Laisvu nuo tarnybos metu kariai nori dirbti
Val­dan­čia­jai „vals­tie­čių“ frak­ci­jai pri­klau­san­čių dvie­jų par­la­men­ta­rų ini­cia­ty­va Sei­me gai­vi­na­ma idė­ja leis­ti pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riams lais­vu nuo tar­ny­bos me­tu dirb­ti sam­do­mą dar­bą. Be to, sie­kia­ma ne­draus­ti jiems bur­tis į prof­są­jun­gas.

Da­ly­vau­ti prof­są­jun­gų veik­lo­je ka­riai nie­ka­da ne­ga­lė­jo, o ga­li­my­bė pa­pil­do­mai dirb­ti lais­vu nuo tar­ny­bos Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je me­tu eg­zis­ta­vo 2012–2013 me­tais. Ją pa­nai­ki­no į val­džią at­ėję so­cial­de­mo­kra­tai. Jie ir da­bar ne­lin­kę pri­tar­ti siū­lo­moms nau­jo­vėms. Ta­čiau jas su­tik­tų par­em­ti da­lis opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių. Esą taip bū­tų su­da­ry­tos są­ly­gos ka­riams pa­pil­do­mai už­si­dirb­ti ir jų šei­moms gy­ven­ti oriai.

No­ri taip, kaip kitur

Keis­ti da­bar­ti­nes Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo nuo­sta­tas siū­lo Sei­mo na­riai „vals­tie­čiai“ Auš­ra Pa­pir­tie­nė ir Ge­di­mi­nas Va­si­liaus­kas. Anot jų, da­lies Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių ir ki­tų vals­ty­bių ka­riai jau de­šimt­me­čius tu­ri tei­sę vie­ny­tis į prof­są­jun­gas. Jos vei­kia Bel­gi­jo­je, Da­ni­jo­je, Ny­der­lan­duo­se, Veng­ri­jo­je, Suo­mi­jo­je, Ai­ri­jo­je, Ma­ke­do­ni­jo­je, Juo­dkal­ni­jo­je, Ser­bi­jo­je, Slo­vė­ni­jo­je, Len­ki­jo­je.

Par­la­men­ta­rų tei­gi­mu, tai ne­da­ro jo­kios ne­igia­mos įta­kos ka­rių draus­mei, tik ge­ri­na va­dų ir pa­val­di­nių san­ty­kius. „Dėl prof­są­jun­gų veik­los stip­rė­ja pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių mo­ra­lė, nes už­ti­kri­na­mas tin­ka­mas jų so­cia­li­nių in­te­re­sų gy­ni­mo me­cha­niz­mas ir dia­lo­gas su so­cia­li­niu par­tne­riu – Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja“, – įsi­ti­ki­nę jie.

Per ma­ži atlyginimai

Ap­tar­da­mi ga­li­my­bę ka­riams dirb­ti lais­vu nuo tar­ny­bos me­tu par­la­men­ta­rai juos ly­gi­na su vals­ty­bės tar­nau­to­jais. Šių tei­sę dirb­ti ki­tą dar­bą yra pa­tvir­ti­nęs Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas. Be ki­ta ko, jis yra pa­žy­mė­jęs, kad vals­ty­bės funk­ci­jos vyk­do­mos per ci­vi­li­nes ir ka­ri­nes ins­ti­tu­ci­jas, ku­rios su­da­ro vie­ną vals­ty­bės tar­ny­bos sis­te­mą.

„Da­bar­ti­nis tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas ri­bo­ja ka­rių tei­sę kur­ti prof­są­jun­gas, dirb­ti ki­tą dar­bą lais­vu nuo tar­ny­bos me­tu, taip pat už­siim­ti kū­ry­bi­ne veik­la. Tai ne­ati­tin­ka pro­por­cin­gu­mo bei ne­dis­kri­mi­na­vi­mo pri­nci­pų ir ke­lia grės­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, nes že­mi­na ka­rių mo­ra­lę, ri­bo­ja ga­li­my­bes tin­ka­mai pa­si­rū­pin­ti sa­vo šei­ma ir da­ro ka­rio pro­fe­si­ją ne­pa­trauk­lią“, – dės­tė pa­tai­sų ini­cia­to­riai.

To­dėl jie siū­lė, kad lais­vu nuo tar­ny­bos me­tu, kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trui lei­dus, pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai tu­rė­tų tei­sę dirb­ti įmo­nė­se, įstai­go­se, or­ga­ni­za­ci­jo­se, ne­pai­sant jų nuo­sa­vy­bės for­mos, tei­si­nio sta­tu­so bei veik­los po­bū­džio ir gau­ti už šį dar­bą at­ly­gi­ni­mą, jei­gu tai ne­su­ke­lia vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų konf­lik­to tar­ny­bo­je, ne­su­da­ro prie­lai­dų tar­ny­bą pa­nau­do­ti as­me­ni­niais in­te­re­sais, ne­dis­kre­di­tuo­ja tar­ny­bos au­to­ri­te­to, ne­truk­do ka­riams tin­ka­mai at­lik­ti par­ei­gų.

Lai­mo­nas Ja­kas: „Pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai ver­čia­mi dirb­ti še­šė­ly­je, sle­pian­tis nuo vir­ši­nin­kų.“

„Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­ta A. Pa­pir­tie­nė pa­žy­mė­jo, kad jei vals­ty­bė ne­iš­ga­li ka­riams mo­kė­ti tin­ka­mo dy­džio at­ly­gi­ni­mo, tai bent tu­rė­tų ne­truk­dy­ti jų sie­kiams oriai gy­ven­ti.

Pa­tai­sų ini­cia­to­riai dar nė­ra jų ap­ta­rę su ki­tais „vals­tie­čių“ frak­ci­jos na­riais, tad ne­ži­no, ko­kia bū­tų jų reak­ci­ja. Be to, kaip pri­pa­ži­no A. Pa­pir­tie­nė, nors pro­jek­te nu­ma­ty­ta, kad nau­jo­vės įsi­ga­lio­tų nuo lie­pos 1 die­nos, jis į Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų prog­ra­mą ne­įtrauk­tas.

Jau­čia­si diskriminuojami

Par­la­men­ta­rė ne­slė­pė, kad keis­ti įsta­ty­mo nuo­sta­tas pa­siū­lė VšĮ Ka­rių tei­sių gy­ni­mo cen­tras. Jo ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Lai­mo­nas Ja­kas „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­žy­mė­jo, kad ka­rių pa­dė­tis ne­ly­gia­ver­tė, pa­ly­gin­ti su ki­tais vals­ty­bės tar­nau­to­jais. Net no­rin­tys už­siim­ti kū­ry­bi­ne veik­la pa­gal dar­bo su­tar­tį ir gau­ti už tai dar­bo už­mo­kes­tį ka­riai pri­va­lo gau­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro lei­di­mą.

Laimonas Jakas: "Profesinės karo tarnybos kariai verčiami dirbti šešėlyje, slepiantis nuo viršininkų."/Alinos Ožič nuotrauka

„Tai­ko­mi dve­jo­pi stan­dar­tai. Be­veik pu­sė ka­ro me­di­ci­nos gy­dy­to­jų pra­kti­kuo­ja dar kur nors, ne­ma­žai kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos val­di­nin­kų dės­to. Jiems tai ne­drau­džia­ma. Bet pa­pras­tiems ka­riams ne­lei­džia­ma“, – kal­bė­jo L. Ja­kas. Jis ti­ki­no, kad pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai ši­taip ver­čia­mi dirb­ti še­šė­ly­je, sle­pian­tis nuo vir­ši­nin­kų. Esą vie­ni dir­ba kaip in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tai, ki­ti tie­siog tai­so įvai­rią tech­ni­ką, kad tik ga­lė­tų pa­pil­dy­ti sa­vo šei­mos biu­dže­tą.

L. Ja­ko tei­gi­mu, taip elg­tis ka­rius ver­čia men­ki at­ly­gi­ni­mai. Jo duo­me­ni­mis, ei­li­nis ka­rys ar­ba jū­rei­vis Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je už­dir­ba apie 450 eu­rų, at­skai­čius mo­kes­čius.

Svars­ty­mo objektas

Pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riams tei­sė dirb­ti ki­tą dar­bą ir gau­ti už tai at­ly­gi­ni­mą bu­vo su­teik­ta 2012 me­tais, kai Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai (KAM) va­do­va­vo da­bar­ti­nė Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė.

„Ir da­bar pa­lai­kau idė­ją, kad to­kią tei­sę ka­riai tu­rė­tų. Pa­ti ke­ti­nau reng­ti to­kias pa­tai­sas. Jau ta­rė­mės su­ma­ny­mą ap­tar­ti ko­mi­te­te, kad ir ki­ti jo na­riai tam ne­prieš­ta­rau­tų“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė ji. Anot R. Juk­ne­vi­čie­nės, kiek dau­giau klau­si­mų ky­la dėl tei­sės ka­riams bur­tis į prof­są­jun­gas, nes per jas esą ga­li bū­ti vyk­do­ma ar­do­mo­ji veik­la prieš Lie­tu­vos vals­ty­bę.

Tei­sė dirb­ti lais­vu nuo tar­ny­bos me­tu bu­vo pa­nai­kin­ta 2013 me­tais, KAM pra­dė­jus va­do­vau­ti so­cial­de­mo­kra­tui Juo­zui Ole­kui. Jis ir da­bar ne­abe­jo­ja to­kio spren­di­mo tei­sin­gu­mu. „Rei­kia už­ti­krin­ti ka­riams to­kias tar­ny­bos są­ly­gas ir at­ly­gį, kad no­rint pra­gy­ven­ti jiems ne­rei­kė­tų po tar­ny­bos už­siim­ti ki­tais dar­bais. Tar­ny­ba trun­ka 24 va­lan­das per par­ą – bet ku­riuo me­tu ka­rys tu­ri bū­ti pa­si­ren­gęs vyk­dy­ti už­duo­tis“, – ti­ki­no J. Ole­kas.

Pa­sak jo, lais­vas nuo tar­ny­bos lai­kas ka­riams ski­ria­mas poil­siui. Be to, J. Ole­ko tei­gi­mu, su­si­sais­ty­da­mas su ki­ta dar­bo­vie­te, ka­rys pri­siim­tų tam ti­krų įsi­pa­rei­go­ji­mų, ku­rie ne vi­sa­da bū­tų su­de­ri­na­mi su tar­ny­ba ka­riuo­me­nė­je. „Šios Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je nu­ma­ty­ta ge­rin­ti tar­ny­bos są­ly­gas, di­din­ti at­ly­gį, tik taip ka­rys bus pa­si­ren­gęs tin­ka­mai at­lik­ti par­ei­gą bet ku­riuo mo­men­tu“, – aiš­ki­no so­cial­de­mo­kra­tas.

Jam bu­vo lin­kęs pri­tar­ti Lie­tu­vos at­sar­gos ka­ri­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Al­gir­das Jur­ke­vi­čius. Anot jo, tei­sę dirb­ti ki­tą dar­bą ga­vę ka­riai vi­sų sa­vo jė­gų ne­skir­tų tar­ny­bai. „Dėl to ji tik nu­ken­tė­tų“, – pa­brė­žė A. Jur­ke­vi­čius.

Jau tariamasi

Kaip „Lie­tu­vos ži­nias“ in­for­ma­vo kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro pa­ta­rė­ja Vi­ta Ra­ma­naus­kai­tė, ket­vir­ta­die­nį Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai su­si­ti­ko su aso­cia­ci­jų, vie­ni­jan­čių tar­nau­jan­čius ir at­sar­gos ka­rius, va­do­vais ir ap­ta­rė glau­des­nio ir kons­truk­ty­ves­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bes, sie­kiant už­ti­krin­ti ka­rių pro­fe­si­nius, so­cia­li­nius ir eko­no­mi­nius in­te­re­sus, bei spręs­ti at­sar­gos ka­rių in­teg­ra­ci­jos į dar­bo rin­ką klau­si­mus.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je jau yra virš 10 ak­ty­viai vei­kian­čių aso­cia­ci­jų, at­sto­vau­jan­čių ka­rių in­te­re­sams, tad ap­tar­ta ir ga­li­my­bė kon­so­li­duo­ti pa­jė­gu­mus ir įkur­ti juos vi­sus vie­ni­jan­čią or­ga­ni­za­ci­ją, ku­ri ga­lė­tų už­ti­krin­ti tin­ka­mą at­sto­va­vi­mą vi­sų ka­rių in­te­re­sams. Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vu­sių aso­cia­ci­jų at­sto­vai iš pri­nci­po pri­ta­rė to­kiai idė­jai, ta­čiau ak­cen­ta­vo, kad bū­ti­na iš­gry­nin­ti su­si­jun­gi­mo tiks­lus ir at­ran­kos kri­te­ri­jus.

Tad al­ter­na­ty­va pro­fe­si­nėms są­jun­goms ga­lė­tų tap­ti ka­rių aso­cia­ci­jos, ku­rios jung­tų ne tik at­sar­gos ka­rius, bet ir tar­nau­jan­čius ka­rius, kon­so­li­duo­tų bend­ras, sis­te­mi­nes prob­le­mas, iš­sa­ky­tų vi­sų lū­kes­čius, už­ti­krin­tų ka­rių soc. ga­ran­ti­jų, pro­fe­si­nių ir ki­tų in­te­re­sų at­sto­va­vi­mą. To­kiu bū­du bū­tų iš­nau­do­ja­ma jau tu­ri­ma pa­tir­tis ir įdir­bis, ne­ku­riant nau­jų struk­tū­rų ir iš­ven­giant su­dė­tin­gų įsta­ty­mo kei­ti­mo pro­ce­dū­rų.

At­ly­gi­ni­mai kyla

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja taip pat pa­tei­kė duo­me­nis apie pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių tar­ny­bi­nius at­ly­gi­ni­mus. Jų dy­dis pri­klau­so nuo ka­ri­nio laips­nio ir pa­gal šį laips­nį iš­tar­nau­tų me­tų.

Šiuo me­tu že­miau­sius ka­ri­nius laips­nius tu­rin­čių pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių at­ly­gi­ni­mas mo­ka­mas už tar­ny­bos pir­mus me­tus jau­nes­nia­jam ei­li­niui (jau­nes­nia­jam jū­rei­viui) – 652,50 eur (apie 495,90 eur „į ran­kas“), ei­li­niui (jū­rei­viui) – 665,55 eur (apie 505,82 eur „į ran­kas“).

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja yra par­en­gu­si ir pa­tei­ku­si Vy­riau­sy­bei nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, ku­riuo pla­nuo­ja­mas 5 proc. at­ly­gi­ni­mų au­gi­mas nuo šių me­tų spa­lio 1 d., o nuo 2018 m. lie­pos 1 d. – dar 10 proc. au­gi­mas. Tie­sa, dėl to Vy­riau­sy­bė spren­di­mo dar nė­ra pri­ėmu­si.

Po pla­nuo­ja­mo 15 proc. pa­di­di­ni­mo jau­nes­nio­jo ei­li­nio (jau­nes­nio­jo jū­rei­vio) at­ly­gi­ni­mas bū­tų – 756,90 eur (apie 575,24 eur „į ran­kas“), ei­li­nio (jū­rei­vio) – 769,95 eur (apie 585,16 eur „į ran­kas“).