Laisvės premija skirta A. Michnikui
2014 me­tų Lais­vės pre­mi­ja skir­ta Len­ki­jos di­si­den­tui, dien­raš­čio „Ga­ze­ta Wy­borc­za“ vy­riau­sia­jam re­dak­to­riui Ada­mui Mich­ni­kui.

Už to­kį nu­ta­ri­mą an­tra­die­nį bal­sa­vo 80 Sei­mo na­rių, nie­kas ne­bu­vo prieš ir ne­su­si­lai­kė.

„1991 me­tais A.Mich­ni­kas su ki­tais Len­ki­jos po­li­ti­kais de­mons­tra­vo be­są­ly­giš­ką ir bea­to­dai­riš­ką par­amą Lie­tu­vos lais­vei, pa­lai­ky­da­mas Lie­tu­vos pi­lie­čių ko­vą prieš So­vie­tų są­jun­gos ag­re­si­ją. A.Mich­ni­ko veik­la vi­sa­da bu­vo pa­lan­ki Lie­tu­vai. Jis ra­gi­no Len­ki­jos Vy­riau­sy­bę kuo grei­čiau pri­pa­žin­ti Lie­tu­vą ir pa­dė­ti gau­ti Lie­tu­vai dip­lo­ma­ti­nį pri­pa­ži­ni­mą tarp­tau­ti­nė­je are­no­je“, - pri­sta­ty­da­ma Lais­vės pre­mi­jos ko­mi­si­jos siū­ly­mą sa­kė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė.

Ji taip pat pa­brė­žė, kad A.Mich­ni­kas yra ne kar­tą vie­na­reikš­miai pa­si­sa­kęs prieš len­kų ir lie­tu­vių san­ty­kių kir­ši­ni­mą iš­nau­do­jant tau­ti­nes ma­žu­mas.

Lais­vės pre­mi­ja įsteig­ta 2011 me­tais. Pir­mo­ji bu­vo skir­ta Ru­si­jos ko­vo­to­jui už lais­vę, žmo­gaus tei­ses ir de­mo­kra­ti­ją Ser­ge­jui Ko­va­lio­vui, an­tro­ji - Lie­tu­vos lais­vės ly­gos įkū­rė­jui po­li­ti­niam ka­li­niui An­ta­nui Ter­lec­kui, tre­čio­ji - pog­rin­di­nės spau­dos lei­di­nio „Lie­tu­vos Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios Kro­ni­kos“ stei­gė­jui, ar­ki­vys­ku­pui Si­gi­tui Tam­ke­vi­čiui.

Lais­vės pre­mi­ja kiek­vie­nais me­tais įtei­kia­ma Lais­vės gy­nė­jų die­ną - sau­sio 13-ąją.