Laimėjusieji rinkimus: valdančioji koalicija realiausiai atrodys tik po antrojo turo
Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ju­sių par­ti­jų ly­de­riai sa­ko, kad val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja rea­liau­siai at­ro­dys tik po rin­ki­mų an­tro­jo tu­ro, o ga­li­mi par­tne­riai pir­miau­sia tu­ri su­de­rin­ti sa­vo prog­ra­mi­nes nuo­sta­tas. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, pir­mą­jį tu­rą lai­mė­ju­sios Tė­vy­nės Są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos va­do­vas Gab­rie­lius Lands­ber­gis tvir­ti­na, kad su da­bar­ti­niais val­dan­čiai­siais po­ky­čių vi­suo­me­nė­je ne­bus.

„Vi­suo­me­nė no­ri po­ky­čių, to­dėl ne­ma­nau, kad mes ga­lė­tu­me grįž­ti prie ga­li­mų va­rian­tų su da­bar­ti­niais val­dan­čiai­siais. Es­mi­niai da­ly­kai – Lie­tu­vai rei­kia po­ky­čių. Ir nau­ja val­džia tu­ri juos at­neš­ti, jei­gu no­ri iš­pil­dy­ti sa­vo pa­ža­dą rin­kė­jams“, – sa­kė G. Lands­ber­gis.

Tuo me­tu vos at­si­lie­kan­čių ir an­tro­je vie­to­je esan­čių Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos są­ra­šo ly­de­ris Sau­lius Skver­ne­lis tvir­ti­na, kad par­ti­ja kol kas su nie­ko ne­si­ta­ria dėl koa­li­ci­jos ir lau­kia an­tro­jo tu­ro. Pa­sak S. Skver­ne­lio, es­mė yra prog­ra­ma ir pri­ori­te­tai.

„Mes kal­ba­me apie es­mi­nius pri­nci­pus, pa­grin­di­nius pri­ori­te­tus, mes pri­va­lo­me jų lai­ky­tis, prog­ra­ma – vie­na­reikš­miš­kai – yra ne lai­mė­ti rin­ki­mams, bet pa­da­ry­ti rei­ka­lin­gus dar­bus. Ten, kur komp­ro­mi­sai ga­li­mi – jie tu­ri bū­ti, mes ti­krai kal­ba­me apie ga­li­mą koa­li­ci­nę vy­riau­sy­bę ir ne­bus taip, kad bus dik­ta­tas, bet yra pri­nci­pi­niai da­ly­kai, nuo ku­rių ne­ga­li­ma trauk­tis. Ir jei­gu ne­bus su­tar­ta – bus ki­to­kia koa­li­ci­ja“, – tei­gė S. Skver­ne­lis.

Prem­je­ras, so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius tvir­ti­na, kad aiš­ku tai, jog koa­li­ci­jos su kon­ser­va­to­riais ne­bus: „Aš ma­nau, kad de­ry­bos vyks po an­tro tu­ro, bet aš su­tin­ku su po­nu Gab­rie­liu­mi, kad so­cial­de­mo­kra­tai su kon­ser­va­to­riais var­gu ar ga­lės tar­tis.“

Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las tei­gia, kad pir­miau­sia pa­si­kei­ti­mai vyks dėl prog­ra­mi­nių nuo­sta­tų: „Pa­si­kei­ti­mai ti­krai įvyks, jie įvyks ke­liais as­pek­tais: par­ti­jos, ku­rios for­muos val­dan­čią­ją dau­gu­mą, per­so­na­li­jos, bet kas svar­biau­sia – prog­ra­mi­niai da­ly­kai. Ir aš įsi­ti­ki­nęs, kad es­mi­nių pa­si­kei­ti­mų įvyks bū­tent per prog­ra­mi­nius da­ly­kus.“