Laisvę šlovins europinė poezija
Bal­ti­jos ša­lių dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių at­kū­ri­mo su Va­ka­rų Eu­ro­pos vals­ty­bė­mis 25-ąsias me­ti­nes Vil­niu­je pa­žy­mės iš rek­la­mi­nių sten­dų be­si­lie­jan­ti poe­zi­ja apie lais­vę.

Rugp­jū­čio 27 die­ną su­kaks 25 me­tai nuo ta­da, kai Briu­se­ly­je bu­vo pri­im­ta dek­la­ra­ci­ja dėl dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių su Bal­ti­jos vals­ty­bė­mis – Es­ti­ja, Lat­vi­ja ir Lie­tu­va – at­kū­ri­mo ar už­mez­gi­mo „ne­del­siant“. Ny­der­lan­dų am­ba­sa­da Vil­niu­je ki­toms Lie­tu­vo­je vei­kian­čioms da­bar­ti­nių Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių na­rių dip­lo­ma­ti­nėms at­sto­vy­bėms šį is­to­ri­nį fak­tą pa­siū­lė pa­mi­nė­ti poe­tiš­kai – pa­ger­biant lais­vę ir ne­prik­lau­so­my­bę vi­so­mis ati­tin­ka­mų ES vals­ty­bių na­rių kal­bo­mis. 23 Lie­tu­vo­je akre­di­tuo­tos ES vals­ty­bių na­rių am­ba­sa­dos pri­si­jun­gė prie ini­cia­ty­vos ir pa­tei­kė lais­vę ar ne­prik­lau­so­my­bę ap­dai­nuo­jan­tį na­cio­na­li­nį ei­lė­raš­tį.

Šiuos pos­mus bus ga­li­ma ras­ti vi­sa­me Vil­niu­je. Jie bus eks­po­nuo­ja­mi trans­por­to sto­te­lių pa­vil­jo­nuo­se bei reik­la­mi­nių sten­gų vi­tri­no­se. Ei­lė­raš­čiai bus skel­bia­mi pir­mas dvi rugp­jū­čio sa­vai­tes.

Es­ti­ja pro­jek­tui pri­sta­tė ži­no­mos XIX a. poe­tės Ly­dios Koi­du­la ei­lė­raš­tį „Prieš­mir­ti­nis žo­dis – Es­ti­jai“, Grai­ki­ja – And­reas Kal­vas ei­les, Is­pa­ni­ja – iš­trau­ką iš ži­no­miau­sio ra­šy­to­jo Mi­ge­lio de Ser­van­te­so kū­ri­nio „Iš­mo­nin­ga­sis hi­dal­gas Don Ki­cho­tas iš La Man­šo“, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja – iš­trau­ką iš Vil­ja­mo Šeks­py­ro „Ham­le­to“.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pro­jek­tui at­rin­ko poe­to Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus ei­lė­raš­tį „Kaip lais­vė“. 1974 me­tais par­ašy­tos ei­lės Ne­prik­lau­so­my­bės auš­ro­je vir­to vie­na po­pu­lia­riau­sių dai­nų, ku­rią at­li­ko at­li­kė­ja Eu­ri­ka Ma­sy­tė.

.