Laisvės gynėjai susitiko Seime
Lie­tu­vo­je pra­si­dė­jo Lais­vės gy­nė­jų die­nai skir­ti ren­gi­niai.

Ket­vir­ta­die­nį, Sau­sio 13-osios iš­va­ka­rė­se, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me tra­di­ciš­kai su­si­rin­ko Lie­tu­vos lais­vės gy­nė­jai.

Pu­siau­die­nį, Sei­me esan­čio­je Lie­tu­vos lais­vės gy­nė­jų ga­le­ri­jo­je, Lais­vės gy­nė­jai sto­jo į iš­kil­min­gą ri­kiuo­tę. Kiek vė­liau, Ko­vo 11-osios Ak­to sa­lė­je pra­si­dė­jo bend­ra­žy­gių su­si­ti­ki­mas.

Su­si­ti­ki­mo da­ly­vius pa­svei­ki­no Sei­mo Pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis, kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis, pir­ma­sis at­kur­tos ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos vals­ty­bės va­do­vas, Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos Pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Lands­ber­gis. Ku­ni­gas Ro­ber­tas Gri­gas su­si­ti­ki­mo da­ly­vius pa­kvie­tė bend­rai mal­dai.

Su­si­ti­ki­me taip pat da­ly­va­vo Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rai, ki­ti gar­bin­gi sve­čiai, taip pat jau­nie­ji šau­liai ir moks­lei­viai.