Laisvės premiją Sąjūdis reikalauja skirti pagal įstatymą
Lie­tu­vos Są­jū­dis ski­riant Lais­vės pre­mi­ją rei­ka­lau­ja iš Sei­mo na­rių elg­tis tik taip, kaip juos įpa­rei­go­ja jų pa­čių pri­im­tas įsta­ty­mas.

Krei­pi­me­si į Sei­mo pir­mi­nin­kę Lo­re­tą Grau­ži­nie­nę ir par­la­men­to na­rius Lie­tu­vos Są­jū­dis pri­mi­nė, kad įsta­ty­mas Lais­vės pre­mi­ją įpa­rei­go­ja skir­ti kas­met, o duo­da­mi Sei­mo na­rio prie­sai­ką po­li­ti­kai pri­sie­kė įsta­ty­mų lai­ky­tis. „Įs­ta­ty­mų ne­si­lai­ky­mas tam­pa Sei­mo kas­die­ny­be, nes įsi­vy­rau­ja ci­niš­kas sie­kis ne­si­lai­ky­ti ne­pa­tin­kan­čių įsta­ty­mų ir juo­se nu­sta­ty­tų pro­ce­dū­rų“, – pa­brė­žia Są­jū­dis. Tai – „ke­lia aukš­čiau­sios val­džios ins­ti­tu­ci­jos le­gi­ti­mu­mo klau­si­mą“.

Kaip jau ra­šy­ta, lap­kri­čio pa­bai­go­je Sei­mas ne­pri­ta­rė Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­jos siū­ly­mui skir­ti pre­mi­ją bu­vu­siam Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­kui Vy­tau­tui Lands­ber­giui. Po to­kio spren­di­mo at­sis­ta­ty­di­ni­mo dau­gu­ma šios ko­mi­si­jos na­rių. Šiuo me­tu Sei­me yra įre­gis­truo­ti du pro­jek­tai: vie­na­me Lais­vės pre­mi­ją siū­lo­ma skir­ti Vy­tau­tui Lands­ber­giui, ki­ta­me – sau­sio 13-ąją žu­vu­siems lais­vės gy­nė­jams.

V. Lands­ber­gis pra­ėju­sią sa­vai­tę dėl Lais­vės pre­mi­jos at­vi­ru laiš­ku krei­pė­si į L. Grau­ži­nie­nę. „Ger­bia­ma Po­nia Lie­tu­vos Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ma­tau, kad Sei­mo na­riai be rei­ka­lo vargs­ta ir gaiš­ta lai­ką dėl 2015 me­tų Lais­vės pre­mi­jos. Jau iš­kart bu­vau pa­sa­kęs vie­ša­me por­ta­le tą lap­kri­čio die­ną: Sei­mo na­riai bal­sa­vo ar­ba ne­bal­sa­vo, ir da­ly­kas baig­tas. Šian­dien vėl siū­lau Sei­mui ne­bes­vars­ty­ti, ne­si­jau­din­ti dėl tos pre­mi­jos, nes ir pi­ni­gų ne­im­čiau, o su­si­kaup­ti rim­tiems vals­ty­bės dar­bams“, – laiš­ke tei­gė V. Lands­ber­gis. „Aš pro­fe­so­riaus V.Lands­ber­gio at­vi­rą laiš­ką pers­kai­čiau, aš jį iš­gir­dau“, – pa­ti­ki­no L.Grau­ži­nie­nė. Ne­teik­ti šių me­tų Lais­vės pre­mi­jos par­la­men­ta­rams re­ko­men­da­vo Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pir­mi­nin­kei 2015–12–21

p. Lo­re­tai Grau­ži­nie­nei Vilnius

Sei­mo nariams

DĖL LAIS­VĖS PRE­MI­JOS SKYRIMO

Lie­tu­vos Są­jū­dis ati­džiai ste­bi Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Tau­tos at­sto­vy­bė­je – Sei­me vyks­tan­čias dis­ku­si­jas dėl Lais­vės pre­mi­jos sky­ri­mo. Sei­mas pri­im­da­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos lais­vės pre­mi­jos įsta­ty­mą (to­liau – Įsta­ty­mą) įsi­pa­rei­go­jo skir­ti šią pre­mi­ją kas­met. Kaip nu­ro­do­ma Įsta­ty­mo 2 straips­nio 8 da­ly­je „Pre­mi­ja Sei­mo nu­ta­ri­mu pa­ski­ria­ma iki gruo­džio 23 die­nos“, o 9 da­lis tei­gia, kad „Pre­mi­ja kiek­vie­nais me­tais įtei­kia­ma Lais­vės gy­nė­jų die­ną (sau­sio 13-ąją)“. Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­ja Įsta­ty­mo 2 straips­nio 5 da­ly­je nu­ro­dy­ta tvar­ka ir ter­mi­nais at­rin­ko pre­ten­den­tą šiai pre­mi­jai gau­ti, to­dėl Sei­mo par­ei­ga lai­ky­tis Įsta­ty­mo ir pri­im­ti Sei­mo nu­ta­ri­mą šiuo klau­si­mu nu­sta­ty­tais ter­mi­nais.

Lie­tu­vos Są­jū­dis no­ri pri­min­ti, kad Sei­mo na­rio prie­sai­ka ri­bo­ja Sei­mo na­rių lais­vę, nes kiek­vie­nas Sei­mo na­riu tam­pa tik pri­sie­kęs „...bū­ti iš­ti­ki­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kai <...> gerb­ti ir vyk­dy­ti jos Kons­ti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mus...“. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­jos 28 straips­nis aiš­kiai tei­gia, kad „į­gy­ven­din­da­mas sa­vo tei­ses ir nau­do­da­ma­sis sa­vo lais­vė­mis, žmo­gus pri­va­lo lai­ky­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­jos ir įsta­ty­mų, ne­var­žy­ti ki­tų žmo­nių tei­sių ir lais­vių“.

Įsta­ty­mų ne­si­lai­ky­mas tam­pa Sei­mo kas­die­ny­be, nes įsi­vy­rau­ja ci­niš­kas sie­kis ne­si­lai­ky­ti ne­pa­tin­kan­čių įsta­ty­mų ir juo­se nu­sta­ty­tų pro­ce­dū­rų, o tai ke­lia aukš­čiau­sios val­džios ins­ti­tu­ci­jos le­gi­ti­mu­mo klau­si­mą. Pri­me­na­me, kad Sei­mo na­rio prie­sai­kos teks­te ir Kons­ti­tu­ci­jos 28 straips­ny­je esan­ti prie­vo­lė – lai­ky­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mų – su­ku­ria par­ei­gą Sei­mo na­riams elg­tis taip, kad ne­bū­tų su­lau­žy­ta prie­sai­ka ir ne­bū­tų šiurkš­čiai pa­žeis­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­ja.

To­dėl Lie­tu­vos Są­jū­dis ski­riant Lais­vės pre­mi­ją rei­ka­lau­ja iš Sei­mo na­rių elg­tis tik taip, kaip juos įpa­rei­go­ja Sei­mo pri­im­tas Įsta­ty­mas.

Lie­tu­vos Są­jū­džio ta­ry­bos pir­mi­nin­kas And­rius Tučkus