Laisvėje esantiems nuteistiesiems – griežtesnė priežiūra
Pre­zi­den­tė šian­dien ini­ci­juo­ja Pro­ba­ci­jos įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rias ar­ti­miau­siu me­tu teiks Sei­mui. Pa­tai­so­mis ti­ki­ma­si, kad Pro­ba­ci­jos sis­te­ma tu­rė­tų veik­ti pa­ti­ki­miau.

Lais­vė­je esan­tys nu­teis­tie­ji da­ro vis nau­jus pa­žei­di­mus, jų prie­žiū­ra yra ne­pa­kan­ka­ma. Pro­ba­ci­jos sis­te­ma tu­rė­tų veik­ti kur kas pa­ti­ki­miau, ki­taip bus su­nku už­ti­krin­ti, kad pa­na­šios ne­lai­mės, ko­kia įvy­ko Kra­žiuo­se, at­ei­ty­je ne­pa­si­kar­tos.

An­tra­die­nį Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su­si­ti­kio su Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­re Ži­vi­le Mi­kė­nai­te ir Po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­niu ko­mi­sa­ru Li­nu Per­na­vu ir ap­ta­rė, ko­kių prie­mo­nių rei­kia im­tis, kad pro­ba­ci­jos sis­te­ma veik­tų efek­ty­viai, ir kaip už­ti­krin­ti veiks­min­gą so­cia­li­nę nu­teis­tų­jų rea­bi­li­ta­ci­ją.

„Kai ku­rie nu­teis­tie­ji, at­si­dū­rę lais­vė­je, ne­su­ge­ba jos ver­tin­ti, ne­vyk­do teis­mo duo­tų įpa­rei­go­ji­mų, smur­tau­ja. Jie vaikš­to tarp ki­tų žmo­nių kaip tik­sin­čios bom­bos. Bū­ti­na griež­tin­ti pro­ba­ci­jos są­ly­gas, kad at­si­ras­tų rea­lus me­cha­niz­mas, kaip ap­sau­go­ti vi­suo­me­nę nuo grės­mę ke­lian­čių as­me­nų“, – sa­kė Pre­zi­den­tė.

Įsta­ty­mo pa­tai­so­mis siū­lo­ma, kad tais at­ve­jais, kai nu­teis­tas as­muo, esan­tis lais­vė­je, dėl ne­pa­tei­si­na­mų prie­žas­čių ne­vyk­do teis­mo skir­tų įpa­rei­go­ji­mų, pro­ba­ci­jos par­ei­gū­nai tu­rė­tų per 24 va­lan­das kreip­tis į teis­mą dėl baus­mės pa­kei­ti­mo – jos su­griež­ti­ni­mo ar­ba nu­teis­to­jo grą­ži­ni­mo į įka­li­ni­mo įstai­gą. O teis­mas ne vė­liau kaip per tris die­nas tu­rė­tų spręs­ti klau­si­mą dėl baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mo ar lyg­ti­nio pa­lei­di­mo pa­nai­ki­ni­mo.

Prieš tre­jus me­tus pri­im­tas Pro­ba­ci­jos įsta­ty­mas nu­ma­to, kad as­me­nys, ku­riems baus­mės vyk­dy­mas yra ati­dė­tas ar­ba ku­rie yra lyg­ti­nai pa­leis­ti iš pa­tai­sos įstai­gų, tu­ri bū­ti ste­bi­mi ir pri­žiū­ri­mi. Teis­mai nu­teis­tuo­sius ga­li įpa­rei­go­ti pra­dė­ti dirb­ti ar­ba už­si­re­gis­truo­ti dar­bo bir­žo­je, be teis­mo su­ti­ki­mo ne­keis­ti dar­bo, gy­ve­na­mo­sios vie­tos, da­ly­vau­ti smur­ti­nį el­ge­sį kei­čian­čio­se so­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos prog­ra­mo­se.

Tarp įpa­rei­go­ji­mų yra nu­ma­ty­tas ir pri­klau­so­my­bės li­gų gy­dy­mas, kai nu­teis­ta­sis pats su tuo su­tin­ka. Ta­čiau par­ei­gū­nai, nu­teis­to­jo ar­ti­mie­ji ir me­di­kai ne­pa­kan­ka­mai nau­do­ja­si įsta­ty­mų su­tei­kia­mo­mis ga­li­my­bė­mis dėl as­mens pri­vers­ti­nio gy­dy­mo nuo pri­klau­so­my­bės al­ko­ho­liui, kai jis ke­lia grės­mę vi­suo­me­nei.

Pro­ba­ci­jos par­ei­gū­nai, kon­tro­liuo­da­mi lais­vė­je esan­čius nu­teis­tuo­sius, tu­rė­tų ak­ty­viai bend­ra­dar­biau­ti su po­li­ci­jos par­ei­gū­nais, pa­si­telk­ti po­li­ci­jos rė­mė­jus, bend­ruo­me­nes, sa­vi­val­dos at­sto­vus, nu­teis­tų­jų kai­my­nus.