LAT teisėjas Viktoras Aidukas traukiasi
Tei­sė­sau­gos ty­ri­me fi­gū­ruo­jan­tis Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo (LAT) tei­sė­jas Vik­to­ras Ai­du­kas trau­kia­si iš par­ei­gų.

V.Ai­du­kas at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­kui Rim­vy­dui Nor­kui įtei­kė penk­ta­die­nį, pra­ne­šė LAT.

Par­eiš­ki­me V.Ai­du­kas nu­ro­do, kad ap­sisp­ren­di­mą lė­mė „ne­vie­na­reikš­mės dis­ku­si­jos vie­šo­jo­je erd­vė­je“ šių me­tų va­sa­rio 23 die­ną tei­sė­sau­gai pra­dė­jus ty­ri­mą dėl Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros sky­riaus va­do­vės Ri­tos Aliu­ko­nie­nės. Šia­me ty­ri­me tei­sė­jas V.Ai­du­kas apk­laus­tas kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas.

Pro­ku­ro­rė įta­ria­ma pre­ky­ba po­vei­kiu stam­biu mas­tu. Tei­sė­sau­ga tu­ri duo­me­nų, kad ji ga­lė­jo veik­ti Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui nag­ri­nė­jant va­di­na­mą­ją Dar­bo par­ti­jos juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos bau­džia­mą­ją by­lą.

„Pa­reiš­ki­me tei­sė­jas nu­ro­do ga­lįs ga­ran­tuo­ti, kad Dar­bo par­ti­jos by­la Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me bu­vo nag­ri­nė­ja­ma skaid­riai ir ne­ša­liš­kai. Ta­čiau su­pras­da­mas, kad su­sik­los­čiu­sių ap­lin­ky­bių ty­ri­mas rei­ka­lau­ja lai­ko, ir siek­da­mas, kuo grei­čiau iš­sklai­dy­ti bet ko­kias abe­jo­nes Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo – aukš­čiau­sios kva­li­fi­ka­ci­jos pro­fe­sio­na­lų – veik­los skaid­ru­mu, ma­tąs vie­nin­te­lę ga­li­my­bę – at­sis­ta­ty­din­ti iš tei­sė­jo par­ei­gų ir da­ly­vau­ti ty­ri­me tiek, kiek bus rei­ka­lin­ga“, – in­for­muo­ja LAT.

LAT pir­mi­nin­kas Rim­vy­das Nor­kus tei­gia, kad tai ap­gal­vo­tas žings­nis, svar­bus ir sis­te­mai, ir pa­čiam tei­sė­jui.

„Dir­bant įtam­po­je, gal net be pa­si­ti­kė­ji­mo ar stin­gant jo, su­nku ti­kė­tis sėk­mės“, – įver­ti­no teis­mo va­do­vas.

Kol bus spren­džia­mas at­lei­di­mo iš par­ei­gų klau­si­mas, tei­sė­jas V.Ai­du­kas by­lų ne­nag­ri­nės. Jam su­teik­tos ne­mo­ka­mos at­os­to­gos.

Tei­sė­sau­ga prieš dvi sa­vai­tes at­li­ko kra­tas Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ro­je. Šios pro­ku­ra­tū­ros Pir­mo­jo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji pro­ku­ro­rė R.Aliu­ko­nie­nė bu­vo su­lai­ky­ta, jai pa­teik­ti įta­ri­mai pre­ky­ba po­vei­kiu stam­biu mas­tu. STT duo­me­ni­mis, at­ly­gio už pre­ky­bą po­vei­kiu stam­biu mas­tu su­ma vir­ši­ja 9,5 tūkst. eu­rų.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros tei­gi­mu, ty­ri­mas, ku­ria­me įta­ria­ma R.Aliu­ko­nie­nė, su­si­jęs su Dar­bo par­ti­jos by­los nag­ri­nė­ji­mu LAT. Ne­ofi­cia­lio­mis ži­nio­mis, ti­ria­mi įta­ri­mai, jog ga­lė­jo bū­ti sie­kia­ma pa­veik­ti Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo spren­di­mą tuo­me­ti­nio „dar­bie­čio“ Vy­tau­to Gap­šio nau­dai sie­kiant jo iš­tei­si­ni­mo. BNS ži­nio­mis, įta­ri­mai šia­me ty­ri­me par­eikš­ti ir ke­lių ženk­li­ni­mo bend­ro­vės „Ka­sand­ros gru­pė“ sa­vi­nin­kui Arū­nui Ci­cė­nui.

Dar­bo par­ti­jos by­lą su ka­sa­ci­niais skun­dais LAT per tris po­sė­džius iš­nag­ri­nė­jo miš­ri Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus ir Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus sep­ty­nių tei­sė­jų ko­le­gi­ja. Ją be V.Ai­du­ko su­da­rė Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jai Ri­ma Ažu­ba­ly­tė, To­mas Šeš­kaus­kas, Ar­ma­nas Ab­ra­ma­vi­čius, Ole­gas Fe­do­siu­kas ir Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jos Si­gi­ta Ru­dė­nai­tė ir Bi­ru­tė Ja­na­vi­čiū­tė.

Pa­sku­ti­nės ins­tan­ci­jos teis­mas gruo­džio pa­bai­go­je pa­skel­bė, kad Dar­bo par­ti­ja tu­rė­jo bū­ti tei­sia­ma „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­lo­je, ne­pai­sant to, kad ji reor­ga­ni­za­vo­si prieš pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nuo­spren­dį.

Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas taip pat pa­skel­bė, kad Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas, bu­vęs jos ly­de­ris Vy­tau­tas Gap­šys ir bu­vu­si fi­nan­si­nin­kė Ma­ri­na Liut­ke­vi­čie­nė pa­grįs­tai nu­teis­ti už ap­gau­lin­gą bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mą. Jiems skir­tos pi­ni­gi­nės bau­dos. Teis­mas taip pat pa­tvir­ti­no Ape­lia­ci­nio teis­mo spren­di­mą iš­tei­sin­ti juos dėl su­kčia­vi­mo.