Laisvės premijos pinigus – Vaikų ligoninei
Sei­mo na­rys Li­nas Bal­sys įre­gis­tra­vo Sei­mo nu­ta­ri­mo pa­tai­sas, siū­lan­čias 2015 me­tų Lais­vės pre­mi­ją skir­ti Lie­tu­vos žmo­nėms, pa­au­ko­ju­siems gy­vy­bę ko­vo­je už Lie­tu­vos Lais­vę,ir 5000 eu­rų dy­džio pre­mi­jos su­mą per­ves­ti Vai­kų li­go­ni­nės par­amos fon­dui.

Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­san­čio L. Bal­sio tei­gi­mu, Sei­mo ne­pri­ta­ri­mas Lais­vės pre­mi­jos ko­mi­si­jos siū­ly­mui pre­mi­ją skir­ti Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos– At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­kui Vy­tau­tui Lands­ber­giui „aiš­kiai par­odė, jog ar­tė­jan­čių 25-ųjų Sau­sio 13-osios me­ti­nių pro­ga Sei­mas tu­rė­tų įver­tin­ti ne vie­ną, nors ir daug nuo­pel­nų tu­rin­tį, ta­čiau ir šiuo me­tu stip­riai po­li­tiš­kai an­ga­žuo­tą as­me­nį, o pa­žvelg­ti pla­čiau“. Par­la­men­ta­ras ma­no, kad šia pre­mi­ja rei­kė­tų pa­gerb­ti mū­sų lai­kų Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės gy­nė­jus, ku­rie Lais­vei pa­au­ko­jo sa­vo gy­vy­bes: žu­vu­siuo­sius 1991 m. sau­sio 13-tą­ją, Me­di­nin­kų mui­ti­nin­kus, pa­sie­nio ap­sau­gos par­ei­gū­nus, Ro­mą Ka­lan­tą, rep­re­si­nių oku­pa­ci­nių struk­tū­rų pra­žu­dy­tus so­vie­ti­nio re­ži­mo di­si­den­tus, Lie­tu­vos par­ti­za­nus, ka­riuo­me­nės sa­va­no­rius, vi­sus ki­tus žu­vu­sius Lais­vei at­si­da­vu­sius žmo­nes.

„E­su ti­kras, jog Sei­mo ski­ria­mos Lais­vės pre­mi­jos ne­ga­li­ma pa­vers­ti po­li­ti­nių spe­ku­lia­ci­jų ar as­me­niš­ku­mų ob­jek­tu. Prieš bal­sa­vi­mą Sei­me pa­si­sa­ky­da­mas ra­gi­nau ko­le­gas su­si­lai­ky­ti, nes šios pre­mi­jos su­sie­ji­mas su vie­no ne­vie­na­reikš­miš­kai ver­ti­na­mo Lie­tu­vos po­li­ti­ko var­du tik vėl su­kir­šins vi­suo­me­nę. Ma­no nuo­gąs­ta­vi­mai iš­si­pil­dė – de­mo­kra­tiš­ką Sei­mo spren­di­mą pra­dė­jo ar­šiai at­akuo­ti iš­im­ti­nai su V. Lands­ber­gio var­du sie­ja­mos par­ti­jos at­sto­vai ir rė­mė­jai, vi­suo­me­nė, prieš sa­vo va­lią, ta­po įtrauk­ta į ar­tė­jan­čių rin­ki­mų kam­pa­ni­ją ir jau ket­vir­tį am­žiaus ne­si­bai­gian­čius gin­čus apie V. Lands­ber­gio vie­tą ir vaid­me­nį Lie­tu­vos At­gi­mi­mo lai­ko­tar­piu. Ma­nau, kad šiuos gin­čus tu­ri­me pa­lik­ti is­to­ri­jai ir at­ei­ties kar­tų is­to­ri­kams ir ne­sta­ty­ti pa­mink­lų dar gy­viems ir ak­ty­viai po­li­ti­ko­je be­si­reiš­kian­tiems po­li­ti­kams. Lais­vės pre­mi­ja tu­ri vie­ny­ti Tau­tą, o ne ją skal­dy­ti“, – pa­brė­žė L. Bal­sys.

Sei­mo na­rio nuo­mo­ne, nė­ra jo­kių kliū­čių pri­im­ti jo siū­lo­mą Sei­mo nu­ta­ri­mą. Tai, kad Lais­vės pre­mi­jos ko­mi­si­ja ta­po ne­be­vei­kian­ti at­sis­ta­ty­di­nus kai ku­riems jos na­riams, yra ne­svar­bu, nes ko­mi­si­jos kon­kur­so čia ne­be­rei­kia: „is­to­ri­ja jau at­rin­ko ir įam­ži­no tuos, ku­rie Tė­vy­nei ati­da­vė sa­vo gy­ve­ni­mus ir gy­vy­bes“.

K. Ma­siu­lis: tai – gudravimas

Kon­ser­va­to­rius Kęs­tu­tis Ma­siu­lis L. Bal­sio pro­jek­tą pa­va­di­no „gud­ra­vi­mu“. Pa­sak jo, ko­le­ga mė­gi­na ap­si­mes­ti „na­rod­nin­ku“. „Bet jo idė­ja silp­na“, – sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ ra­šo K. Ma­siu­lis. Po­li­ti­ko tei­gi­mu, L. Bal­sio siū­ly­mas grin­džia­mas idė­ja, „kad ly­de­riai ne­svar­būs, o tau­tos nu­le­mia po­ky­čius ir pro­ce­sus“. „Dvi­de­šimt me­tų dės­ty­da­mas ly­de­rys­tę, įro­di­nė­jau at­virkš­čiai ir tam yra be­ga­lės ar­gu­men­tų“, – tei­gia kon­ser­va­to­rius.

Anot jo, Niurn­ber­ge, kai bu­vo tei­sia­mi An­tro­jo Pa­sau­li­nio ka­ro kurs­ty­to­jai, ge­no­ci­do ir fa­šiz­mo ini­cia­to­riai, bu­vo tei­sia­mi as­me­nys. Lai­kan­tis L. Bal­sio lo­gi­kos „rei­kė­jo teis­ti tau­tas, ku­rios už­si­krė­tė ta bai­sia ideo­lo­gi­ja ir ypač nu­teis­ti žu­vu­siuo­sius“. „Žu­vu­sie­ji jau įver­tin­ti Mū­sų Did­vy­riai. Jų var­dais va­di­na­mos gat­vės, kas­met juos pa­mi­ni­me Sau­sio 13 die­ną. Ta­čiau žu­vu­siems pi­ni­gi­nės pre­mi­jos ne­skirs­to­mos. Šie žmo­nės žu­vo, nes gy­nė mū­sų iš­ko­vo­tą lais­vę, ku­rios sim­bo­liu ir ly­de­riu bu­vo Są­jū­džio pir­mi­nin­kas“, – tei­gia K. Ma­siu­lis. Jo nuo­mo­ne, „jo­kios kri­ti­kos ne­at­lai­kan­čio“ L. Bal­sio siū­ly­mo ne­rei­kia net svars­ty­ti. „Ne­do­ra ban­dy­ti pri­si­deng­ti žu­vu­siais ir ne­tgi ban­dy­ti juos sa­vo­tiš­kai su­prie­šin­ti su V. Lands­ber­gio nuo­pel­nais. Tai tė­ra tuš­čias, ne­gar­bin­gas gud­ra­vi­mas, ap­si­mes­ti­nė na­rod­nin­kys­tė“, – ma­no kon­ser­va­to­rius.

Lais­vės pre­mi­ją Lie­tu­vos Sei­mas įstei­gė 2011 me­tų rug­sė­jo 15 die­ną. Pre­mi­jos dy­dis 5 tūkst. eu­rų. Ji tei­kia­ma kas­met sau­sio 13-ąją per iš­kil­min­gą Lais­vės gy­nė­jų die­nos mi­nė­ji­mą.