Laivo vadas D. Gillen: „Mūsų tikslas – pažinti vietovę ir padėti ateityje“
Va­sa­rio 6-osios po­pie­tę Cen­tri­nia­me Klai­pė­dos ter­mi­na­le pri­siš­var­ta­vo drau­giš­ko 4 die­nų vi­zi­to at­plau­kęs Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų ka­ri­nio lai­vy­no es­kad­ri­nis mi­ni­nin­kas „USS Hue Ci­ty“ (CG-66).

Lie­tu­vos ka­riš­kių tei­gi­mu, ka­ri­nio lai­vo „USS Hue Ci­ty“ ap­si­lan­ky­mas Klai­pė­do­je de­mons­truo­ja be­si­tę­sian­čias JAV ka­ri­nių pa­jė­gų pa­stan­gas stip­rin­ti ry­šius su NA­TO są­jun­gi­nin­kais ir re­gio­ni­niais par­tne­riais sie­kiant bend­ro tiks­lo už­ti­krin­ti tai­ką ir sta­bi­lu­mą Bal­ti­jos re­gio­ne.

Vieš­na­gės Klai­pė­do­je me­tu lai­vo va­das ir jį ly­din­ti de­le­ga­ci­ja su su­si­tiks su Klai­pė­dos mies­to me­ru, Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų va­do­vy­be, vyks ki­ti ofi­cia­lūs ren­gi­niai.

Tie­siai iš Ame­ri­kos at­plau­ku­sio lai­vo va­das Dan Gil­len sa­kė ne­ga­lįs at­skleis­ti kon­kre­taus marš­ru­to, ta­čiau nu­ro­dė, kad ku­rį lai­ką lan­ky­sis Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne, vė­liau bus per­dis­lo­kuo­tas į Vi­dur­že­mio jū­rą ir Ar­ti­muo­sius Ry­tus. „USS Hue Ci­ty|“ yra vie­nas iš 22 to­kių krei­se­rių, ja­me tar­nau­ja apy­tiks­liai 70 įgu­los na­rių.

„Džiau­gia­mės at­vy­kę į Lie­tu­vą. Mū­sų įgu­lai tai pir­mas vi­zi­tas jū­sų ša­ly­je. Džiau­gia­mės ga­lė­da­mi tęs­ti drau­giš­kus ry­šius su NA­TO są­jun­gi­nin­kais, Ti­ki­mės nau­din­gai čia pra­leis­ti lai­ką. Mū­sų lai­vas yra stip­rus ir ga­lin­gas, ga­be­na­mės prieš­lėk­tu­vi­nę ir po­van­de­ni­nę gink­luo­tę, ku­ri rei­ka­lin­ga da­ly­vau­jant įvai­rio­se ka­ri­nė­se jū­rų ope­ra­ci­jo­se, iš­ori­niam at­aka­vi­mui ir gy­ny­bai, at­lik­ti pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo už­duo­tis. Tu­rė­si­me įvai­rių dis­ku­si­jų ir pra­ty­bų su Lie­tu­vos ka­ri­nė­mis pa­jė­go­mis apie įvai­rius ele­men­tus, rei­ka­lin­gus ope­ra­ci­jo­se. Pa­grin­di­nis mū­sų tiks­las – pa­žin­ti vie­to­vę ir pa­dė­ti at­ei­ty­je“, – kal­bė­jo lai­vo va­das.

Klai­pė­do­je vie­šin­čio JAV lai­vo įgu­la kar­tu su Lie­tu­vos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų ka­riais lan­ky­sis vie­ni ki­tų ka­ri­niuo­se lai­vuo­se. Jau ta­po tra­di­ci­ja, kad į Klai­pė­dą at­vy­ku­sių JAV ka­ri­nių lai­vų įgu­los or­ga­ni­zuo­ja lab­da­ros, so­cia­li­nius ir ki­tus ge­ros va­lios ren­gi­nius. Va­sa­rio 7 die­ną įgu­la lan­ky­sis Klai­pė­dos vai­kų glo­bos na­muo­se „Ry­tas“, kur kar­tu su Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų ka­riais ne­at­ly­gin­ti­nai at­liks smul­kius glo­bos na­mų re­mon­to ir da­žy­mo dar­bus. Taip pat su­rengs spor­to ir lais­va­lai­kio ren­gi­nį vai­kų glo­bos na­mų „Ry­tas“ vai­kams.

„USS Hue Ci­ty“ (CG-66) yra „Ti­con­de­ro­ga“ kla­sės es­kad­ri­nis mi­ni­nin­kas. Lai­vas pa­va­din­tas mū­šio, ku­ris vy­ko Viet­na­mo ka­ro me­tu, var­du.

.