Laisvės premija galės būti skiriama ir asmenų grupei
Sei­mas, 77 par­la­men­ta­rams bal­sa­vus už, nė vie­nam ne­bu­vus prieš ir 7 su­si­lai­kius, pa­tiks­li­no Lais­vės pre­mi­jos įsta­ty­mą. Pri­im­to­mis pa­tai­so­mis Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­jai su­teik­ta ga­li­my­bė at­rink­ti dau­giau kaip vie­ną pre­ten­den­tą pre­mi­jai gau­ti.

Šiuo me­tu ga­lio­jan­čia­me įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad kiek­vie­nais me­tais ski­ria­ma tik vie­na pre­mi­ja, pre­ten­den­tą pre­mi­jai gau­ti at­ren­ka Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­ja ir pa­tei­kia Sei­mui iš­va­das apie at­rink­tą pre­ten­den­tą pre­mi­jai gau­ti.

Pa­tiks­li­nus įsta­ty­mą nu­sta­ty­ta, kad Lais­vės pre­mi­ja ga­lės bū­ti ski­ria­ma as­me­nų gru­pei.

„Ga­li­mi at­ve­jai, kai gin­da­mi žmo­gaus tei­ses, plė­to­da­mi de­mo­kra­ti­ją ar ska­tin­da­mi tarp­vals­ty­bi­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą ko­vo­jant už Ry­tų ir Vi­du­rio Eu­ro­pos tau­tų lais­vą ap­sisp­ren­di­mą ir su­ve­re­ni­te­tą, vei­kė ne vie­nas, o kar­tu ke­li as­me­nys, to­dėl įver­tin­ti to­kių as­me­nų ir or­ga­ni­za­ci­jų pa­sie­ki­mus ir in­dė­lį, ga­li­ma tik bend­rai, ne­išs­ki­riant kiek­vie­no jų at­ski­rai“, – pro­jek­to pa­tei­ki­mo me­tu sa­kė Sei­mo Pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

Įsta­ty­me taip pat įtvir­tin­ta, kad iš­im­ti­niais at­ve­jais, at­siž­velg­da­ma į ypa­tin­gus as­mens ar or­ga­ni­za­ci­jos pa­sie­ki­mus ir in­dė­lį gi­nant žmo­gaus tei­ses, plė­to­jant de­mo­kra­ti­ją, ska­ti­nant tarp­vals­ty­bi­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą ko­vo­jant už Ry­tų ir Vi­du­rio Eu­ro­pos tau­tų lais­vą ap­sisp­ren­di­mą ir su­ve­re­ni­te­tą, ko­mi­si­ja ga­li pa­teik­ti Sei­mui siū­ly­mą ir iš­va­dą dėl pre­ten­den­to an­trai tais me­tais Lai­vės pre­mi­jai gau­ti. To­kiam as­me­niui taip pat bū­tų ski­ria­ma 5 tūks­tan­čių eu­rų dy­džio pre­mi­ja, ku­ri bū­tų mo­ka­ma iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo biu­dže­to.

Įsta­ty­me įtvir­tin­ta, kad pre­mi­ja Sei­mo nu­ta­ri­mu pa­ski­ria­ma iki gruo­džio 23 die­nos. Pri­im­to­mis pa­tai­so­mis pa­pil­dy­ta, kad šis ter­mi­nas ne­bus tai­ko­mas, kai Lais­vės pre­mi­ja ski­ria­ma an­tram as­me­niui, ta­čiau šiuo at­ve­ju Sei­mas Lai­vės pre­mi­ją nu­ta­ri­mu tu­ri pa­skir­ti ne vė­liau kaip iki sau­sio 13 die­nos – Lais­vės pre­mi­jos įtei­ki­mo die­nos.