Laisvės premijos skirtos V. Adamkui ir V. Landsbergiui
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį Lais­vės pre­mi­jas sky­rė ka­den­ci­ją bai­gu­siam pre­zi­den­tui Val­dui Adam­kui ir pir­ma­jam ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos va­do­vui Vy­tau­tui Lands­ber­giui.

Už to­kį spren­di­mą ket­vir­ta­die­nį bal­sa­vo 84 Sei­mo na­riai, du su­si­lai­kė, prieš bal­sa­vu­sių ne­bu­vo.

Sei­mas pra­ėju­sią sa­vai­tę sku­bos tvar­ka pa­kei­tė įsta­ty­mą, kad per vie­ne­rius me­tus Sei­mas ga­lė­tų įteik­ti ne vie­ną, o dvi Lais­vės pre­mi­jas.

V.Lands­ber­gio kan­di­da­tū­ra Lais­vės pre­mi­jai bu­vo pa­siū­ly­ta dar per­nai, ta­čiau pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­mas jos ne­pat­vir­ti­no.

Du su­si­lai­kiu­sie­ji, „tvar­kie­čiai“ Pe­tras Gra­žu­lis bei Vy­tau­tas Kamb­le­vi­čius, par­la­men­to sa­lė­je su­kė­lė aš­trias dis­ku­si­jas, teig­da­mi, kad vie­to­je V.Lands­ber­gio bu­vo ver­tes­nių kan­di­da­tų Lais­vės pre­mi­jai.

„Šian­dien tie žmo­nės, ku­rie pui­kiau­siai gy­ve­no, pri­si­tai­kė prie so­vie­ti­nės sis­te­mos, įver­tin­ti. Tie, ku­rie bu­vo la­ge­riuo­se ir au­ko­jo sa­vo gy­vy­bę, jiems, de­ja, pre­mi­ja ne­su­tei­kia­ma. Kuo pa­vir­to ši­ta Lais­vės pre­mi­ja? Tai, pa­si­ro­do, pri­si­tai­kyk so­viet­me­čiu, pa­tai­kauk oku­pan­tui, gy­venk ge­rai oku­pa­ci­jos me­tais, tai bū­si įver­tin­tas ir da­bar. O tu ko­vok už Lie­tu­vą, au­kok sa­vo gy­ve­ni­mą, fak­tiš­kai vi­są jau­nys­tę, ir tu būk ne­įver­tin­tas. Man skau­du“, – kal­bė­jo P.Gra­žu­lis.

V.Kamb­le­vi­čius V.Lands­ber­gį ap­kal­ti­no dėl iš­tuš­tė­ju­sių kai­mų, taip pat sa­kė, kad jis „su­kir­ši­no vi­są tau­tą“.

„Ką ge­ro pa­da­rė V.Lands­ber­gis kai­mui ir žem­dir­biams? Apart kal­bos, ku­ris lek­si­ko­ne bu­vo „šu­nau­ja“, „run­ke­liai“, „kir­mė­ly­nas“? Tur­būt jūs vi­si su­pran­tat, kad su­kir­ši­no vi­są tau­tą, jau ne­kal­bu apie bro­lius, se­se­ris, gi­mi­nes, pa­da­rė že­mę ne kaip vi­sam pa­sau­ly, ji pra­dė­jo skrai­dyt, nuo Ka­čer­gi­nės į Vil­nių, va, prie ko mes pri­ėjom. Tiek pri­da­ry­ta ža­los Lie­tu­vos kai­mui, o mes ke­liam ant lau­rų vai­ni­ko jį. Ma­ty­da­mas kai­mas, to kai­mo žmo­nės to­kią ne­tei­sy­bę ir ne­pa­gar­bą vi­si iš­rū­ko į už­sie­nį, li­ko tuš­ti kai­mai, tuš­čios so­dy­bos. Kel­mės ra­jo­ne da­bar yra 800 tuš­čių so­dy­bų? Kie­no nuo­pel­nas?“ – pik­ti­no­si V.Kamb­le­vi­čius.

Sei­mo po­sė­džiui pir­mi­nin­ka­vu­si „vals­tie­tė“ Ri­ma Baš­kie­nė po šio „tvar­kie­čio“ pa­si­sa­ky­mo dėl jo at­sip­ra­šė. „At­sip­ra­šau už ko­le­gos iš­sa­ky­tas min­tis“, – prieš su­teik­da­ma žo­dį ki­tam kal­bė­to­jui po V.Kamb­le­vi­čiaus pa­si­sa­ky­mo iš­ta­rė R.Baš­kie­nė.

Sei­mo pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Vik­to­ras Pra­nckie­tis sa­kė, kad ne­etiš­ka ly­gin­ti, ku­rie ver­tes­ni pre­mi­jos, ir ra­gi­no iš­gy­ven­din­ti prieš­prie­šą. „Nee­tiš­ka bū­tų ly­gin­ti vie­nus žmo­nes su ki­tais ir sa­ky­ti, kad yra ei­lė­je (dėl pre­mi­jos) tie žmo­nės Taip, mes ti­krai pa­mi­nė­si­me ir pa­žy­mė­si­me jų dar­bą, bet prieš­prie­šą mes ga­li­me iš­gy­ven­din­ti šian­dien ir aš la­bai kvie­čiu pri­tar­ti ko­mi­si­jos spren­di­mui. Te­gu bū­na tai­ka Lie­tu­vo­je“, – sa­kė V.Pra­nckie­tis.

Ko­vo 11-osios Ak­to sig­na­ta­ras Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las pa­si­sa­kė dar aš­triau: „Man gė­da dėl tų dvie­jų žmo­nių, ku­rie šian­dien čia sklai­dė­si“.

„Są­jū­džio me­tais aš ne­ma­čiau jų Są­jū­džio ak­ty­ve. Aš tams­tos ne­ma­čiau Są­jū­džio ak­ty­ve, dar kar­tą pa­sa­ky­siu. Va­di­nat pri­si­tai­kė­liais tuos, ku­rie šian­dien yra ap­do­va­no­ja­mi. Aš pa­sa­ky­siu, kad vie­nas iš čia šne­kė­ju­sių kai­ta­lio­jo par­ti­jas, vie­no­se gar­bi­no V.Lands­ber­gį, pe­rė­jęs į ki­tas – nie­ki­no ir že­mi­no. Ga­li­ma kal­bė­ti, kad V.Lands­ber­gis kal­tas, kad so­dy­bos Kel­mės ra­jo­ne tuš­čios, bet ga­li­ma kal­tin­ti tuos, ku­rie bu­vo že­mės ūkio vi­ce­mi­nis­trais ir nie­ko ne­pa­da­rė dėl kai­mo, kai jau V.Lands­ber­gis ne­be­bu­vo val­džio­je“, – kal­bė­jo E.Gent­vi­las.

Kan­di­da­tus Lais­vės pre­mi­jai tei­kia spe­cia­li Lais­vės pre­mi­jos ko­mi­si­ja. Šie­met no­mi­nan­tai rink­ti iš sep­ty­nių kan­di­da­tų, tarp jų bu­vo di­si­den­tai Ni­jo­lė Sa­dū­nai­tė ir Ba­lys Ga­jaus­kas.

Lais­vės pre­mi­ja sie­kia­ma įver­tin­ti as­me­nų ir or­ga­ni­za­ci­jų lai­mė­ji­mus ir in­dė­lį gi­nant žmo­gaus tei­ses, plė­to­jant de­mo­kra­ti­ją, ska­ti­nant tarp­vals­ty­bi­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą ko­vo­jant už Ry­tų ir Vi­du­rio Eu­ro­pos tau­tų lais­vą ap­sisp­ren­di­mą ir su­ve­re­ni­te­tą. Pre­ten­den­tais Lais­vės pre­mi­jai gau­ti ga­li bū­ti Lie­tu­vos ir už­sie­nio vals­ty­bių fi­zi­niai, vie­šie­ji ir pri­va­tūs ju­ri­di­niai as­me­nys, nu­si­pel­nę lais­vei, de­mo­kra­ti­jai ir žmo­gaus tei­sėms.

Lais­vės pre­mi­ją Lie­tu­vos Sei­mas įstei­gė 2011 me­tų rug­sė­jo 15 die­ną. Pre­mi­ja sie­kia 5 tūkst. eu­rų. Ji tei­kia­ma kas­met sau­sio 13-ąją per iš­kil­min­gą Lais­vės gy­nė­jų die­nos mi­nė­ji­mą.

Pir­mo­ji Lais­vės pre­mi­ja bu­vo skir­ta Ru­si­jos ko­vo­to­jui už lais­vę, žmo­gaus tei­ses ir de­mo­kra­ti­ją Ser­ge­jui Ko­va­lio­vui, an­tro­ji – Lie­tu­vos lais­vės ly­gos įkū­rė­jui po­li­ti­niam ka­li­niui An­ta­nui Ter­lec­kui, tre­čio­ji – pog­rin­di­nės spau­dos lei­di­nio „Lie­tu­vos Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios Kro­ni­kos“ stei­gė­jui, ar­ki­vys­ku­pui Si­gi­tui Tam­ke­vi­čiui. Ket­vir­to­ji pre­mi­ja per­nai įteik­ta Len­ki­jos di­si­den­tui, dien­raš­čio „Ga­ze­ta Wy­borc­za“ vy­riau­sia­jam re­dak­to­riui Ada­mui Mich­ni­kui.