Laisvės premija Seimą įvarė į kampą
Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­jos kvo­ru­mas – abe­jo­ti­nas, ta­čiau ko­mi­si­ja ir ne­rei­ka­lin­ga, nes nu­ta­ri­mo pro­jek­tas, ku­rį šiai pa­ves­ta to­bu­lin­ti, jau par­eng­tas. To­kia iš­va­da per­ša­si ste­bint, kaip Sei­mo na­riai an­trą sa­vai­tę su­ka gal­vas, ko­kiu bū­du iš­ei­ti iš pa­dė­ties, į ku­rią pa­te­ko ne­pri­tar­da­mi, kad Lais­vės pre­mi­ja bū­tų skir­ta bu­vu­siam Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo (AT-AS) pir­mi­nin­kui Vy­tau­tui Lands­ber­giui.

Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja (EPK) va­kar kons­ta­ta­vo, kad Lais­vės pre­mi­jų sky­ri­mo ko­mi­si­ja tu­ri kvo­ru­mą ir ga­li dirb­ti to­liau – to­bu­lin­ti Sei­mo grą­žin­tą nu­ta­ri­mo pro­jek­tą. Ta­čiau su­griau­ti kvo­ru­mą rim­tai nu­si­tei­kęs bu­vęs AT-AS de­pu­ta­tas Ni­ko­la­jus Med­ve­de­vas.

Eti­kos prie­vaiz­dų duo­me­ni­mis, iš 13 ko­mi­si­jos na­rių at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mus yra įtei­kę 6. To­dėl li­ku­sie­ji 7 esą ga­li dirb­ti to­liau. Šią ži­nią pa­si­bai­gus EPK po­sė­džiui va­kar pa­skel­bė jos pir­mi­nin­kas Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vas Leo­nar­das Tal­mon­tas. Pa­sak jo, Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­ja ga­li ap­sisp­ręs­ti tiek pro­jek­tą grą­žin­ti su V. Lands­ber­gio, tiek su ki­ta pa­var­de. „Jie vis­ką ga­li“, – į žur­na­lis­tų klau­si­mą, ar ko­mi­si­ja ga­li rink­ti ki­tą kan­di­da­tą, at­sa­kė EPK va­do­vas.

Kaip jau ra­šy­ta, iš kar­to po bal­sa­vi­mo, ku­riuo pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo at­mes­tas siū­ly­mas pre­mi­ją skir­ti V. Lands­ber­giui, iš ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės par­ei­gų at­sis­ta­ty­di­nan­ti par­eiš­kė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė kon­ser­va­to­rė Ire­na De­gu­tie­nė ir ko­mi­si­jos na­rė li­be­ra­lė Da­lia Kuo­dy­tė. Ki­tą die­ną bu­vo pra­neš­ta apie dar pen­kių ko­mi­si­jos na­rių – iš­ei­vi­jos at­sto­vės Ire­nos An­nos Gas­pe­ra­vi­čiū­tės, Ne­prik­lau­so­my­bės At­kū­ri­mo Ak­to sig­na­ta­ro Sau­liaus Pe­če­liū­no, N. Med­ve­de­vo, Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės at­sto­vo Po­vi­lo Urb­šio ir „tvar­kie­tės“ Onos Va­liu­ke­vi­čiū­tės pa­si­trau­ki­mą. S. Pe­če­liū­nas per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pra­ėju­sią sa­vai­tę in­for­ma­vo, kad I. A. Gas­pe­ra­vi­čiū­tė ir N. Med­ve­de­vas par­eiš­ki­mo dar ne­pa­si­ra­šė dėl ob­jek­ty­vių ap­lin­ky­bių, bet ti­ki­no, kad te­le­fo­nu šie pa­tvir­ti­no to­kią sa­vo va­lią. Va­kar L.Tal­mon­tas pra­ne­šė, kad N. Med­ve­de­vo pra­šy­mas at­sis­ta­ty­din­ti nė­ra gau­tas.

„Tuoj pat va­žiuo­siu į Sei­mą ir pa­si­ra­šy­siu at­sis­ta­ty­di­ni­mo pra­šy­mą, ku­riam te­le­fo­nu jau pri­ta­riau. Sei­mas ne­gra­žiai pa­siel­gė, aš to­kiuo­se spek­tak­liuo­se da­ly­vau­ti ne­no­riu“, – LŽ va­kar va­ka­re sa­kė N. Med­ve­de­vas. Jis pats bal­suo­jant ko­mi­si­jo­je pri­si­pa­ži­no pa­lai­kęs ka­den­ci­ją bai­gu­sio pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus kan­di­da­tū­rą.

Tuo me­tu spren­di­mą Lais­vės pre­mi­ją skir­ti V. Lands­ber­giui pa­lai­kęs vie­nin­te­lis so­cial­de­mo­kra­tų at­sto­vas, par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las ne­abe­jo­ja, kad Sei­mas tu­ri grįž­ti prie šio klau­si­mo. „Pro­jek­tas for­ma­liai pa­to­bu­lin­tas ir jo­kios ko­mi­si­jos čia ne­be­rei­kia, ji sa­vo dar­bą jau at­li­ko“, – LŽ sa­kė G. Kir­ki­las.

Pa­sak par­la­men­ta­ro, vie­toj įra­šo „AT-AS pir­mi­nin­kas“ pro­jek­te įra­šy­ta „Lie­tu­vos Per­sit­var­ky­mo Są­jū­džio pir­mi­nin­kas“. „Lais­vės są­vo­ka yra pla­tes­nė“, – to­kią ko­rek­ci­ją pa­ko­men­ta­vo G. Kir­ki­las, Lais­vės pre­mi­jų sky­ri­mo ko­mi­si­jos na­rys. Pa­sak jo, ko­mi­si­jos spren­di­mo Sei­mas bū­tų ga­lė­jęs ne­pat­vir­tin­ti tik vie­nu at­ve­ju – jei ši bū­tų pa­žei­du­si pro­ce­dū­ras. „Bet ko­mi­si­jos bal­sa­vi­mas bu­vo slap­tas, vy­ko du tu­rai. Sei­mas spren­di­mą tu­rė­jo pa­tvir­tin­ti ne­prik­lau­so­mai nuo po­žiū­rio į pre­mi­jos lau­rea­tus“, – įsi­ti­ki­nęs G. Kir­ki­las.

Va­kar per Vy­riau­sy­bės va­lan­dą Sei­me iš­sa­ky­ti sa­vo po­zi­ci­ją dėl Lais­vės pre­mi­jos sky­ri­mo kon­ser­va­to­rių pa­pra­šy­tas so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius dar kar­tą pa­kar­to­jo, kad V. Lands­ber­gis, jo nuo­mo­ne, ver­tas šio ap­do­va­no­ji­mo. „Aš lai­kau­si nuo­mo­nės, kad 1989, 1990, 1991 me­tais V. Lands­ber­gis Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je ti­krai su­vai­di­no di­džiu­lį vaid­me­nį“, – sa­kė A. But­ke­vi­čius.