LAT paliko galioti nuosprendį Šiaulių gimnazistės žudikėms
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas (LAT), iš­nag­ri­nė­jęs ka­sa­ci­nę by­lą dėl Šiau­lių gim­na­zis­tės nu­žu­dy­mo, an­tra­die­nį kons­ta­ta­vo, kad nu­teis­to­sioms skir­ta mak­si­ma­li ter­mi­nuo­to lais­vės at­ėmi­mo baus­mė.

Nu­žu­dy­to­sios tė­vai Da­lia ir Vy­tau­tas Rač­kaus­kai pra­šė žu­di­kes Vik­to­ri­ją Lie­tuv­nin­kai­tę ir Vik­to­ri­ją Vai­tie­kai­ty­tę įka­lin­ti iki gy­vos gal­vos.

By­lą nag­ri­nė­ju­si Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja pa­brė­žė, kad V.Lie­tuv­nin­kai­tei ir V.Vai­tie­kai­ty­tei pa­grįs­tai skir­tos lais­vės at­ėmi­mo baus­mės yra adek­va­čios pa­da­ry­tų nu­si­kal­ti­mų po­bū­džiui ir pa­vo­jin­gu­mui bei nu­teis­tų­jų as­me­ny­bėms.

LAT su­ti­ko su nu­ken­tė­ju­sių ar­gu­men­tais, kad šio nu­žu­dy­mo ap­lin­ky­bės ro­do di­de­lį nu­si­kals­ta­mų vei­kų pa­vo­jin­gu­mą, o nu­teis­tą­sias api­bū­di­na kaip itin ci­niš­kas, itin žiau­rias ir vi­siš­kai abe­jin­gas ki­to žmo­gaus iš­gy­ve­ni­mams bei gy­vy­bei, to­dėl jos, anot LAT, už­si­tar­nau­ja itin griež­tos baus­mės.

Teis­mas nu­tar­ty­je taip pat at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad bru­ta­liau­sios nu­si­kals­ta­mos vei­kos ap­lin­ky­bės, t.y. nu­ken­tė­ju­sio­sios kū­no su­pjaus­ty­mas da­li­mis ir kū­no da­lių slė­pi­mas, yra sie­ti­nos ne su nu­žu­dy­mo nu­si­kal­ti­mu, o mi­ru­sio­jo pa­lai­kų iš­nie­ki­ni­mu.

LAT taip pat pa­žy­mė­jo, kad nu­si­kal­ti­mas pa­da­ry­tas ne dėl chu­li­ga­niš­kų, o dėl as­me­ni­nių pa­ska­tų.

„At­siž­vel­gus į tai, kad pa­da­ry­ti nu­si­kal­ti­mą reng­ta­si iš anks­to ir nu­teis­to­sios tu­rė­jo sa­vo mo­ty­vus nu­žu­dy­ti bend­ra­moks­lę, ku­riuos lai­kė pa­kan­ka­mai rim­tais, lai­ky­ti­na, kad chu­li­ga­niš­kų pa­ska­tų in­kri­mi­na­vi­mas šiuo at­ve­ju ne­bū­tų tei­sin­gas“, - pa­brė­žė teis­mas.

LAT spren­di­mas yra ga­lu­ti­nis ir ne­skun­džia­mas.

Šiau­lie­tės V.Lie­tuv­nin­kai­tė ir V.Vai­tie­kai­ty­tė bend­ra­moks­lę nu­žu­dė, į ga­ba­lus su­pjaus­tė ir kū­ną pa­slė­pė 2011 me­tų lie­pos 14 die­ną. Moks­lei­vės sa­vo au­ką įvi­lio­jo į iš anks­to pa­spęs­tus spąs­tus, už­puo­lė ir itin žiau­riai su­si­do­ro­jo. Da­lies iš­nie­kin­tų pa­lai­kų par­ei­gū­nams ne­pa­vy­ko ras­ti.

2013 me­tų ge­gu­žės 31 die­ną Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas mer­gi­noms sky­rė po 20 me­tų ka­lė­ji­mo. Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas per­nai ge­gu­žės 26 die­ną šį ver­dik­tą pa­li­ko ga­lio­ti.