Laisvės premijos skyrimą sužlugdė emocijos
Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rų klu­bo pre­zi­den­tės Bi­ru­tės Va­lio­ny­tės tei­gi­mu, Sei­mo bal­sa­vi­mas dėl Lais­vės pre­mi­jos sky­ri­mo Vy­tau­tui Lands­ber­giui pa­de­mons­tra­vo ne­pa­gar­bą vals­ty­bei.

B. Va­lio­ny­tės tei­gi­mu, Sei­mo spren­di­mas ne­skir­ti Lais­vės pre­mi­jos Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos – At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­kui V. Lands­ber­giui par­odė vie­ną da­ly­ką – „kiek mes ger­bia­me sa­vo vals­ty­bę, jos is­to­ri­ją ir Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos pir­mi­nin­ką“. „Pa­tin­ka ne­pa­tin­ka, mie­las ne­mie­las šio­je vie­to­je tu­rė­jo ne­eg­zi­suo­ti. De­ja, taip ne­nu­ti­ko“, – por­ta­lui lzi­nios. sa­kė Sig­na­ta­rų klu­bo pre­zi­den­tė. Jos pa­čios toks par­la­men­ta­rų spren­di­mas ne­nus­te­bi­no. „Ga­li­ma bu­vo to ti­kė­tis. La­biau­siai, ma­tyt, lė­mė Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos pir­mi­nin­ko as­me­ny­bės bruo­žai. Bet šiuo at­ve­ju rei­kia bū­ti ob­jek­ty­viam ir va­do­vau­tis ne emo­ci­jo­mis, o is­to­ri­niais fak­tais. Ta­čiau vir­šų pa­ėmė emo­ci­jos. Taip pas mus, de­ja, daž­nai nu­tin­ka“, – tei­gė B. Va­lio­ny­tė. Pre­zi­den­tės nuo­mo­ne, pir­miau­sia rei­kia kel­ti klau­si­mą, ne kaip dėl to­kio spren­di­mo at­ro­do­me Eu­ro­pos aky­se, o „kaip mes at­ro­do­me sau ir kas vyks­ta mū­sų gal­vo­se“.