Laisvės gynėjų žodis valdžios ausis aplenkia
Sei­me įstri­go pa­siū­ly­mas per Sau­sio 13-osios ag­re­si­ją la­biau­siai nu­ken­tė­ju­sius ir ta­pu­sius ne­dar­bin­gus ne­prik­lau­so­my­bės gy­nė­jus lai­do­ti vals­ty­bės lė­šo­mis. Gy­nė­jų nuo­mo­ne, toks spren­di­mas pir­miau­sia bū­tų bu­vęs svar­bus mo­ra­li­niu po­žiū­riu.

Iki Sau­sio 13-osios ket­vir­čio am­žiaus su­kak­ties mi­nė­ji­mo ne­pa­vy­ko įtvir­tin­ti be­veik prieš me­tus So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM) pa­teik­to pa­siū­ly­mo dėl so­vie­ti­nės ag­re­si­jos ne­dar­bin­gais pri­pa­žin­tus ne­prik­lau­so­my­bės gy­nė­jus, kaip ir re­zis­ten­tus, Ko­vo 11-osios Ak­to sig­na­ta­rus, tar­ny­bo­je žu­vu­sius ka­rius ar žy­mius vi­suo­me­nės vei­kė­jus, lai­do­ti vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis.

Spa­lį po pa­tei­ki­mo Sei­mas pro­jek­tą pa­lai­mi­no, ta­čiau par­la­men­ti­nis So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas (SRDK) lap­kri­tį nu­ta­rė jį at­mes­ti. Lais­vės gy­nė­jai pri­si­pa­žįs­ta ne­be­sis­te­bin­tys po­li­ti­kų spren­di­mais. Jų įsi­ti­ki­ni­mu, val­džia aps­kri­tai ven­gia bend­rau­ti su žmo­nė­mis, juo­lab iš­klau­sy­ti jų bė­das.

Šiuo me­tu ofi­cia­liai ne­dar­bin­gais pri­pa­žin­ta apie 110 gy­nė­jų.

Ven­gia bendrauti

Kaip pa­žy­mė­jo Sau­sio 13-osios nu­ken­tė­ju­sių­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Ar­nol­das Ba­ry­sas, tei­gia­mas Sei­mo na­rių spren­di­mas bū­tų ga­lė­jęs tap­ti di­džiau­sia do­va­na Sau­sio įvy­kių su­kak­ties pro­ga. „Tai bū­tų bu­vę ge­riau nei pa­ne­gi­ri­kos žo­džiai, ku­rie yra ne kas ki­ta, kaip sa­vi­rek­la­ma“, – LŽ sa­kė jis. Drau­gi­jos va­do­vo nuo­mo­ne, mi­nė­tos nuo­sta­tos įtei­si­ni­mas tu­ri mo­ra­li­nę pra­smę, juo­lab kad pa­na­ši pra­kti­ka tai­ko­ma ki­to­se ša­ly­se.

„Juk sig­na­ta­rai ra­ša­lu pa­si­ra­šė, o lais­vės gy­nė­jai – krau­ju. Bū­tų bu­vę la­bai hu­ma­niš­ka“, – tei­gė A. Ba­ry­sas. Jis taip pat ap­gai­les­ta­vo, kad jau 12 me­tų nie­kaip ne­pa­vyks­ta su­si­tar­ti su sos­ti­nės sa­vi­val­dy­be dėl spe­cia­lios lais­vės gy­nė­jų lai­do­ji­mo vie­tos Ro­kan­tiš­kių ka­pi­nė­se.

Anot or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vo, vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos aps­kri­tai ven­gia bend­rau­ti su vi­suo­me­ni­nin­kais, prie val­di­nin­kų ir po­li­ti­kų ne­re­tai ne­įma­no­ma prie­iti. A. Ba­ry­sas ti­ki­no du kar­tus pra­šęs, kad į iš­kil­min­gą Sau­sio 13-osios su­kak­ties mi­nė­ji­mą Sei­me bū­tų pa­kvies­ta kuo dau­giau nu­ken­tė­ju­sių lais­vės gy­nė­jų, ta­čiau ga­vęs at­sa­ky­mą, jog pir­miau­sia tei­sę da­ly­vau­ti ren­gi­ny­je tu­ri par­la­men­ta­rai.

„Tik ne­ži­nia ko­dėl, kai vyks­ta ple­na­ri­niai po­sė­džiai, sa­lė­je sė­di vos treč­da­lis Sei­mo na­rių, o į iš­kil­min­gą mi­nė­ji­mą at­ei­na 100 pro­cen­tų. Ma­tyt, kad pa­si­ro­dy­tų, nes at­vyks­ta daug sve­čių“, – svars­tė A. Ba­ry­sas. Jis sa­kė su­pran­tan­tis, kad mi­nint svar­bią su­kak­tį, kai pil­na gar­bin­gų sve­čių, bū­tų ne­etiš­ka kel­ti su­si­kau­pu­sias prob­le­mas, ne­su­ta­ri­mus. „Bet su­da­ry­ki­te vie­ną kar­tą pro­gą ta­me pa­čia­me Sei­me į už­da­rą po­sė­dį vi­siems su­si­rink­ti ir iš­si­kal­bė­ti, pa­kvies­ki­te mi­nis­trų ka­bi­ne­tą, Sei­mo at­sto­vus ir pa­kal­bė­ki­te tie­sio­giai su tais žmo­nė­mis. Pri­im­ki­te vi­sas kri­ti­kos strė­les, nors gal kai ku­rios ir ne­pag­rįs­tos. Bet kal­bė­ki­te su žmo­nė­mis“, – po­li­ti­kus ra­gi­no A. Ba­ry­sas.

Daug lė­šų nereikėtų

SRDK pir­mi­nin­kės so­cial­de­mo­ka­tės Kris­ti­nos Miš­ki­nie­nės tei­gi­mu, ko­mi­te­to spren­di­mą lė­mė tai, kad mi­nė­ta as­me­nų ka­te­go­ri­ja „so­cia­li­nė­je sri­ty­je ne­atro­do la­biau­siai pa­žei­džia­ma gru­pė“. „Sup­ran­ta­me jų vaid­me­nį, įta­ką mū­sų vals­ty­bės rai­dai. Dėl to ir jų sta­tu­sas bu­vo taip aukš­tai iš­kel­tas“, – LŽ sa­kė ji. Kar­tu K. Miš­ki­nie­nė su­ti­ko, kad, „ver­ti­nant žmo­giš­kai“, spren­di­mas ga­lė­tų bū­ti ir ki­toks. „Tų žmo­nių nė­ra tiek daug, jų vis ma­žė­ja“, – pri­pa­ži­no ji.

To­dėl, anot po­li­ti­kės, jei Sei­mas ne­pri­tars SRDK nuo­mo­nei, dar ga­li bū­ti vi­saip.

SRDK vi­ce­pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Jo­nas Da­gys ap­gai­les­ta­vo, kad svars­tant šį klau­si­mą ko­mi­te­te jis li­ko ne­iš­girs­tas. „Tai vals­ty­bės pa­gar­baus po­žiū­rio klau­si­mas. Tam ne­rei­kia di­de­lių lė­šų. To­dėl ar­gu­men­tai, ku­riuos pa­tei­kė so­cial­de­mo­kra­tai, kad to­kiu at­ve­ju teks vi­sus lai­do­ti už vals­ty­bės lė­šas, ti­krai silp­ni. Keis­ta, kad so­cial­de­mo­kra­tai ne­pri­ta­rė sa­vo Vy­riau­sy­bės tei­ki­mui“, – ste­bė­jo­si jis.

Skir­tų pašalpą

Anot SADM, at­siž­vel­giant į tai, kad ne­prik­lau­so­my­bės gy­nė­jai pra­ra­do dar­bin­gu­mą (ar jo da­lį) ko­vo­da­mi už Lie­tu­vos lais­vę ir dėl to pa­ty­rė ne­pa­tai­so­mos ža­lą, ku­rios pa­sek­mės tu­ri tie­sio­gi­nės įta­kos jų ga­li­my­bėms pa­si­rū­pin­ti sa­vi­mi, vals­ty­bė, pa­gerb­da­ma šių as­me­nų in­dė­lį į ša­lies ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mą, tu­ri nors iš da­lies kom­pen­suo­ti šių as­me­nų lai­do­ji­mo iš­lai­das.

Įsta­ty­mo pa­tai­so­mis siū­lo­ma įtvir­tin­ti, kad ne­prik­lau­so­my­bės gy­nė­jai, pri­pa­žin­ti ne­dar­bin­gais ar iš da­lies dar­bin­gais dėl 1991 me­tų sau­sio 11–13 die­no­mis ir vė­liau vyk­dy­tos SSRS ag­re­si­jos, bū­tų lai­do­ja­mi vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis, ski­riant vien­kar­ti­nę 40 ba­zi­nių so­cia­li­nių iš­mo­kų dy­džio pa­šal­pą – 1520 eu­rų.

Mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, as­me­nų, ku­riems pri­pa­žin­tas ne­prik­lau­so­my­bės gy­nė­jų tei­si­nis sta­tu­sas, yra apie tūks­tan­tį. Iš jų 110 yra pri­pa­žin­ti ne­dar­bin­gais ar iš da­lies dar­bin­gais. Ti­kė­ti­nas vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų po­rei­kis įsta­ty­mui įgy­ven­din­ti, mi­nis­te­ri­jos skai­čia­vi­mais, 2016 me­tais su­da­ry­tų apie 8,5 tūkst. eu­rų, 2017-ai­siais – 12,2 tūkst. eu­rų, 2018 me­tais – 18,2 tūkst. eu­rų. Pa­pras­ta lai­do­ji­mo pa­šal­pa Lie­tu­vo­je sie­kia aš­tuo­nias ba­zi­nes so­cia­li­nes iš­mo­kas – 304 eu­rus.

SADM duo­me­ni­mis, 75–100 proc. dar­bin­gu­mo per Sau­sio įvy­kius ne­te­ku­siems gy­nė­jams mo­ka­ma 464 eu­rų vals­ty­bi­nė pen­si­ja. Pra­ra­du­sie­ji 60–70 proc. dar­bin­gu­mo gau­na 348 eu­rų, 45–55 proc. – 232 eu­rų vals­ty­bi­nę pen­si­ją. Lais­vės gy­nė­jams nu­ma­ty­tos ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų kom­pen­sa­ci­jos, trans­por­to, gy­dy­mo­si leng­va­tos.