Laiško dėl įtartino pirkimo autorės apskųstos STT
Apie ga­li­mą biu­dže­to lė­šų švais­ty­mą pra­ne­šu­sioms Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­do ad­mi­nis­tra­ci­jos dar­buo­to­joms gre­sia ne­ma­lo­nu­mai. Jų va­do­vė krei­pė­si į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą (STT) dėl ga­li­mo šių dar­buo­to­jų pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir į Vals­ty­bi­nę duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­ją dėl as­mens duo­me­nų at­sklei­di­mo.

Be to, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM) vi­daus au­di­to ir fon­do ad­mi­nis­tra­ci­jos dar­buo­to­jai ta­rė­si, kaip laiš­ką mi­nis­trui „pri­temp­ti“ iki tei­sės ak­to pa­žei­di­mo.

Po šio at­ve­jo so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras Li­nas Ku­ku­rai­tis už­sa­kė au­di­tą SADM vi­daus au­di­tui ir Vai­ko iš­lai­ky­mo fon­do ad­mi­nis­tra­ci­jos veik­los pa­ti­kri­ni­mą.

„Aš ne­pat­vir­ti­nau So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos vi­daus au­di­to re­ko­men­da­ci­jų, ne­priė­miau iš­va­dų ir už­sa­kiau pa­pil­do­mai ne­prik­lau­so­mą au­di­tą, kad at­lik­tų vi­sos fon­do veik­los au­di­tą. Taip pat už­sa­kė­me, kad Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos au­di­tas at­lik­tų mū­sų vi­daus au­di­to sky­riaus veik­los au­di­tą, kaip or­ga­ni­zuo­ja­ma veik­la au­di­to sky­riu­je“, – BNS sa­kė mi­nis­tras.

Anot jo, to­kių prie­mo­nių im­ta­si, nes SADM pa­sie­kė in­for­ma­ci­ja apie gal­būt ša­liš­kai at­lik­tą Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­do au­di­tą.

Nors ne­vei­kia, no­ri sumokėti

Laiš­ką L.Ku­ku­rai­čiui pra­ėju­sių me­tų gruo­dį par­ašė Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­do Fi­nan­sų ir aps­kai­tos sky­riaus ve­dė­ja Vik­to­ri­ja Kap­lan-Ba­ra­no­va bei Iš­mo­kų sky­riaus ve­dė­ja Re­gi­na Da­gie­nė.

Mo­te­rys nuo­gąs­ta­vo, kad fon­das ga­li bend­ro­vei „Al­go­rit­mų sis­te­mos“ su­mo­kė­ti be­veik 50 tūkst. eu­rų už in­for­ma­ci­nės sis­te­mos įdie­gi­mą, nors ši ne­vei­kia. V.Kap­lan-Ba­ra­no­va tei­gė su­ži­no­ju­si, kad bend­ro­vei už at­lik­tus dar­bus pla­nuo­ja­ma su­mo­kė­ti 49 tūkst. 115 eu­rų. Anks­čiau bend­ro­vei „Doc­lo­gix“ su­mo­kė­ti 8,5 tūkst. eu­rų už duo­me­nų val­dy­mo sis­te­mos prog­ra­mos su­kū­ri­mą.

„Šiai die­nai (...) nau­ja in­for­ma­ci­nė sis­te­ma ne­įdieg­ta, ka­dan­gi la­bai daug funk­ci­jų ne­vei­kia, kai kur net ne­sup­rog­ra­muo­tos są­sa­jos tarp po­sis­te­mių“, – tei­gė laiš­ko mi­nis­trui au­to­rės.

Jos pers­pė­jo, kad fon­do ad­mi­nis­tra­ci­jai eko­no­miš­kai ne­nau­din­ga su­mo­kė­ti „Al­go­rit­mo sis­te­moms“ už fak­tiš­kai at­lik­tus dar­bus. Anot dvie­jų fon­do sky­rių ve­dė­jų, su­mo­kė­jus mi­nė­tus 49 tūkst. eu­rų, Vals­ty­bės kon­tro­lė ga­li kreip­tis į pro­ku­ra­tū­rą dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo, ka­dan­gi prog­ra­ma ne­įdieg­ta ir ati­tin­ka­mai ne­eksp­loa­tuo­ja­ma.

„Vi­sa su­tar­ties ver­tė – 98 tūkst. eu­rų. Pa­gal ją nu­ma­ty­ta, kad 40 proc. su­tar­ties ver­tės ap­mo­ka­ma įdie­gus sis­te­mą, o 60 proc. – po ban­do­mo­sios eksp­loa­ta­ci­jos. Iš­ėjo taip, kad in­for­ma­ci­nė sis­te­ma ne­įdieg­ta nu­sta­ty­tais ter­mi­nais, o die­gi­mo eta­pą Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba pra­tęs­ti at­si­sa­kė“, – BNS sa­kė V.Kap­lan– Ba­ra­no­va.

„Pa­ra­šiau mi­nis­trui, ar tu­ri­me tei­sę mo­kė­ti. No­rė­jau tu­rė­ti už­ti­kri­ni­mą. Kaip fi­nan­si­nin­kė nuo­gąs­ta­vau, kad ga­liu lik­ti kal­ta, kad pa­skui ne­sa­ky­tų, jog pa­da­riau tai, ko ne­tu­rė­jau“, – tvir­ti­no ji.

Fi­nan­si­nin­kė pa­tvir­ti­no, kad da­lis dar­bų iš tie­sų at­lik­ta, bet sis­te­ma dar­bui ne­tin­ka­ma.

Par­ama ali­men­tų ne­gau­nan­tiems vai­kams už­sii­man­čio fon­do Iš­mo­kų sky­riaus ve­dė­ja R.Da­gie­nė BNS pa­sa­ko­jo, kad di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jai Inai Sku­bi­lo­vie­nei, da­bar lai­ki­nai va­do­vau­jan­čiai įstai­gai, nu­spren­dus do­ku­men­tų val­dy­mo sis­te­mą dar­bui su eu­ru ne­pri­tai­ky­ti, dėl to šiuo me­tu sky­riaus dar­buo­to­jai gau­tą in­for­ma­ci­ją, iš­reikš­tą eu­rais, kon­ver­tuo­ja į li­tus ir su­ve­da į prog­ra­mą, aps­kai­čiuo­ja iš­mo­kos dy­dį li­tais ir kon­ver­tuo­ja į eu­rus.

Ieš­ko­jo punk­to nuobaudai

Po laiš­ko mi­nis­trui Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­do ad­mi­nis­tra­ci­ją užg­riu­vo SADM vi­daus au­di­tas. Jo iš­va­dos pri­tren­kė R.Da­gie­nę ir V .Kap­lan-Ba­ra­no­vą.

Anot I.Sku­bi­lo­vie­nės, mi­nis­trui per­duo­ti duo­me­nys yra kon­fi­den­cia­lūs ir nau­do­ja­mi tik Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­do ad­mi­nis­tra­ci­jos veik­lo­je.

Mo­te­rys ap­kal­tin­tos, kad ne­si­lai­kė su­bor­di­na­ci­jos, įspė­da­mos mi­nis­te­ri­jos va­do­vą apie ga­li­mą vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų iš­švais­ty­mą. O fak­tas, kad laiš­kas L.Ku­ku­rai­čiui iš­siųs­tas iš as­me­ni­nio elek­tro­ni­nio pa­što, grė­sė tar­ny­bi­ne nuo­bau­da.

Kad joms gre­sia ne­ma­lo­nu­mui, sky­rių ve­dė­jos su­ži­no­jo at­si­tik­ti­nai.

„Į sa­vo elek­tro­ni­nį pa­štą ga­vau pa­ve­di­mą, ką pa­da­ry­ti, ir ten ne­ty­čia bu­vo pri­dė­tas su­si­ra­ši­nė­ji­mas, kaip mus „pri­trauk­ti“ prie ko­kio nors straips­nio. At­ėjo pir­mi­nė iš­va­da, kad pa­žei­dė­me su­bor­di­na­ci­ją, ir an­tras da­ly­kas, aš iš­siun­čiau laiš­ką iš as­me­ni­nio pa­što“, – BNS pa­sa­ko­jo V.Kap­lan-Ba­ra­no­va.

Su­si­ra­ši­nė­ji­me tarp SADM au­di­to­riaus ir Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­do dar­buo­to­jos teig­ta: „Ma­nau, kad pa­nag­ri­nė­jus jų pri­de­da­mų do­ku­men­tų ir pa­čių skun­dų tu­ri­nį drą­siai ga­li­me pri­temp­ti prie jū­sų nu­ro­dy­to tei­sės ak­to punk­to pa­žei­di­mą. Nes bū­tent kal­ba ei­na apie die­gi­mo eta­pą, ku­rio in­for­ma­ci­ja lai­ko­ma kon­fi­den­cia­lia, jū­sų pa­mi­nė­to tei­sės ak­to kon­teks­te“. Ki­ta­me laiš­ke ra­šy­ta: „Čia man dar lie­pė pa­ana­li­zuo­ti pa­gal jū­sų pra­šy­mą, ar tie va­di­na­mi „pra­šy­mai“ ga­lė­jo bū­ti siun­čia­mi per nuo­sa­vą el.pa­štą (...) Gal ga­li­ma per ši­tą punk­tą ką nors su­gal­vo­ti, nes šiaip jau klau­si­mas yra la­bai „sli­dus.“

Be to, fon­do va­do­vy­bei su­ži­no­jus apie dvie­jų dar­buo­to­jų laiš­ką mi­nis­trui, joms tuoj pat bu­vo pa­nai­kin­ta prie­iga prie da­lies elek­tro­ni­nių do­ku­men­tų. Sky­rių ve­dė­jo tvir­ti­no gir­dė­ju­sios ir apie ne­va ren­gia­mą fon­do ad­mi­nis­tra­ci­jos reor­ga­ni­za­ci­ją.

Laiš­ką L.Ku­ku­rai­čiui pra­ėju­sių me­tų gruo­dį par­ašė Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­do Fi­nan­sų ir aps­kai­tos sky­riaus ve­dė­ja Vik­to­ri­ja Kap­lan-Ba­ra­no­va bei Iš­mo­kų sky­riaus ve­dė­ja Re­gi­na Da­gie­nė.

Pa­aiš­kė­jus šiems fak­tams, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras ne­pat­vir­ti­no gau­tų au­di­to iš­va­dų ir į fon­dą bei SADM vi­daus au­di­to sky­rių pa­siun­tė ti­krin­to­jus. Be to, jo įsa­ky­mu Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­do va­do­vy­bė įpa­rei­go­ta de­rin­ti vi­sus raš­tus, iš­ei­nan­čius į iš­orę. Pa­sak L.Ku­ku­rai­čio, to­kiu bū­du mi­nis­te­ri­ja ban­do su­pras­ti, kas šiuo me­tu da­ro­ma įstai­go­je, ir tuo pa­čiu no­ri­ma ap­si­sau­go­ti nuo ne­prog­no­zuo­ja­mų veiks­mų.

„Nep­rik­lau­so­mas au­di­tas tu­rė­tų įver­tin­ti vi­są pro­ce­są, kas čia vy­ko, ir pa­teik­ti iš­va­das, kaip ge­riau­sia su­val­dy­ti si­tua­ci­ją“, – BNS tei­gė mi­nis­tras.

Aps­kun­dė STT ir Duo­me­nų ap­sau­gos tarnybai

Ne­pai­sant užg­riu­vu­sių ti­krin­to­jų laiš­ko mi­nis­trui au­to­rėms to­liau gre­sia ne­ma­lo­nu­mai.

Fon­do va­do­vė I.Sku­bi­lo­vie­nė ko­vo 15 die­ną krei­pė­si į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą, pra­šy­da­ma nu­sta­ty­ti, ar Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­do ad­mi­nis­tra­ci­jos Fi­nan­sų ir aps­kai­tos sky­riaus ve­dė­jos ir Iš­mo­kų sky­riaus ve­dė­jos krei­pi­ma­sis į L.Ku­ku­rai­tį ga­li bū­ti trak­tuo­ja­mas kaip pikt­nau­džia­vi­mas tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi.

Anot I.Sku­bi­lo­vie­nės, mi­nis­trui per­duo­ti duo­me­nys yra kon­fi­den­cia­lūs ir nau­do­ja­mi tik Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­do ad­mi­nis­tra­ci­jos veik­lo­je.

Tuo pat me­tu kreip­ta­si ir į Vals­ty­bi­nę duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­ją, pra­šant nu­sta­ty­ti, ar mi­nė­tos dar­buo­to­jos ne­pa­žei­dė As­mens duo­me­nų tei­si­nės ap­sau­gos įsta­ty­mo nuo­sta­tų, at­skleis­da­mos mi­nis­trui pri­va­čių as­me­nų as­mens ko­dus. Šie duo­me­nys fi­gū­ra­vo mi­nis­trui pa­teik­tų do­ku­men­tų prie­duo­se.

STT at­sto­vė Re­na­ta Sau­ly­tė – Smals­kė BNS pa­tvir­ti­no, kad gau­tas Vai­ko iš­lai­ky­mo fon­do ad­mi­nis­tra­ci­jos par­eiš­ki­mas dėl ga­li­mai pa­da­ry­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos sau­gant as­mens duo­me­nis. Pa­sak jos, šiuo me­tu at­lie­ka­ma ad­mi­nis­tra­ci­nė pro­ce­dū­ra – pra­šo­ma pa­teik­ti pa­pil­do­mų do­ku­men­tų, nag­ri­nė­ja­ma pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja.

Ap­ri­bo­jo prie­igą prie dokumentų

Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­do di­rek­to­rės par­ei­gas ei­nan­ti I.Sku­bi­lo­vie­nė BNS sa­kė, kad prie­iga V.Kap­lan-Ba­ra­no­vai prie tam ti­krų do­ku­men­tų pa­nai­kin­ta pa­tvir­ti­nus nau­ją do­ku­men­tų val­dy­mo tvar­ką.

„Bu­vo per­žiū­rė­tos vi­sos tei­sės ir pa­ko­re­guo­tos tam ti­kros prie­igos prie do­ku­men­tų, nes do­ku­men­tai yra kai ku­rie ri­bo­to nau­do­ji­mo, pa­vyz­džiui, ūkio, per­so­na­lo ir taip to­liau. Bu­vo pa­ko­re­guo­tos (prie­igos – BNS). Ma­tyt, ši­tas ir bu­vo trak­tuo­ta kaip ap­ri­bo­ji­mas ma­ty­ti kai ku­riuos do­ku­men­tus. Pa­gal kom­pe­ten­ci­ją kiek­vie­nas sky­rius, kiek­vie­no sky­riaus dar­buo­to­jas ar­ba ve­dė­jas tu­ri tei­sę ma­ty­ti, re­gis­truo­ti, reng­ti, tvir­tin­ti, vi­zuo­ti tik pa­gal jo kom­pe­ten­ci­ją pri­klau­san­čius do­ku­men­tus“, – tei­gė fon­do va­do­vė.

Ji at­me­tė sky­riaus ve­dė­jų nuo­gąs­ta­vi­mus, kad už laiš­ką mi­nis­trui jos ga­li su­lauk­ti ko­kių nors nuo­bau­dų.

„Tos bai­mės man pir­mą sy­kį bu­vo iš­girs­tos iš vie­šo­sios erd­vės, aš apie tas bai­mes nie­ko ne­ži­nau ir ne­gir­dė­jau“, – kal­bė­jo I.Sku­bi­lo­vie­nė.

Pa­klaus­ta apie ga­li­mą ad­mi­nis­tra­ci­jos reor­ga­ni­za­vi­mą, ji tei­gė, kad įstai­gos or­ga­ni­za­ci­nę val­dy­mo struk­tū­rą tvir­ti­na mi­nis­tras.

„Ir tik mi­nis­tras ga­li pri­im­ti spren­di­mą keis­ti or­ga­ni­za­ci­nę val­dy­mo struk­tū­rą ir spręs­ti klau­si­mą dėl reor­ga­ni­za­ci­jų. Aš ne­ga­liu sa­vo no­ru ar įsa­ky­mu pa­da­ry­ti taip ar­ba ki­taip“, – pa­brė­žė ji.

Ko­men­tuo­da­ma si­tua­ci­ją dėl nau­jos in­for­ma­ci­nės sis­te­mos die­gi­mo, fon­do va­do­vė tei­gė, kad pro­ce­sas už­tru­ko, nes dar­bų apim­tys bu­vo di­des­nės nei ti­kė­jo­si die­gė­jas. Ji pri­pa­ži­no, kad dirb­ti su da­bar­ti­ne prog­ra­ma la­bai ne­pa­to­gu.

„Dirb­ti la­bai ne­pa­to­gu, dėl to mes ir no­rė­jo­me įdieg­ti in­for­ma­ci­nę val­dy­mo sis­te­mą. Die­gi­mas šiek tiek už­tru­ko, su­si­dū­rė­me su tam ti­krais su­nku­mais, truk­džiais. Tu­ri­me la­bai di­de­lius in­for­ma­ci­jos kie­kius, dėl to tie­kė­jas ne­spė­jo lai­ku įvyk­dy­ti sa­vo su­tar­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų“, – tei­gė ji.

I.Sku­bi­lo­vie­nė ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, kas bus to­liau su šios sis­te­mos die­gi­mu.

„Mes kreip­si­mės į Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bą, kad jie pa­tar­tų, kaip elg­tis to­kiu at­ve­ju. Kiek­vie­ną sa­vo veiks­mą de­ri­na­me su Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba“, – tvir­ti­no ji.

Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­do ad­mi­nis­tra­ci­ja su­tar­tį su bend­ro­ve „Al­go­rit­mų sis­te­mos“ dėl in­for­ma­ci­nės sis­te­mos pro­jek­ta­vi­mo, prog­ra­ma­vi­mo, kū­ri­mo ir die­gi­mo pa­si­ra­šė 2015 me­tų lap­kri­tį. Nu­ma­ty­ta dar­bų ver­tė – 98 tūkst. eu­rų.