Laisvės premijos nusipelnė buvęs JAV prezidentas
Po to, kai Sei­mas ne­pri­ta­rė, kad šių me­tų Lais­vės pre­mi­ja bū­tų skir­ta Vy­tau­tui Lands­ber­giui, siū­ly­mai, kam šis ap­do­va­no­ji­mas tu­rė­tų ati­tek­ti, pa­si­py­lė lyg iš gau­sy­bės ra­go. Sei­mo „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­ja ma­no, kad Lais­vės pre­mi­jos nu­si­pel­no JAV pre­zi­den­tas Geor­gas Bus­has.

Pa­sak „tvar­kie­čių“, Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos ne­pri­pa­ži­no Lie­tu­vos oku­pa­ci­jos, rė­mė Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės ko­vą ir dau­giau­sia pri­si­dė­jo prie Lie­tu­vos iš­lais­vi­ni­mo. „2002 me­tų lap­kri­tį Geor­gas W. Bus­has Vil­niu­je iš­ta­rė Lie­tu­vai la­bai svar­bius žo­džius: „Mū­sų al­jan­sas da­vė iš­kil­min­gą prie­sai­ką gin­ti vie­ni ki­tus ir kiek­vie­nas Lie­tu­vos prieš­as bus ir Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų prieš­as“, – tei­gia frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ se­niū­nas Pe­tras Gra­žu­lis.