Laisvės gynėjų dienos minėjimo renginių programa
Sau­sio 13-ąją mi­nė­si­me Lais­vės gy­nė­jų die­ną. Pri­si­min­ti prieš 26-erius me­tus vy­ku­sius mū­sų Vals­ty­bei ir Tau­tai reikš­min­gus įvy­kius ga­lė­si­me vi­so­je Lie­tu­vo­je vyk­sian­čiuo­se ren­gi­niuo­se.

LIE­TU­VOS LAIS­VĖS GY­NĖ­JŲ DIE­NOS MI­NĖ­JI­MO REN­GI­NIŲ VIL­NIU­JE PROGRAMA

Sau­sio 12 d., ketvirtadienis

12 val.

Iš­kil­min­ga Lais­vės gy­nė­jų ri­kiuo­tė Lie­tu­vos lais­vės gy­nė­jų galerijoje*

13.30–16.20 val.

Lais­vės gy­nė­jų su­si­ti­ki­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Ko­vo 11-osios Ak­to salėje*

17–22 val.

At­vi­rų du­rų va­lan­dos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Lie­tu­vos lais­vės gy­nė­jų ir Vi­tra­žo ga­le­ri­jo­se (Sei­mo I rū­mai)

Ati­da­ry­tas Sei­mo Sau­sio 13-osios memorialas

17.30 val.

At­mi­ni­mo lau­žų už­de­gi­mo ce­re­mo­ni­ja prie Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokšto

18 val.

Poe­zi­jos ir mu­zi­kos va­lan­da „Ne­ri­mo min­tys“ Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokšte

18 val.

Sau­sio 13-osios me­mo­ria­lo iš­kil­min­gas ati­da­ry­mas ir at­mi­ni­mo lau­žų už­de­gi­mas prie Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos pastato

19–19.30 val.

At­mi­ni­mo lau­žų už­de­gi­mo ce­re­mo­ni­ja Ne­prik­lau­so­my­bės aikštėje

19.30 val.

Są­jū­džio va­lan­da Ne­prik­lau­so­my­bės aikštėje

20 val.

Kon­cer­tas „In me­mo­riam“ Šv. Jo­nų bažnyčioje

20.30 val.

Tra­di­ci­nis Par­la­men­to gy­nė­jų su­si­ti­ki­mas Vil­niaus įgu­los ka­ri­nin­kų ramovėje

Sau­sio 13 d., penktadienis

8 val.

Pi­lie­ti­nė ak­ci­ja „At­min­tis gy­va, nes liu­di­ja“. Kiek­vie­na­me lan­ge už­de­ga­mos žvakutės

9 val.

Gė­lių pa­dė­ji­mo ce­re­mo­ni­ja prie Ko­vo 11-ajai skir­to pa­mink­lo „Ži­nia“ Ne­prik­lau­so­my­bės aikštėje

10 val.

Iš­kil­min­gas Lais­vės gy­nė­jų die­nos mi­nė­ji­mas ir Lais­vės pre­mi­jų įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Ko­vo 11-osios Ak­to salėje*

12 val.

Vals­ty­bės vė­lia­vos pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja Ne­prik­lau­so­my­bės aikštėje

12.30–14.30 val.

At­vi­rų du­rų va­lan­dos Sei­mo Lie­tu­vos lais­vės gy­nė­jų ir Vi­tra­žo ga­le­ri­jo­se (Sei­mo I rū­mai)

Ati­da­ry­tas Sei­mo Sau­sio 13-osios memorialas

13.30 val.

Žu­vu­sių­jų pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­ja An­ta­kal­nio kapinėse

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų ka­rių pa­gar­ba Lais­vės gy­nė­jams, pa­lai­do­tiems Aly­taus, Kau­no, Kė­dai­nių, Ma­ri­jam­po­lės, Ro­kiš­kio, Vil­niaus kapinėse

15 val.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo va­do­vy­bės ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės su­si­ti­ki­mas su žu­vu­sių­jų ar­ti­mai­siais ir nu­ken­tė­ju­siais nuo So­vie­tų Są­jun­gos ag­re­si­jos 1991 me­tais Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Kons­ti­tu­ci­jos sa­lė­je* (da­ly­vau­ja as­me­nys, ga­vę kvie­ti­mus į 2017 me­tų Lais­vės gy­nė­jų die­nos mi­nė­ji­mą)

17.30 val.

Šv. Mi­šios Vil­niaus ar­ki­ka­ted­ro­je bazilikoje

Sau­sio 14 d., šeštadienis

12–13.30 val.

XXVI tra­di­ci­nis tarp­tau­ti­nis pa­gar­bos bė­gi­mas „Gy­vy­bės ir mir­ties ke­liu“ (An­ta­kal­nio ka­pi­nės-Te­le­vi­zi­jos bokš­tas)

12 val.

Nu­ken­tė­ju­sių­jų nuo so­vie­tų ag­re­si­jos su­si­ti­ki­mas Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokšte

* – su kvietimais

PAR­ODOS IR EKSPOZICIJOS

2017 m. sau­sio 9–31 d.

Fo­tog­ra­fi­jų par­odos, skir­tos Lais­vės gy­nė­jų die­nai at­min­ti, eks­po­na­vi­mas Sei­mo Vi­tra­žo galerijoje

Par­odos lan­ky­mas: sau­sio 12 d. nuo 17 val. iki 22 d.; sau­sio 13 d. nuo 12.30 val. iki 14.30 val.; sau­sio 20, 27 d. nuo 11 val. iki 15 val.

Fo­tog­ra­fi­jų par­odos, skir­tos Lais­vės pre­mi­jų lau­rea­tams, eks­po­na­vi­mas Vi­tra­žo galerijoje

Par­odos lan­ky­mas: sau­sio 12 d. nuo 17 val. iki 22 d.; sau­sio 13 d. nuo 12.30 val. iki 14.30 val.; sau­sio 20, 27 d. nuo 11 val. iki 15 val.

Fo­tog­ra­fi­jų par­odos „Lais­vės gy­ni­mas Lie­tu­vo­je 1991 m. sau­sy­je“ eks­po­na­vi­mas Sei­mo II rū­mų galerijoje

Par­odos lan­ky­mas: iki sau­sio 30 d. kas­dien 8–17 val.

Fo­tog­ra­fi­jų par­odos „Lais­vės gy­ni­mas 1990–1991 me­tais“ eks­po­na­vi­mas Sei­mo III rū­mų par­odų galerijoje*

* – su kvietimais

Sau­sio 10–31 d.

Kil­no­ja­mo­sios par­odos „Kal­ban­čios ba­ri­ka­dos“ eks­po­na­vi­mas ir lan­ky­mas Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­kos at­riu­me (3 a.).

Par­oda lan­ko­ma nuo 8 val. iki 21 val. – pir­ma­die­niais-penk­ta­die-niais; nuo 10 val. iki 18 val. – šeš­ta­die­niais-sek­ma­die­niais.

Sau­sio 12 d., ketvirtadienis

10–18 val. – At­vi­rų du­rų diena

Ge­no­ci­do au­kų mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­jų (Au­kų g. 2A) ir Tus­ku­lė­nų rim­ties par­ko me­mo­ria­li­nio komp­lek­so mu­zie­ji­nės eks­po­zi­ci­jos „Tus­ku­lė­nų dva­ro pa­slap­tys“ lan­ky­mas (Bal­ta­sis dva­re­lis, Žir­mū­nų g. 1N)

Kop­ly­čios-ko­lum­ba­riu­mo lan­ky­mas (Žir­mū­nų g. 1F)

Ge­no­ci­do au­kų mu­zie­jaus Kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je – na­cio­na­li­nio mo­ki­nių kon­kur­so „Lie­tu­vos ko­vų už lais­vę ir ne­tek­čių is­to­ri­ja“ dar­bų paroda

Tus­ku­lė­nų rim­ties par­ko me­mo­ria­li­nio komp­lek­so Kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je – Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus kil­no­ja­mo­ji par­oda „Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­ri­nin­kai – gink­luo­tos re­zis­ten­ci­jos da­ly­viai 1944–1946 m.“

Edu­ka­ci­nių už­duo­čių at­li­ki­mas (Ofi­ci­na, Žir­mū­nų g. 1F)

Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­te – na­cio­na­li­nio mo­ki­nių kon­kur­so „Lie­tu­vos ko­vų už lais­vę ir ne­tek­čių is­to­ri­ja“ Sau­sio 13 d. skir­tų ma­ke­tų bei ki­tų dar­bų par­oda** (Sau­sio 13-osios g. 10)

Sau­sio 13 d., penktadienis

10–18 val. – At­vi­rų du­rų diena

Ge­no­ci­do au­kų mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­jų (Au­kų g. 2A) ir Tus­ku­lė­nų rim­ties par­ko me­mo­ria­li­nio komp­lek­so mu­zie­ji­nės eks­po­zi­ci­jos „Tus­ku­lė­nų dva­ro pa­slap­tys“ lan­ky­mas (Bal­ta­sis dva­re­lis, Žir­mū­nų g. 1N)

Kop­ly­čios-ko­lum­ba­riu­mo lan­ky­mas (Žir­mū­nų g. 1F)

Ge­no­ci­do au­kų mu­zie­jaus Kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je – na­cio­na­li­nio mo­ki­nių kon­kur­so „Lie­tu­vos ko­vų už lais­vę ir ne­tek­čių is­to­ri­ja“ dar­bų paroda

Tus­ku­lė­nų rim­ties par­ko me­mo­ria­li­nio komp­lek­so Kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je – Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus kil­no­ja­mo­ji par­oda „Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­ri­nin­kai – gink­luo­tos re­zis­ten­ci­jos da­ly­viai 1944–1946 m.“

15 val. – rež. Vy­tau­to Da­ma­še­vi­čiaus do­ku­men­ti­nio fil­mo „Ba­ri­ka­dų vai­kai“ (1991 m., 10 min.) rodymas

15.10 val. – rež. Sau­liaus Ber­ži­nio do­ku­men­ti­nio fil­mo „Lie­tu­viš­ki ki­no die­no­raš­čiai“ (1991 m., 58 min.) ro­dy­mas (Ofi­ci­na, Žir­mū­nų g. 1F)

Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­te – na­cio­na­li­nio mo­ki­nių kon­kur­so „Lie­tu­vos ko­vų už lais­vę ir ne­tek­čių is­to­ri­ja“ Sau­sio 13 d. skir­tų ma­ke­tų bei ki­tų dar­bų par­oda** (Sau­sio 13-osios g. 10)

** Par­oda bus eks­po­nuo­ja­ma nuo sau­sio 10 d.

Sa­vi­val­dy­bė­se vyk­sian­čių ren­gi­nių prog­ra­mą ga­li­ma ras­ti čia